شورای گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه زیست شناسی سلولی و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 مریم مهاجرانی مدیر گروه زیست شناسی سلولی مولکولی
2 سلمان احمدی اسب چین عضو عادی
3 مجید تفریحی عضو عادی
4 اباصلت حسین زاده کلاگر عضو عادی
5 علی طراوتی عضو عادی
6 فاطمه رودباری عضو عادی
7 باقر سیدعلیپور عضو عادی
8 ملیحه سادات عطری عضو عادی
9 مجتبی محسنی عضو عادی
10 امید جزایری عضو عادی