شورای گروه زبان انگلیسی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه زبان انگلیسی

 نام عضوسمت در شورا
1 سید حسن طالبی عضو عادی
2 محمود مرادی عباس آبادی عضو عادی
3 باقر یعقوبی عضو عادی
4 محمود عزیزی عضو عادی
5 محمود دهقان مدیر گروه از تاریخ 2-3-401
6 فاطمه خونمری عضو عادی
7 حسین بزرگیان عضو عادی
8 شیرین آبادی خواه عضو عادی
9 فرشید نوروزی روشناوند عضو عادی
10 زهرا احمد پور کاسگری عضو عادی
11 سارا ساعی دیباور عضو عادی
12 عطیه اعرابی عضو عادی