16 خرداد 1402
محمد عبدي سيد كلايي

محمد عبدی سید کلایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 011-35302533
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مانی مؤتمنی، محمد عبدی سید کلایی، سحر نصرنژاد نشلی (1401) ارزش افزودة صنایع کارخانه ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب: کاربردی از الگوی PVAR پژوهشنامه اقتصاد کلان: 32; 7-22
2
Moosa Tatar, jalal montazeri shoorekchali, Mohammad Reza Faraji, mohammad abdi seyyedkolaei, José A Pagán, Fernando A Wilson (2022) COVID-19 vaccine inequality: A global perspective Journal of Global Health: 12; 1-4
3
محمد عبدی سید کلایی، شهریار زروکی، کوثر ابراهیمی کلاریجانی (1401) بررسی اثر نابرابری درآمدی بر احتمال وقوع تنش های بانکی در ایران برنامه ریزی و بودجه: 27(2); 153-173
4
شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی، سودابه برارجانی (1401) تحلیل اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی در منتخبی از شرکت های صادراتی در بورس اوراق بهادار تهران مدلسازی اقتصادی: دوره 16، شماره 58 - شماره پیاپی; 19-36
5
mohammad abdi seyyedkolaei, Majid Aghaei, Parisa Abbaspoor (2022) The Impact of Oil Price Fluctuations on Bank Lending Power in Iran: An Application of GMM Approach REVISTA DE MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA: 34; 177-190
6
شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی، محسن پورسعیدی (1401) برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و تاثیر نامتقارن آن بر مصرف انرژی در ایران سیاست ها و تحقیقات اقتصادی: دوره 1 شماره 1 پیاپی 1; 68-111
7
mohammad abdi seyyedkolaei, َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Gino Favero (2022) Non-linear Response of Inflation: A Real Effective Exchange Rate in Iran اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 19(1); 53-71
8
mohammad abdi seyyedkolaei, shahryar zaroki, yousef eisazadeh roshan (2021) The Role of Islamic Contracts Credits in Private Investment in Iran: An Application of Threshold Regression Approach jordan journal of economic sciences: Volume 8, No.2; 135-151
9
محمد عبدی سید کلایی، محمدحسین احسانفر ، سیده فاطمه مظفری آهنگرکلایی (1400) اثر نوسانات نرخ ارز بر قدرت وام دهی بانک ها در ایران اقتصاد و بانکداری اسلامی: دوره 10 شماره 34; 7-34
10
شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی، آرمان یوسفی بارفروشی (1400) تحلیل نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): جلد 21 شماره 4; 37-66
11
محمد عبدی سید کلایی، صالح طاهری بازخانه (1399) بازبینی رابطه ی میان رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل در حوزه ی زمان– فرکانس پژوهش های اقتصادی ایران: دوره 25 شماره 85; 91-115
12
amir mansour tehranchian, mohammad abdi seyyedkolaei, Nava Imani, zahra Zakeritabar (2020) The Effect of Financial Openness Measure on the Government Size in Selected Countries Iranian Economic Review: Vol. 24, No. 3; 743-762
13
محمد عبدی سید کلایی (1399) بررسی تأثیر سرکوب مالی بر سودآوری بانک ها در ایران با استفاده از روش GMM-SYS پژوهشنامه اقتصاد کلان: 15 (29); 195-229
14
محمد عبدی سید کلایی، صالح طاهری بازخانه، نسرین پهلوان یلی (1398) بررسی ناپایداری منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت حالت- فضا اقتصاد و الگوسازی: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40; 57-81
15
محمد عبدی سید کلایی، امیر منصور طهرانچیان، رجبعلی خردمند (1398) رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی: شواهد جدید با استفاده از رهیافت خودرگرسیون برداری پانل مطالعات و سیاستهای اقتصادی: سال 6 شماره 1 پیاپی 11; 29-50
16
mohammad abdi seyyedkolaei, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2017) Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran? international journal of agricultural management and development: Volume 7, Issue 4; 407-413
17
amir mansour tehranchian, mohammad abdi seyyedkolaei (2017) The Impact of Oil Price Volatility on the Economic Growth in Iran: An Application of a Threshold Regression Model International Journal of Energy Economics and Policy: Vol 7, No 4; 165-171
مقاله ارائه‌شده
1
محمد عبدی سید کلایی، امیر منصور طهرانچیان، یلدا مصطفی پور (1398) بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش خودبازگشت آستانه ای سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
2
محمد عبدی سید کلایی، فرشته حسین زاده (1397) بررسی تأثیر اعتبارات عقود اسلامی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
3
محمد عبدی سید کلایی، هادی شریعت زاده (1397) بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر رشد بخش صنعت ایران با استفاده از رهیافت مارکوف- سوئیچینگ دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد عبدی سید کلایی، امیر منصور طهرانچیان، یلدا مصطفی پور (1398) بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از روش خودبازگشت آستانه ای دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
محسن پورسعیدی، شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی (1400) تحلیل اثر نامتقارن اقتصاد زیرزمینی بر مصرف انرژی در ایران
2
سودابه برارجانی، شهریار زروکی، محمد عبدی سید کلایی (1400) تحلیل اثر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بر اجتناب مالیاتی در شرکت های صادراتی
3
سحر نصرنژاد نشلی، مانی مؤتمنی، محمد عبدی سید کلایی (1400) تحلیل رابطة صنایع کارخانه ای و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب
4
سید علیرضا حسینی، مجید آقایی، محمد عبدی سید کلایی (1400) رفتار گله ای، هیجانات و نوسانات بازار سهام در ایران
5
کتاب
1
Zahra Karimi Moughari, Javad Baraty, mohammad abdi seyyedkolaei (2019) Kicking Away the Ladder; Development Strategy in Historical Perspective ISBN: 978-964-324-423-1
2
زهرا کریمی موغاری، جواد براتی، محمد عبدی سید کلایی (1398) انداختن نردبان ؛ استراتژی توسعه در چشم اندازی تاریخی شابک:9789643244231
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!