شورای گروه ریاضی محض

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه ریاضی محض

 نام عضوسمت در شورا
1 علی اصغر طالبی مدیر گروه ریاضی
2 ابو الفضل بهزادی عضو عادی
3 روجا حسین زاده عضو عادی
4 مهدی رفیعی راد عضو عادی
5 علی اصغر طالبی مدیر گروه از تاریخ 18-6-99
6 یحیی طالبی عضو عادی
7 محسن علیمحمدی عضو عادی
8 دوستعلی مژده عضو عادی
9 علیرضا منیری حمزه کلایی عضو عادی
10 عبدالعلی نعمتی حسین آبادی عضو عادی
11 افشین فیاض موقر عضو عادی
12 زهره اکبری عضو عادی
13 افشین بابائی عضو عادی
14 حسین جعفری عضو عادی
15 ماشاء اله متین فر عضو عادی
16 سید هادی ناصری عضو عادی
17 سمیه نعمتی عضو عادی
18 اله بخش یزدانی چراتی عضو عادی
19 علی توکلی عضو عادی