01 مهر 1398
محمد تقي گيلك حكيم آبادي

محمد تقی گیلک حکیم آبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 35302501
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی (1373 - 1379)
  • فوق لیسانس توسعه و برنامه ریزی اقتصادی (1371 - 1373)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • اقتصادبخش عمومی
  • اقتصاد پولی
  • اقتصاد ، بانکداری و مالیه اسلامی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، حسنا ازوجی (1398) تحلیل توهم مالی و سیاست بودجه ای در منتخبی از کشورهای درحال توسعه با روش داده های تابلویی پویا نظریه ­های کاربردی اقتصاد: سال ششم شماره 1; 21-50
2
صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1397) بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 9(33); 121-140
3
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، صدیقه رحمتی حاجی آبادی (1396) زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE در استان های کشور اقتصاد مقداری: دوره 14 شماره 4 زمستان 1396; 53-92
4
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13(2); 101-126
5
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مدلسازی اقتصاد سنجی: 8; 1-26
6
سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا نباتی (1396) فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب پژوهش نامه زنان: سال8 ش 4; 65-81
7
جابر عبدی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) مقایسه ای از آسیب پذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای با درآمد متوسط منتخب پژوهشنامه اقتصادی: س 17 ش 66; 200-179
8
Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpou (2017) The Impact of Public and Private Sector’s Financing through Debt Securities on the Economic Growth: Case Study of Developed and Emerging Countries International Journal of Applied Business and Economic Research: 15 , 16; 305-316
9
Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpour (2017) The Impact of Public and Private Sector's Financing through Debt Securities on the Economic Growth: case of Develped and Emerging Countries International Journal of Applied Business and Economic Research: 15; 305-316
10
احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سیاوش غیبی حاجی ور (1396) تأثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافتDSGE مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13; 3 -28
11
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، شهره حسن زاده (1396) تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: دوره 6 شماره 1 بهار 1396; 29-46
12
حبیب انصاری سامانی، علیرضا پور فرج، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1395) اثر دین داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی سیاست گذاری اقتصادی: 16 سال 8; 111-133
13
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، راضیه رحیمی، کمال سعادتی (1395) اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 5 ش 10; 31-48
14
سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، جباری خشکرودی وجیهه (1395) عوامل تعیین کننذه رقابتپذیزی ایزان در بخش کشاورزی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 8; 17-45
15
سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، وجیهه جباری (1395) عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 8(2); 17-45
16
سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، فاضل صابر نوچمنی (1394) بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب پژوهشنامه مالیات-سازمان امور مالیاتی کشور: 23; 63-90
17
زهرا کریمی موغاری، حسین اسدی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نوراله اسدی (1394) عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکمشتریان یها تجاری ( مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه سابق)-دانشگاه فردوسی با همکاری انجمن بازرگانی: 5; 205-235
18
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، یوسف عیسی زاده روشن، زهرا جلال (1393) اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر با مدل تابلویی: مطالعه موردی کشورهای منتخب با درآمد متوسط مدلسازی اقتصاد سنجی: 1; 67-88
19
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زینت کرامتی (1392) بررسی اثر نابرابری بر فقر با توجه به آموزه های اسلامی و آزمون تجربی در کشورهای منتخب جستارهای اقتصادی ایران: 10; 67-89
مقاله ارائه‌شده
1
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، حسنا ازوجی (1397) تحلیل عوامل مؤثر برکسری بودجه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با تاکید بر نقش توهم مالی دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
2
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، یوسف عیسی زاده ، زهرا جلال (1394) اثر زیر ساخت و بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر : یک مطالعه موردی ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
3
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، خدیجه بزرگی (1394) اثر فساد بر اقتصاد سایه ای : مطالعه موردی کشورهای منا ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
4
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید حلاجیان (1392) بررسی کارایی بانک ملی ایران: مطالعه موردی غرب استان مازندران چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
5
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد کیا مقدم (1392) اثر مخارج دولت بر نرخ بهره واقعی : مطالعه موردی ایران چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
6
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید حلاجیان (1392) بررسی کارایی بانک ملی ایران به روش DEA؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ایران، رامسر
7
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علی احسانی محمد ، سعید حلاجیان (1392) بررسی کارایی بانک ملی ایران به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر(1386 تا1390) پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ایران، رامسر
8
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، مهدی جلالی افتری (1391) تاثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
9
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا کریمی ، حسین اسدی گرجی ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1391) عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران) همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
10
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1391) بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران) مچموعه مقالات پنچمین همایش مالیاتهای اسلامی، ایران، تهران
11
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، مهدی جلالی افتری (1391) اثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
12
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا کریمی ، حسین اسدی گرجی ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1391) عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران) همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
13
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1391) بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران) مجموعه مقالات پنچمین همایش مالیاتهای اسلامی، ایران، تهران
14
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد ، مریم حیدرتبار اسبک (1390) هرینه رفاهی تورم مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
15
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد ، مریم حیدرتبار اسبک (1390) هرینه رفاهی تورم مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
16
محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1389) ارزیابی نقش باز توزیعی مالیاتهای مستقیم: مالیات های اسلامی در برابر مالیات های متعارف دومین همایش مالیات های اسلامی جایگاه مالیات های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آن ها، ایران، قم
17
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، ایمان میرزا آقانسب ، داود گرگانی فیروزجایی (1389) بررسی اثر فعالیت های دولت های س ار انقلاب بر جایگاه استان مازندران از نظر توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
18
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، موغاری کریمی ، زهرا حسینی سیده (1389) بررسی تحولات بهره وری در زیز بخش های صنعت ایران مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
19
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید کریمی پتانلار، علیرضا امین حاکی (1389) سیب شناسی تحقق دزآمدهای مالیلتی در ایران چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ایران، شیراز
20
محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1389) انگیزه های مالیاتی و کمک های خیریه در ایران سومین همایش مالیات های اسلامی :همگرایی مالیات های اسلامی و مالیات های موجود و جدید، ایران، قم
21
محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1387) مقایسه وجوه شرعی (زکات و خمس) با مالیات مجموعه مقالات همایش مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی، ایران، قم
22
محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1379) امکان جایگزینی مالیات بر درآمد با خمس دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • ریاست دانشکده (1393 - اکنون)
  • مدیر گروه اقتصاد بازرگانی (1387 - اکنون)
  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده (1384 - 1386)
بیشتر