شورای گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه جغرافیا و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 یداله یوسفی عضو عادی
2 غلامرضا ملکشاهی عضو عادی
3 صدیقه لطفی عضو عادی
4 مصطفی قدمی عضو عادی
5 ناصر علیقلی زاده فیروزجایی عضو عادی
6 طاهر صفرراد عضو عادی
7 همت اله رورده عضو عادی
8 عیسی جوکار سرهنگی عضو عادی
9 فرامرز بریمانی عضو عادی
10 رضا اسماعیلی عضو عادی
11 رحیم بردی آنامرادنژاد عضو عادی
12 قاسم لرستانی مدیر گروه
13 جلال سمیعا عضو عادی
14 عامر نیک پور مدیر گروه قبلی
15 ام البنین عطایی عضو عادی
16 غدیر عشورنژاد عضو عادی