شورای آموزشی و پژوهشی علوم دریایی و محیطی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی علوم ...

 نام عضوسمت در شورا
1 عباس رشیدی رییس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
2 ایمان اسماعیلی پایین افراکتی معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
3 محمد غلامی معاون پژوهشی دانشکده
4 عبدالعلی موحدی نیا مدیر گروه علوم دریایی و اقیانوسی
5 علی کفشگر کارشناس پژوهشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
6 آرزو مفیدی کارشناس پژوهشی