01 مهر 1398

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Afsaneh Kazemi Mehrabadi, Vahid Taghinezhadomran, mohammad valipour khatir, Saeed Rasekhi (2019) Forecasting Industrial Production in Iran: A Comparative Study of Artificial Neural Networks and Adaptive Nero-Fuzzy Inference System Iranian Journal of Economic Studies: 8; 53-68
2
وحید تقی نژاد عمران، حمزه فیروزجایی (1397) توسعۀ مالی و عملکرد محیط زیستی، انتشار ؛CO2 شواهدی از کشورهای عضو گروه دی 8 و گروه جی 7 بر رهیافت داد ه های تلفیقی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی: دوره 8، شماره 29; 181-204
3
وحید تقی نژاد عمران، حسین احمدی نژاد، محمد عرفانیان (1397) بررسی رابطه علی میان قیمت نفت، تولید، تولیدات صنعتی، و تورم: مطالعه موردی اقتصاد ایران مدلسازی اقتصاد سنجی: سال سوم، شماره سوم،پیاپی 10; 83-11
4
وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، محسن رضایی (1397) ارزیابی سیاست پولی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 13(25); 39-63
5
Nooraddin Sharify, Vahid Taghinezhadomran, Tahereh Tahereh Valinejad Ahangaree (2017) The Impact of Exchange Rate Devaluation on Price Indices of Exported Goods in Iran Iranian Economic Review: 21; 85-99
6
وحید تقی نژاد عمران، شهریار زروکی، زینب صالحی (1395) اثر تورم بر تغییرپذیری قیمت نسبی در ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 95; 81-104
7
Mohsen Mohammadi Khiyare, Vahid Taghinezhadomran, (2015) EVALUATING THE WELFARE ASPECTS OF THE SIMPLE MONETARY RULES FOR IRAN Economic Annals: Volume L X, No. 206; 141-166
8
وحید تقی نژاد عمران، جابر بهرامی، هادی نصیری (1394) بررسی تأثیر جهانی شدن بر کاهش فساد اداری کشورهای عضو منا مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (مطالعات راهبردی جهانی شدن سابق): سال ششم، شماره 16; 237-261
9
وحید تقی نژاد عمران (2015) The Welfare Cost of Inflation: Theory with an Application of Generalized Method of Moment to Iran Iranian Economic Review: Vol. 10, No. 12;
10
Vahid Taghinezhadomran (2015) Evaluating the Welfare Aspects of the Simple Monetary Rules for Iran Economic Annals: Volume LX, No. 206;
11
Vahid Taghinezhadomran (2015) Optimal Monetary Policy Rules in Iran: A Welfare Analysis IUP Journal of Applied Economics: ;
12
وحید تقی نژاد عمران (1393) اثر تغییر نرخ ارز واقعی بر بی­ ثباتی مالی: مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی: 5;
13
وحید تقی نژاد عمران (1392) اقتصاد زیرزمینی و علت­های آن: مطالعه موردی ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ;
14
15
وحید تقی نژاد عمران (1391) اثر باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مطالعه موردی گروه کشورهای با درآمد متوسط پایین فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی: 65;
16
وحید تقی نژاد عمران (1391) قاعده­ی­ گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران 86-1357 تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 9;
17
وحید تقی نژاد عمران (1389) اثر تورم بر اندازه بخش مالی ( مطالعه موردی ایران) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران: 42;
18
19
وحید تقی نژاد عمران (1388) بررسی حباب های تورمی عقلائی: مطالعه موردی اقتصاد ایران فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی: 49;
20
وحید تقی نژاد عمران (1387) برآورد تابع قیمت هدانیک اجاره بها بررسیهای بازرگانی: 23;
21
وحید تقی نژاد عمران (2004) بررسی ارتباط بین تورم و رفاه : مطالعه موردی در اقتصاد ایران پژوهش های اقتصادی, دانشگاه تربیت مدرس: سال چهارم, شماره 14;
22
وحید تقی نژاد عمران (2004) هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید مجله تحقیقات اقتصادی: 64;
مقاله ارائه‌شده
1
وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، زینب حیدری (1398) اثر تکانه های درآمدی و نااطمینانی بر مصرف بخش خصوصی در ایران سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
2
محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران، زینت صفایی (1398) تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صىعت استان مازندران سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
3
وحید تقی نژاد عمران، حمزه کریمی فیروزجایی (1396) توسعه مالی و عملکرد زیست محیطی، شواهدی از کشورهای عضو گروه دی 8 و گروه جی 7 تحلیل مبتنی بر داده های پانل نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1395 - اکنون)
  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1387 - 1389)
  • مدیر پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و اداری (1385 - 1387)
بیشتر