شورای گروه حقوق

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه حقوق

 نام عضوسمت در شورا
1 مرتضی نجابت خواه مدیر گروه حقوق
2 کیو مرث کلانتری عضو عادی
3 اسماعیل هادی تبار عضو عادی
4 زهرا محمودی عضو عادی
5 سپنتا مجتهد زاده عضو عادی
6 سیدابراهیم قدسی عضو عادی
7 فرهنگ فقیه لاریجانی عضو عادی
8 مسعود فریادی عضو عادی
9 ابو الحسن شاکری عضو عادی
10 مهران نقی زاده قمی عضو عادی
11 فرهاد الله وردی عضو عادی
12 شیما عرب اسدی عضو عادی
13 آزاده صادقی عضو عادی