شورای انتشارات دانشگاه

خانه /شوراهای پژوهشی/شورای انتشارات دانشگاه

 نام عضوسمت در شورا
1 جمال قاسمی معاون پژوهشی دانشگاه
2 سعید یگانگی مدیر IT
3 داود فرمان زاده نماینده شیمی
4 محمد تقی قزلسفلی نماینده حقوق
5 علیرضا نقی نژاد نماینده علوم پایه
6 مهدی خبازی کناری نماینده علوم انسانی
7 افشین فیاض موقر نماینده ریاضی
8 محسن بزرگ نسب نماینده فنی و مهندسی و علوم دریایی
9 رمضان مهدوی آزادبنی نماینده الهیات
10 نوین تولایی نماینده هنر و معماری
11 رزیتا فتحی نماینده تربیت بدنی
12 حمید رضا مشایخی نماینده میراث فرهنگی
13 شادمهر میردار نماینده نشریات
14 مجتبی محسنی مدیر پژوهشی