01 فروردین 1402
احمد جعفري صميمي

احمد جعفری صمیمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 011-35302552
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد ، دانشگاه امریکایی واشنگتن ، امریکا (1358 - 1362)
    عنوان رساله: اثرات اقتصادی سیستم تامین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
  • فوق لیسانس اقتصاد ، دانشگاه امریکایی واشنگتن ، امریکا (1355 - 1357)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
shams aldin hossaini, َAhmad Jafari Samimi, Hossein Tavakolian, nasrin ghobadi (2022) How Does Monetary Policy Affect Household Income Distribution? journal of money and economy: Vol. 17, No. 1,; pp. 1-24
2
mohammad abdi seyyedkolaei, َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Gino Favero (2022) Non-linear Response of Inflation: A Real Effective Exchange Rate in Iran اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 19(1); 53-71
3
بهزاد کیا، احمد جعفری صمیمی، علی فرهادی، مجتبی طبری (1401) مدل ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از تکنیک دلفی فازی خط مشی گذاری عمومی در مدیریت: سال سیزدهم/ شماره چهل و پنجم; 19-33
4
سلام حامد کریم، احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، امیر منصور طهرانچیان (1400) آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانکهای تجاری در منطقۀ منا مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 6، شماره 5; 155-182
5
بهزاد کیا، احمد جعفری صمیمی، علی فرهادی، مجتبی طبری (1400) شناسایی معیارها و سنجههای ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده اقتصاد و بانکداری اسلامی: 37; 185-202
6
حمید لعل خضری، احمد جعفری صمیمی (1400) تأثیرات نامتقارن تکانههای نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران پژوهشنامه بازرگانی: 100; 1-24
7
Ali Jorsaraeei, Ali ّFarhadi Mahalli, َAhmad Jafari Samimi, Mojtaba Tabari (2021) The Effect of Renewable Energy Development Policies on Macroeconomic Indicators in Iran international journal of business and development studies: 13; 115-139
8
علی حسین صمدی، احمد جعفری صمیمی، احمد صدرایی جواهری، مسلمه ابراهیمی (1400) تأثیر میزان استقلال بانک مرکزی بر چرخههای تجاری سیاسی در ایران: کاربرد روش خود رگرسیون انتقال ملایم مدلسازی اقتصاد سنجی: 4; 93-124
9
مجتبی خدام، احمد جعفری صمیمی، محسن نصرتیان نصب (1400) ریزش مورد انتظاردر بورساوراقبهادار تهران ( رویکرد نیمه پارامتریکپویا) تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 11; 191-214
10
سارا حنجری، مهدی تقوی، فتح اله تاری، احمد جعفری صمیمی، عباس شاکری (1400) سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و رشد اقتصادی دانش سرمایه گذاری: 10; 319-342
11
حسین حیدری، اسمعیل ابونوری، احمد جعفری صمیمی، یونس نادمی (1400) برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور مدلسازی اقتصادی: 53; 1-24
12
حمید لعل خضری، احمد جعفری صمیمی (1399) تأثیر نامتقارن تکانههای نرخ ارز بر توزیع درآمد در ایران: رویکردNARDL اقتصاد مالی: 53; 45-63
13
Zahra Moujdeh, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi (2020) Analyzing the Impact of Leverage Rate on Export Survival: The Case of Iranian Firms journal of money and economy: Vol. 15, No. 1; 25-34
14
زهرا مژده، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399) اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف پذیر تحقیقات اقتصادی: دوره 55 - شماره2; 411-436
15
ساعده عزیزی ثالث، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان (1399) ارزیابی تجربی رویکرد پولی به نظریه پیشرفت فنی درونزا: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: شماره 94 - سال بیست و هشتم; 35-66
16
یلدا مصطفی پور، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399) بررسی اثرات آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران نظریه های کاربردی اقتصاد: سال هفتم،شماره 1; 91-116
17
hasan kazemi, َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar (2020) The Effect of Inflation Targeting on Indirect Tax Performance in Selected Countries Using Propensity Score Matching Model international journal of business and development studies: 12; 5-19
18
مانی مؤتمنی، احمد جعفری صمیمی، فروزان والهی (1398) بازخورد درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده در سیاست حذف مالیات بر سود بنگاه ها سیاست گذاری اقتصادی: 22; 365-384
19
میمنت عابدینی بلترک، احمد جعفری صمیمی (1398) تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه ششم ابتدایی پژوهش های برنامه درسی: 9(2); 85-103
20
محسن نصرتیان نصب، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1398) تحلیل رفتار غیر خطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نا اطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم(STR) مدلسازی اقتصادی: دوره 13،شماره4(پیاپی 48); 1 - 20
21
سارا حنجری، مهدی تقوی، فتح اله تاری، احمد جعفری صمیمی، عباس شاکری (1398) بررسی اثر تعاملی فرهنگ ورزش رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استانهای ایران ... اقتصاد و تجارت نوین: 14; 25-54
22
سارا حنجری، مهدی تقوی، فتح اله تاری، احمد جعفری صمیمی، عباس شاکری (1398) بررسی اثر تعاملی فرهنگ ورزش رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استانهای ایران رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته اقتصاد و تجارت نوین: 4; 25-54
23
جلال منتظری شورکحچالی، احمد جعفری صمیمی (1398) متغیر های کلان اقتصادی و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران بررسی مسائل اقتصاد ایران: 6; 255-285
24
جلال منتظری شورکحچالی، احمد جعفری صمیمی (1398) متغیرهای اقتصاد کلان و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق): 6; 255-285
