شورای گروه معارف اسلامی

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه معارف اسلامی

 نام عضوسمت در شورا
1 محمد اسماعیل قاسمی طوسی مدیر گروه معارف اسلامی
2 عبدالرحمان باقرزاده لداری عضو عادی
3 حبیب اله حلیمی جلودار عضو عادی
4 عباس بخشنده بالی عضو عادی
5 محمود خونمری عضو عادی
6 علیرضا منیری حمزه کلایی عضو عادی
7 حسین کاظمی عضو عادی
8 مهران رضائی عضو عادی
9 سید باقر حسینی کریمی عضو عادی
10 محمد شریفی معاون پژوهشی دانشکده