شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 سکینه اصغری قراخیلی رییس دانشکده شیمی
2 داود فرمان زاده معاون پژوهشی دانشکده شیمی
3 حمید گلچوبیان معاون آموزشی دانشکده
4 یعقوب صرافی مدیر گروه شیمی آلی
5 عباس اسلامی مدیر گروه شیمی معدنی
6 شهرام قاسمی میر مدیر گروه شیمی کاربردی
7 عبد الرئوف صمدی مدیر گروه شیمی تجزیه
8 لیلا پور حسین کارشناس پژوهشی دانشکده شیمی
9 سعید یگانگی مدیر IT
10 محمد حسین فاطمی معاون پژوهشی دانشگاه