25
سمیرا کرمی، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1398) تکانه های پولی، کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، GVAR، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: سال هشتم ،شماره 31; 33-65
26
قاسم شادمانی، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1398) مقایسه ی دقت خطای پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران راهبرد اقتصادی: 8; 47-70
27
مانی مؤتمنی، احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی (1398) آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران: شواهد جدید با رهیافت غیر خطی پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره 14 شماره 27; 121-147
28
علیرضا مسعودیان، احمد جعفری صمیمی، علیرضا عرفانی، اسمعیل ابونوری (1398) تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانکهای ایران )مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان( اقتصاد مالی: 13; 1-18
29
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، تیمور محمدی، موسی تاتار (1398) برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت بررسی مسائل اقتصاد ایران: 6; 81-107
30
صدیقه قلی زاده کناری، علیرضا پور فرج، احمد جعفری صمیمی (1398) برآورد شاخص کارایی سیاست پولی در یک اقتصاد منتخب: پاکستان پژوهش های پولی - بانکی: 40; 343-376
31
احمد جعفری صمیمی، زهرا فرج زاده (1398) بزرسی عوامل مؤثز بز شاخص قیمت مواد غذایی در ایزان تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 11; 1-16
32
احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397) تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن مدلسازی اقتصادی: سال دوازدهم شماره 4 پیاپی 44; 1-23
33
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، حمید لعل خضری (1397) اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم کلان ایران با تاکید بر رشد تولید رویکرد FAVAR پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 9; 15-40
34
Abbas Noroozi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi (2019) An Analysis of Circulation of Decentralized Digital Money in Quantum Electrodynamics Space: the Econphysics Approach international journal of business and development studies: 11; 43-58
35
َAhmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi, Seyed Peyman Asadi (2019) The Monetary Policy, Credit Constraint and Spatial Distribution of Economic Activity: A Contribution of New Economic Geography Iranian Economic Review: 23 (1); 1-27
36
سارا حنجری، مهدی تقوی، احمد جعفری صمیمی، عباس شاکری (1397) بررس وضعیت فرهنگی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی: 6; 102-122
37
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی (1397) اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهرهوری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 15; 129-155
38
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محسن نصرتیان نصب (1397) واکنش غیرخطی سیاست های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 3 ،شماره 4; صفحه 161-135
39
َAhmad Jafari Samimi, Seyed Peyman Asadi, Zahra Sheidaee (2018) The international spillover of china’s monetary policy: a case study of a developing country China Economic Journal: 1; 1-16
40
41
حسین زرین اقبال، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1397) تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: سی ام; 33-54
42
صدیقه قلی زاده کناری، علیرضا پور فرج، احمد جعفری صمیمی (1396) بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران نظریه های کاربردی اقتصاد: 4; 27-60
43
محمد فضل اله تبار، بابک شیرازی، احمد جعفری صمیمی (1396) شبیه سازی تولید نفت شیل با رویکرد پویایی های سیستم، تحت سناریوهای مختلف مطالعات اقتصاد انرژی: 55; 1-38
44
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396) پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی اقتصاد پولی مالی: 24(14); 1-29
45
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396) پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه): 24; 1-30
46
احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان، مرضیه حاجی کرمی (1396) ارزیابی سیاستهای پولی در شرایط شوک نرخ ارز : رویکرد MDSGE مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 6; 1-34
47
Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpou (2017) The Impact of Public and Private Sector’s Financing through Debt Securities on the Economic Growth: Case Study of Developed and Emerging Countries International Journal of Applied Business and Economic Research: 15 , 16; 305-316
48
Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpour (2017) The Impact of Public and Private Sector's Financing through Debt Securities on the Economic Growth: case of Develped and Emerging Countries International Journal of Applied Business and Economic Research: 15; 305-316
49
َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, jalal montazeri shoorekchali (2017) Testing Fiscal Reaction Function in Iran: An Application of Nonlinear Dicky Fuller (NDF)Test Iranian Economic Review: 21; 567-581
50
احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سیاوش غیبی حاجی ور (1396) تأثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافتDSGE مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13; 3 -28
51
احمد جعفری صمیمی، زینب رئیسی (1396) تاثیر غیر خطی شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مدلسازی اقتصاد سنجی: 3; 65-98
52
