16 خرداد 1402
يداله يوسفي

یداله یوسفی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
تلفن: 09127978671
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
طاهر صفرراد، یداله یوسفی (1401) بررسی آلودگی هوای شهر تهران براساس ویژگی های باد و بارش محیط شناسی: 48(3); 387-402
2
طاهر صفرراد، یداله یوسفی، عاطفه رضایی طالعی (1400) واکاوی تغییرات سطوح نفوذناپذیر و دمای سطح زمین در قائم شهر تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی: 21 شماره 62; 183-199
3
Yadollah Yousefi, Hamid Amounia, Kazem Ghaffari (2021) Investigating Effect of Temperature Fluctuations on Electricity Consumption in Babolsar iranian journal of energy and environment: 12; 93-99
4
یداله یوسفی (1399) برر سی تغییرپذیری دمایی فضاهای شهری بابلسر برای شناخت جزیره حرارتی مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 25; 179-191
5
همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی، زهره قاسمی (1398) خوشه بندی بارش ایران با استفاده از روشی نوین مبتنی برکاربرد نگاشت (SVD) و خوشه بندی فازی (FCM) آمایش جغرافیایی فضا: 31; 113-124
6
حکیمه طالبی، عامر نیک پور، یداله یوسفی (1397) تأثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر پژوهشهای دانش زمین: دوره 9، شماره 3، پاییز 1397; 21-34 صفحه
7
8
یداله یوسفی، فاطمه کاردل، همت اله رورده، مولود محتسبی خلعتبری (1396) بررسی جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییر پذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل پژوهش های جغرافیای طبیعی: دوره 49 شماره 3; 491-501
9
هاجر سادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396) پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر (SVD) و خوشه بندی فازی پژوهشهای دانش زمین: 8; 95-111
10
هاجرسادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396) پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روشی نوین، مبتنی بر کاربرد نگاشت SVD و خوشه بندی فازی پژوهشهای دانش زمین: 30; 95-111
11
همت اله رورده، یداله یوسفی، جمال قاسمی (1395) تحلیل طیفی و ناحیه بندی بادهای حدی ایران پژوهشهای دانش زمین: دوره 7, شماره 26; 88-100
12
Halime Moradi, Alireza Naqinezhad, Soudeh Siadati, Yadollah Yousefi, Farideh Attar, Albert Reif, Vahid Etemad (2016) Elevational gradient and vegetation-environmental relationships in the central Hyrcanian forests of northern Iran NORDIC JOURNAL OF BOTANY: 34; 1-14
13
یداله یوسفی (1395) تغییرپذیری بارش و دوره های تر و خشک در بخش های جنوبی دریای خزر پژوهشهای دانش زمین: 25; 16-30
14
هما درستکار گل خیلی، یداله یوسفی، مهدی رمضان زاده لسبویی، همت اله رورده (1394) ارزیابی میزان تاب آوری سکونتگاه ها در برابر مخاطره ی سیلاب در روستاهای منتخب حوضه ی نکارود تحلیل فضایی مخاطرات محیطی: 4; 15-30
مقاله ارائه‌شده
1
یداله یوسفی (1396) تغییرپذیری پدیده شرجی در بخشهای جنوبی دریای خزر دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
2
همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی، سید اسماعیل قریشی لاریمی (1396) تحلیل هارمونیک دمای فرین گرم و خوشه بندی فازی در استان مازندران دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر، بابلسر، دانشگاه مازندران 6931، ایران¡ بابلسر
3
یداله یوسفی، طاهر صفرراد (1395) ضرورت توسعه گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی در مناطق جنگلی شهرستان آمل همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
هاجر سادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1395) پهنه بندی نواحی دمایی ایران با استفاده از خوشه بندی فازی
4
5
عبدالباسط پناهنده، یداله یوسفی، طاهر صفرراد (1395) ارتباط بین کاربری های شهری و جزیره ی حرارتی در گرگان
6
7
سید اسماعیل قریشی لاریمی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1394) تحلیل امواج گرمایی و سرمایی در استان مازندران
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!