شورای گروه مهندسی مکانیک

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای گروه مهندسی مکانیک

 نام عضوسمت در شورا
1 میر امین حسینی عضو عادی
2 احمدعلی ربیع نتاج درزی مدیر گروه مهندسی مکانیک
3 مریم عابدی عضو عادی
4 ناصر کردانی عضو عادی
5 محمد ملاعلی پور عضو عادی
6 جعفر نژادعلی عضو عادی
7 امین کاردگر عضو عادی
8 محسن بزرگ نسب عضو عادی
9 مهسا حاج محمدی کارشناس پژوهشی
10 محمد غلامی معاون پژوهشی دانشکده