mohammad abdi seyyedkolaei, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2017) Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran? international journal of agricultural management and development: Volume 7, Issue 4; 407-413
53
ایوب خزائی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1396) تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی در ایران تحقیقات اقتصادی: 52، شماره 2; 285_310
54
احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، زینب غلامی (1396) تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی5; 9-33
55
احمد جعفری صمیمی، حسین زرین اقبال، محمد رضا زیبائی، کاوه درخشانی درابی (1395) بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): 16; 49-71
56
علی اکبر باجلان، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1395) اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی مدلسازی اقتصاد سنجی: 2; 9-32
57
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395) مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای) PSTR پژوهشنامه اقتصاد کلان: 11; 159-183
58
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2017) The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model international journal of business and development studies: 9(2); 29-54
59
احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی، ایوب خزائی (1395) بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت) برنامه ریزی و بودجه: 21; 3-21
60
محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، مجتبی مجاوریان (1395) تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای نظریه های کاربردی اقتصاد: 3; 101-128
61
محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سید مجتبی مجاوریان (1395) تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران :کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای نظریه های کاربردی اقتصاد: 3; 101-128
62
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، مجتبی احسانی (1395) تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران اقتصاد و الگوسازی: 7; 55-84
63
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، علی اکبر باجلان (1395) اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی 1رگرسیون مدلسازی اقتصاد سنجی: 2; 9-32
64
Mohammad Abdi, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2016) The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression international journal of business and development studies: vol 8, issue 1; 77-96
65
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395) مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR) پژوهشنامه اقتصاد کلان: سال یازدهم، شماره 22; 159-183
66
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محمد علی احسانی، زینب غلامی (1395) تاثیر سیاست پولی و اعتباری بر تولید ناخالص داخلی در ایران : رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای پژوهش های پولی - بانکی: 29; 373-404
67
ایوب خزایی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1395) تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 105; 101-128
68
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، کورش اعظمی (1395) کاربرد الگوی رشد درون زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند مدلسازی اقتصادی: 34; 95-113
69
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، سامان قادری (1395) اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران : رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 5; 1-25
70
احمد جعفری صمیمی، نسرین قبادی (1395) ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری سیاست گذاری اقتصادی: 8; 55-76
71
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری، امیر منصور طهرانچیان (1395) بررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر تولید و تورم در شرایط وجود چسبندگی در قیمت و دستمزد مطالعات اقتصاد انرژی: 13; 1-32
72
73
74
احمد جعفری صمیمی (2016) ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری سیاست گذاری اقتصادی: ;
75
احمد جعفری صمیمی (2016) بررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر تولید و تورم در شرایط وجود چسبندگی در قیمت و دستمزد فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- علمی پژوهشی: ;
76
احمد جعفری صمیمی (2016) بررسی میزان بهره وری شعب بانک ملی شهر تهران مجله روند - بانک مرکزی: ;
77
78
احمد جعفری صمیمی، کورش اعظمی، جبار عزیزیان (1394) تاثیر نا اطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ ارز تورم و نرخ رشد ) بر واردات کشورهای در حال توسعه ( شامل ایران) اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 12; 27-49
79
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، المیرا ذبیحی لهرمی (1394) چرخه های تجاری و حمایت واردات : مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش پانل آستانه ای پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 23; 93-114
80
Saeed Rasekhi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Ali Ehsani, Elmira zabihi lahrami (2016) The Effect of Business cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries international journal of business and development studies: 6(2); 19-40
81
محمد زمان محمدی شیرکلایی، احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان (1394) تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تاکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای راهبرد اقتصادی: سال چهارم - شماره 15; 117-150
82
محبوبه شاکری، احمد جعفری صمیمی، زهرا کریمی موغاری (1394) رابطه بین متغیر های نهادی و رشد اقتصادی : معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 21; 93-106
83
