20 خرداد 1402

زهرا میلا علمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 09112153929
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر متغیرهای درون بانکی و بیرونی بر اهرم مالی بانک ها
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اهرم مالی، GMM، z-score، سودآوری
پژوهشگران وحید تقی نژاد عمران (نفر اول) ، زهرا میلا علمی (نفر دوم) ، فاطمه زهرا حسین پور (نفر سوم)

چکیده

بانک ها با اتکا به اهرم می توانند استفاده ی مناسبی از سرمایه ی خود در راستا سودآوری و بازدهی بالا داشته باشند؛ از این رو بررسی تعیین کننده های اهرم بانک ها در راستای تبیین رفتار نظام بانکی و اثرات آن اهمیت می یابد. این پژوهش عوامل تاثیرگذار بر اهرم بانکی مانند z-score بعنوان شاخص وارون ریسک، GDP واقعی بعنوان سنجه-ای از سطح فعالیت های اقتصادی، سودآوری و اندازه بانک ها را بررسی می کند. در این راستا از داده های 18 بانک ایران در سال های 1397-1384 به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می دهد که سطح فعالیت های اقتصادی و سودآوری سازگار با پیش بینی نظری تاثیر مثبت و معنی داری بر اهرم بانکی دارد. همچنین یافته های تجربی پژوهش نشان می دهد که اهرم کردن بانک ها با z-score مطابق پیش بینی نظری رابطه منفی و معنی دار دارد.