شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده ...

 نام عضوسمت در شورا
1 حبیب اله حلیمی جلودار رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی
2 مهرداد ابراهیمی طوری کارشناس پژوهشی الهیات
3 محمد شریفی مدیر گروه علوم قرآن و حدیث و معاون پژوهشی دانشکده
4 محمد محسنی دهکلانی مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
5 محمد اسماعیل قاسمی طوسی مدیر گروه معارف اسلامی
6 محمدمهدی زارعی معاون آموزشی دانشکده
7 رمضان مهدوی آزادبنی مدیر گروه فلسفه و کلام