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، ایلناز ابراهیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394) استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی : مطالعه موردی اقتصاد ایران پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار): 15; 193-216
84
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394) آزمون وجود حباب های چند گانه قیمت در بازار سهام : کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی – فولر تعمیم یافته تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 6; 7-33
85
َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Mohammad Ali Ehsani, Kaveh Derakhshani Darabi (2015) the sensitivity of central bank independence measurements to inflation in Iran: a new approach international journal of business and development studies: 7; 51-62
86
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394) آزمون وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران : کاربردی از آزمون های ریشه واحد زنجیره ای مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 15; 1-20
87
احمد جعفری صمیمی، زینب غلامی (1394) اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی : مقایسه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پژوهشنامه بازرگانی: 75; 1-18
88
َAhmad Jafari Samimi, ghasem norouzi, mojtaba ehsani (2015) The Impact of Agricultural Import Tariffs and non-tariffs barriers on welfare in Iran- American Journal of Economics, Finance and Management: 1; 287-292
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
احمد جعفری صمیمی (2015) استقلال بانک مرکزی در ایران : تحلیل نظری و تجربی پژوهش های پولی - بانکی: شماره 24;
100
101
102
103
احمد جعفری صمیمی (2014) نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران مجله علمی پژوهشی ISC تحقیقات حسابداری و حسابرسی: ;
104
احمد جعفری صمیمی (2014) اثر نامتقارن کلهای پولی دیویژیا بر تورم در ایران :کاربرد روش چرخشی مارکوف پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ;
105
احمد جعفری صمیمی (2014) تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران پژوهشنامه بازرگانی: ;
106
107
108
احمد جعفری صمیمی (2014) تاثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران راهبرد اقتصادی: ;
109
110
احمد جعفری صمیمی (2014) Life Expectation & Economic growth in Iran; An Application of STAR model Journal of Economic Growth & Development: ;
111
احمد جعفری صمیمی (2014) The Impact of Tourism on Human Development The Journal of Tourism planning & Development: ;
112
احمد جعفری صمیمی (2014) The Impact of Exchange rate volatility on Import in Iran Trade research journal: ;
113
احمد جعفری صمیمی (2014) The Asymmetric Impact of Divisua Monetary Aggregate on inflation in Iran; An Application of Markov switching Model Journal of Economic Growth & Development: ;
114
احمد جعفری صمیمی (2014) Short run & long run Relationship between CO2 Emission & Energy consumption and economic growth : New Evidence from Iran Journal of Economic Growth & Development: ;
115
احمد جعفری صمیمی (2014) Exchange rate Volatility & Stock Return in Iran Journal of Accounting Research and Auditing: ;
116
احمد جعفری صمیمی (2014) The Role of Economic Reinforcement in Resistance Economics. The Case of Developing Countries Economic Sciences Journal: ;
117
احمد جعفری صمیمی (2014) The Impact of Monetary & non-monetary shocks in an open DSGE model: the case of Iran Journal of Applied Economic Research: ;
118
احمد جعفری صمیمی (2014) An Analysis of 5 decades evolution in monetary Economics Journal of Monetary & Banking Research: ;
119
احمد جعفری صمیمی (2014) The Effect of Business Cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries International journal of Business and Development Studies: ;
120
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، زهرا کیان ارثی، میلاد شهرازی (1392) رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): 10; 99-118
121
Arash Hadizadeh, َAhmad Jafari Samimi, Zahra Mila Elmi (2013) An Estimation of Seasonal GDP Gap in Iran: Application of Adaptive Least Squares Method Iranian Economic Review: 17; 157-177
122
احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، سیدمحمد کریمی (1392) جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پژوهشنامه بیمه: 28; 57-78
123
124
125
126
احمد جعفری صمیمی (2013) آزمون پایداری تورم در ایران (1390-1351): کاربردی از الگوهای ARFIM پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ;
127
128
احمد جعفری صمیمی (2013) بررسی اثر روش تامین مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها در ایران راهبرد اقتصادی: ;
129
احمد جعفری صمیمی (2013) امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران : مدل رگرسیون انتقال ملایم پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ;
130
131
احمد جعفری صمیمی (2013) اثر گردشگری بر توسعه ی انسانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری: ;
132
133
احمد جعفری صمیمی (2013) An Evaluation of Small Businesses in Iran Management Science Letters (ISC): ;
134
احمد جعفری صمیمی (2013) An estimation of seasonal GDP gap in Iran: Application of Adaptive least squares method Iranian Economic Review: ;
135
احمد جعفری صمیمی (2013) Economic freedom and economic Growth: The Case of OPEC Journal of Human and Social Science Research: ;
136
احمد جعفری صمیمی (2013) Stabilization policies and Macroeconomic Performance in Iran Global Journal of Biodiversity science and Management: ;
