شورای گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه جغرافیا و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 یداله یوسفی عضو عادی
2 غلامرضا ملکشاهی عضو عادی
3 صدیقه لطفی عضو عادی
4 مصطفی قدمی عضو عادی
5 ناصر علیقلی زاده فیروزجایی عضو عادی
6 طاهر صفرراد عضو عادی
7 همت اله رورده عضو عادی
8 عیسی جوکار سرهنگی عضو عادی
9 فرامرز بریمانی عضو عادی
10 رضا اسماعیلی عضو عادی
11 رحیم بردی آنامرادنژاد عضو عادی
12 قاسم لرستانی مدیر گروه از تاریخ 28-2-400
13 جلال سمیعا عضو عادی
14 عامر نیک پور مدیر گروه قبلی
15 ام البنین عطایی عضو عادی
16 غدیر عشورنژاد عضو عادی