شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 یحیی طالبی رییس دانشکده علوم ریاضی
2 مصطفی اسلامی معاون پژوهشی دانشکده ریاضی
3 روح اله یوسف پور معاون آموزشی دانشکده
4 علی تقوی مدیر گروه ریاضی
5 مهران نقی زاده قمی مدیر گروه آمار
6 علی ولی نژاد مدیر گروه علوم کامپیوتر
7 معصومه صادقی کارشناس پژوهشی دانشکده ریاضی