137
احمد جعفری صمیمی (2013) Impact of Government Size on Environmental Quality Global Journal of Biodiversity science and Management: ;
138
احمد جعفری صمیمی (2013) Adam Smith: An Ethical Oriented Economist Global Journal of Biodiversity science and Management: ;
139
احمد جعفری صمیمی (2013) Women’s Participation Rate in Labor Market and Corruption Middle East Journal of scientific Research: ;
140
احمد جعفری صمیمی (2013) The Impact of Exchange Rate on Demand for Money in Iran international journal of business and development studies: ;
141
احمد جعفری صمیمی (2013) An Investigation of affectivity of fiscal instruments in provinces of Iran using dynamic panel regression and GMM system methods Economic Research Journal. Tehran University: ;
142
احمد جعفری صمیمی (2013) Trade Specialization Integration and Business cycles simultaneity in ECO region Economic Modeling Journal: ;
143
احمد جعفری صمیمی (2013) The Impact of forest comparative advantage value added on economic growth of provinces of Iran Natural Resources Economic Journal: ;
144
احمد جعفری صمیمی (2013) The Impact of air transportation value added on economic growth of provinces of Iran Economic strategic Journal: ;
145
احمد جعفری صمیمی (2013) Testing Inflation Sustainability in Iran: An Application of ARFIMA model Journal of Economic Growth & Development: ;
146
احمد جعفری صمیمی (2013) The impact of economic freedom on corruption in developing countries with an emphasis on Iran Trade Inquiry Journal: ;
147
احمد جعفری صمیمی (2013) The impact of firm financing on profit growth in Iran Economic strategic Journal: ;
148
احمد جعفری صمیمی (2013) An application od semi parametric model in studying the inflation sustainability in Iran Economic Modeling Journal: ;
149
احمد جعفری صمیمی (2013) The Impact of Budget deficit on Real Exchange rate in Iran Journal of Auditing Knowledge: ;
150
احمد جعفری صمیمی (2013) The Position of Insurance in Sustainability of micro-business in Iran: The case of Imam Reza Development Fund The Insurance research journal: ;
151
احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، آرش هادی زاده (1391) کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 2; 1-26
152
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، اختر رضایی روشن (1391) اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 8(1); 151-172
153
اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، احمد جعفری صمیمی، ذبیح الله غلامی (1391) بررسی آثار نامتقارن سیاست های پولی بر تولید در اقتصاد ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 20; 5-28
154
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی آثار نامتقارن سیاستهای پولی بر تولید در اقتصاد ایران فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی: ;
155
احمد جعفری صمیمی (2012) اثر فساد مالی بردرآمدهای مالیاتی : مطالعه موردی کشورهای منخب در حال توسعه سیاستهای اقتصادی (نامه مفید): ;
156
احمد جعفری صمیمی (2012) کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ;
157
158
احمد جعفری صمیمی (2012) اثر مزیت نسبی جنگل داری بر توسعه اقتصادی استانهای ایران مجله اقتصاد منابع طبیعی: ;
159
160
احمد جعفری صمیمی (2012) اثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مجله علمی پژوهشی فصلنامه دانش حسابرسی: ;
161
احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، علی صیاد زاده (1390) فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد پژوهشنامه بازرگانی: 61; 113-134
162
احمد جعفری صمیمی (2012) Value Added Tax & Export : Evidence from Panel Data Regression Middle – East Journal of Scientific Research (ISI): ; 253-259
163
احمد جعفری صمیمی (2012) Corruption and Inflation Tax in Selected Developing Countries Middle – East Journal of Scientific Research (ISI): ; 391-395
164
احمد جعفری صمیمی (2012) Investigation of Main Factors on Tax Evasion in Iran Journal of Basic and Applied Scientific Research: ;
165
احمد جعفری صمیمی (2012) Estimation of Inflation Tax Capacity in Iran Middle- East Journal of Scientific Research(ISI): ;
166
احمد جعفری صمیمی (2012) A Comparative Study between Formal and Informal Tax Evasion in Iran Journal of Basic and Applied sciences: ;
167
احمد جعفری صمیمی (2012) Economics Physics and Econophysics, Archives Des Sciences (ISI): vol65,No.5;
168
احمد جعفری صمیمی (2012) An Estimation of Tax Evasion in Iran; the Potential Legal Approach American Journal of Scientific Research, ISSN, Euro journals Publishing: ;
169
احمد جعفری صمیمی (2012) An Estimation of Human Capital Share in Economic Growth of Iran Using Growth Accounting Approach Middle- East Journal of Scientific Research, (ISI) ISSN Publications: ;
170
احمد جعفری صمیمی (2012) The Nonlinear Effect of Effective Tax Rate on Tax Evasion in Iran American Journal of Scientific Research, ISSN, Euro journals Publishing: ;
171
احمد جعفری صمیمی (2012) Corporate Governance and Capital Structure : Evidence From Tehran Stock Exchange Middle – East Journal of Scientific Research (ISI), ISSN Publications: ;
172
احمد جعفری صمیمی (2012) Openness and Inflation : A Case Study for MENA, An Estimation of Tax Evasion in Iran; the Potential Legal Approach Universal Journal of Management and Social Sciences, American Journal of Scientific Research, ISSN, Euro journals Publishing, Inc.2012: ;
173
احمد جعفری صمیمی (2012) An Estimation of Human Capital Share in Economic Growth of Iran Using Growth Accounting Approach Middle- East Journal of Scientific Research, (ISI) ISSN Publications: ;
174
احمد جعفری صمیمی (2012) The Nonlinear Effect of Effective Tax Rate on Tax Evasion in Iran American Journal of Scientific Research, ISSN Euro journals Publishing, Inc.2012: ;
175
احمد جعفری صمیمی (2012) Corporate Governance and Capital Structure: Evidence from Tehran Stock Exchange Middle – East Journal of Scientific Research (ISI), ISSN Publications: ;
176
احمد جعفری صمیمی (2012) Openness and Inflation: A Case Study for MENA Journal of Management and Social Sciences: ;
177
احمد جعفری صمیمی (2012) Inflation and Inflation Uncertainty: Evidence from MENA Universal Journal of Management & Social Sciences: ;
178
احمد جعفری صمیمی (2012) The Effects of openness and globalization on inflation: An ARDL Bounds Test Approach iranian journal of economic studies: ;
179
احمد جعفری صمیمی (2012) Inflation and inflation tax in developing countries: A panel Threshold Approach International Journal of Academic Research in Economics and Management sciences: ;
180
احمد جعفری صمیمی (2012) The Impact of Modern Technology on Demand for Money in Iran Iranian Economic Review: ;
181
احمد جعفری صمیمی (2012) The Impact of ICT Shocks of Business Cycle: Some Evidence from Iran Iranian Economic Review: ;
182
احمد جعفری صمیمی (2012) Agriculture and Economic Growth: The Case of Iran International Journal of Economics and Management Engineering: ;
183
احمد جعفری صمیمی (2012) Global Climate Risk & Economic Growth Global Journal of Biodiversity science and Management: ;
184
احمد جعفری صمیمی (2012) Governance and Environmental Degradation in MENA Region Social and Behavioral Sciences (ISI) ELSEVIER: ;
185
186
احمد جعفری صمیمی (2012) Political Stability and Inflation Tax: Evidence from Mena Region,Middle Middle East Joumal of Scientific Research (ISI): ; 85-89
187
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته اقتصاد محیط زیست و انرژی: ;
188
احمد جعفری صمیمی (2011) فساد, اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد فصلنامه پزوهشنامه بازرگانی: ;
189
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد (استان خراسان رضوی) و مقایسه آن با سایر مراکز استان های کشور در برنامه چهارم توسعه نشریه علمی – پژوهشی مدیریت شهری و روستایی: ویژه نامه شماره بهار و تابستان1390;
190
احمد جعفری صمیمی (2011) Scientific Output : Evidence from Iran and the Middle East Journal of Education and Vocational Research: ; 138-142
191
احمد جعفری صمیمی (2011) Money and Inflation in Iran : Evidence frim P* Model Journal of Economics and Behavioral Studies: ; 311-316
192
احمد جعفری صمیمی (2011) The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Iran Middle – East Journal of Scientific Research(ISI): ; 740-743
193
احمد جعفری صمیمی (2011) Tourism And Economic Growth In Developing Countries: P-VAR Approach Middle – East Journal of Scientific Research (ISI): ; 744-748
194
احمد جعفری صمیمی (2011) Forecasting Government Size In Iran Using Artificial Neural Network Journal of Economics and Behavioral Studies: ; 274-278
195
احمد جعفری صمیمی (2011) Environmental Performance and HDI : Evidence from Countries Around the World Middle – East Journal of Scientific Research (ISI): ; 792-799
196
احمد جعفری صمیمی (2011) Inflation and Economic Growth in Iran : Evidence from ARDL & Rolling Linear Models Information Management and Business Review: ; 383-388
197
احمد جعفری صمیمی (2011) Information and Communication Technology (ICT) and Total Factor Productivity (TFP): Evidence from Selected Countries of the world Middle – East Journal of Scientific Research(ISI): ; 755-763
198
احمد جعفری صمیمی (2011) The Impact of Skill Labor on Growth Using Growth Accounting Approach in Iran Middle – East Journal of Scientific Research(ISI): ; 749-754
199
احمد جعفری صمیمی (2011) Knowledge and Economic Growth : Evidence from Some Developing Countries Journal of Education and Vocational Research: ; 21-25
200
احمد جعفری صمیمی (2011) Environmental Performance and Economic Growth : New Evidence From the OIC Countries Advances In Environmental Biology (ISI): ISSN 2011.2011; 655-666
201
احمد جعفری صمیمی (2011) Gender and Corruption : Evidence from Selected Developing Countries Middle- East Journal of Scientific Research(ISI): ; 718-727
202
احمد جعفری صمیمی (2011) The Impact of the Terms of Trade Volatility on Economic Growth : Evidence From Oli Exporting Countries International Journal of Economics and Management Engineering (IJEME): ; 50-53
203
احمد جعفری صمیمی (2011) Openness and Inflation in Iran International Journal of Economics and Management: ;
204
احمد جعفری صمیمی (2011) Corruption And Inflation Tax In The Middle East And North Africa (MENA) Region: Sensitivity To Definition Of Corruption Journal Of Social And Development Sciences: Vol . 1 , No.2; 67-73
205
احمد جعفری صمیمی (2011) Corruption And FDI In Developing Countries Information Management And Business Review: Vol .2 , NO.3; 106-111
206
احمد جعفری صمیمی (2011) Government Size & Economic Growth : New Evidence From Some Developing Courtiers Journal Of Basic And Applied Sciences Research (ISI): ;
207
احمد جعفری صمیمی (2011) Corruption & Fiscal Decentralization : Evidence From Some Developing Courtiers Global Journal Of. Strategies And Governance: ;
208
احمد جعفری صمیمی (2011) Knowledge And Economic Growth : Evidence From Some Developing Courtiers Journal of Education and Vocational Research: Vol.1,NO.1; 21-25
209
احمد جعفری صمیمی (2011) Environmental Performance And Economic Growth : New Evidence From The OIC Countries Advances In Environmental Biology (ISI): 5(4); 655-666
210
احمد جعفری صمیمی (2011) Measuring Customer Satisfaction Index (CSI) In Iranian Tile Industry Using Pls path Modeling Technique – Middle – East Journal Of Scientific Research(ISI): 8 (1); 141 -149
211
احمد جعفری صمیمی (2011) Value Added Tax & Export : The Case Of Selected Countries Around The World Journal Of Economics And Behavioral Studies: Vol .2,NO.6; 298-305
212
احمد جعفری صمیمی (2011) Corruption, Government Size and the Degree of Economic Openness in Growth modules Journal of Financial Research: ;
213
214
احمد جعفری صمیمی (2011) Environmental Sustainability And Economic Growth : Evidence from Evidence From Some Developing Countries Advances In Environmental Biology (ISI): 5(5); 961-966
215
احمد جعفری صمیمی (2011) Comparison Of Environmental Performance Index (EPI) In OIC Countries : Before And After Financial Crisis Advances In Environmental Biology (ISI): 5(1); 201-208
216
احمد جعفری صمیمی (2011) Efficiency Wage Hypothesis : The Case Study Of Iran’s Manufacturing Industries Journal Of Social And Development Sciences: Vol.1,No.5; 157-164
217
احمد جعفری صمیمی (2011) Foreign Trade And Economic Growth: Evidence Of Thirl Wall’s Law In Iran journal Of Social And Development Sciences: Vol.2,No. 2 (ISSN 2221-1152); 81-88
218
احمد جعفری صمیمی (2011) Inflation And Inflation Tax In Iran : A Threshold Regression ‘ Laffer Curve ’ Model Journal of Education and Behavioral Studies: Vol. 3, NO.3 (ISSN: 2220-6140); 163-186
219
احمد جعفری صمیمی (2011) Scientific Output And GDP: Evidence From Countries Around The World Journal of Education and Vocational Research: Vol. 2,No.2 (ISSN 2221- 2590); 38-41
220
احمد جعفری صمیمی (2011) GDP And Economic Well- Being: New Evidence From Selected Developed Countries Information Management And Business Review: Vol .3,NO.2 (ISSN 2220- 3796); 63-67
221
احمد جعفری صمیمی (2011) The Economic Impact Of Islamic Azad University , Firoozkuh Branch On The Sustainable Development Of - Firoozkuh Economy – Australian Journal Of Basic And Applied Sciences (ISI): 5(6); 1532-1535
222
احمد جعفری صمیمی (2011) An Estimation Of Tax evasion In Iran Journal of Economics and Behavioral Studies: Vol. 3 No .1 (ISSN:2220-6140); 8_12
223
احمد جعفری صمیمی (2010) هزینه های مبادله و تعدیل غیر خطی نرخ ارز حقیقی با استفادهاز الگوی STAR: مطالعه موردی ایران فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی: سال هجدهم , شماره 53;
224
احمد جعفری صمیمی (2010) برآورد و ارزیابی روند رفاه اقتصادی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی CIEWB فصلنامه پژوهشی اقتصادی ایران: 42;
225
226
احمد جعفری صمیمی (2010) مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل دوفصلنامه علمی پژوهشی جستا رهای اقتصادی: سال هفتم;
227
احمد جعفری صمیمی (2010) برآورد تابع مسکن با استفاده از مدل هدانیک فصلنامه اقتصاد کاربردی: شماره دوم;
228
احمد جعفری صمیمی (2010) تحلیلی بر بنیانهای تاریخی مکتب نئوکلاسیک سیاست های اقتصادی: ;
229
230
احمد جعفری صمیمی (2010) مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده یی اقتصادی در استان کردستان علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز: ;
231
احمد جعفری صمیمی (2010) تاثیر سیاستهای مالیاتی بر کارایی دولت در شرایط آزاد سازی اقتصادی مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی, 1388. پژوهشنامه مالیات «سازمان امور مالیاتی کشور» , فصلنامه علمی – پژوهشی: ;
232
احمد جعفری صمیمی (2010) بررسی های اقتصادی سابق فصلنامه علمی – پژوهشی , دانشگاه شهید چمران اهواز,: ;
233
َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, gholamreza hadad keshavarz, mohammad alizadeh (2010) Fiscal Decentralization And Economic Growth: A Nonlinear Model For Provinces Of Iran Iranian Economic Review: 26; 125-133
234
احمد جعفری صمیمی (2010) Transaction Costs and Nonlinear Adjustment of Exchange Rate using STAR Model: Case Study of Iran Journal of Economic Research and Policy, 18th year: No.53;
235
احمد جعفری صمیمی (2010) Estimation and Study of the Welfare Trend in Iran using CIEWB Index Journal of Economic Research: No 42;
236
احمد جعفری صمیمی (2010) The Relationship Between Economic Openness and Government Efficiency in MENA Region Journal of Economic Research: No.4;
237
احمد جعفری صمیمی (2010) Modeling Credit Risk Ranking in Developing Countries using Factors Analysis Approach Journal of Economic viewpoints, 7th year: ;
238
احمد جعفری صمیمی (2010) Estimating of Housing Function Using the Hedanic Model Journal of Applied Economics: No.2;
239
احمد جعفری صمیمی (2010) Analysis on Historical Foundations of Neoclassical School Journal of Economic Policy: ;
240
احمد جعفری صمیمی (2010) Estimating the Demand Function fore Housing Using the Hedanic Module: Case Study of Ghaemshahr Journal of Applied Economics: ;
241
احمد جعفری صمیمی (2010) Study of the Comparative Advantage of Higher Education and Economic Value Added in Kordestan Province Journal of Educational Science: ;
242
243
احمد جعفری صمیمی (2010) Effect of Oil Price Shocks on the Current Account of the OPEC members Journal of Chamran University of Ahvaz: ;
244
احمد جعفری صمیمی (2010) Human Development And Governance : Evidence From OPEC Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
245
احمد جعفری صمیمی (2010) ICT and Economic Growth : New Evidence From Some Developed Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
246
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size , Inflation And Economic Growth In IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
247
احمد جعفری صمیمی (2010) Environmental Performance Index And Economic Growth : Evidence From Some Developing Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
248
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size And Economic Growth :A Threshold Regression Approach In Selected Islamic Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
249
احمد جعفری صمیمی (2010) The Tax Ratio and Economic Growth In IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
250
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size ,Inflation And Economic Growth I IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
251
احمد جعفری صمیمی (2010) Fiscal Decentralization And Economic Growth In IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(11); 5490-5494
252
احمد جعفری صمیمی (2010) The Simple Proof Of Legendre ’S Condition In Economics Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(11); 6276-6280
253
احمد جعفری صمیمی (2010) Fiscal Decentralization And Economic Growth : A Nonlinear Model For Provinces Of Iran Iran Economic Review: Vol. 15, No.26;
254
احمد جعفری صمیمی (2010) Governance And FDI In MENA Region Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(10); 4880-4882
255
احمد جعفری صمیمی (2010) Growth And FDI In OIC Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(10); 4883-4885
256
احمد جعفری صمیمی (2010) Herd Behavior Demand And Supply Shocks On Business Cycle : An Empirical Analysis In Iran Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(10); 4930-4936
257
احمد جعفری صمیمی (2010) Corruption And Tax Revenues : New Evidence From Some Developing Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(9); 4218-4222
258
احمد جعفری صمیمی (2010) Governance & Natural Resources : Evidence From OPEC Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(9); 4213-4217
259
احمد جعفری صمیمی (2010) Simulation Of Continuous Qualitative Variables In Econometric Models Using Fuzzy Functions And Numbers Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(10); 4780-4791
260
احمد جعفری صمیمی (2010) Vat & Governance : Evidence From Countries Around The World Australian j. Of Basic And Applied Sciences: 4(10); 4852-4856
261
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size ,Inflation And Economic Growth I IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(8); 3934-3937
262
احمد جعفری صمیمی (2010) Fiscal Decentralization And Economic Growth : A Nonlinear Model For Provinces Of Iran Iranian Economic Review: ;
263
264
265
احمد جعفری صمیمی (2009) آیا ریچارد کانتیلون یک مرکانتیلیست بود؟ مجله دانشکده علوم انسانی ویژه اقتصاد دانشگاه سمنان: 29;
266
احمد جعفری صمیمی (2009) تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان اردبیل مجله دانشکده علوم انسانی ویژه اقتصاد دانشگاه سمنان: 29;
267
احمد جعفری صمیمی (2009) هدف گذاری تورم : تاثیر آن بر روند تورم در کشورهای مختلف جهان مجله مطالعات مالی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات: 1;
268
احمد جعفری صمیمی (2009) تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران فصلنامه پژوهشهای اقتصادی: شماره 4;
269
احمد جعفری صمیمی (2009) Theoretical foundations of the Effect of economic Openness on trade in Industry: A Case Study of Iran Journal of Economic Research: No.86;
270
احمد جعفری صمیمی (2009) Structural Break and test of Rational Expectations in Iran: 1988- 2007 Journal of Economic Research: No.88;
271
احمد جعفری صمیمی (2009) Was Richard Cantilon a Merchantilist? Journal of Human Sciences: No.29;
272
احمد جعفری صمیمی (2009) Determining the Factors Effective on the Demand of Internal Tourism in Ardebil Province Journal of Human Sciences: No.29;
273
احمد جعفری صمیمی (2009) Inflation Targeting: Its Effect on Inflation Trend in Different Countries Journal of Financial Studies, Faculty of Management and Economics Branch of Science and Research: No.1;
274
احمد جعفری صمیمی (2009) Effect of Financial Development and Trade openness on Economic Growth in Iran Journal of Economic Research: No.4;
275
احمد جعفری صمیمی (2009) Political Stability And Inflation Targeting: New Empirical Evidence Australian Journal Of Basic And Applied Sciences -(ISI): ;
276
احمد جعفری صمیمی (2009) Tax capacity & Tax Effort : Evidence From Islamic Republic Of Iran World Applied Sciences Journal (ISI): ;
277
احمد جعفری صمیمی (2009) R&D And Economic Growth : New Evidence From Some Developing Countries Australian Journal Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
278
احمد جعفری صمیمی (2009) Macroeconomic Sources Of Market risk In Iran World Applied Sciences Journal, (ISI): ;
279
احمد جعفری صمیمی (2009) Long Memory Forecasting Of Stock Price Index Using A Fractionally Differenced Arma Model Journal Of Applied Sciences Research: ;
280
احمد جعفری صمیمی (2009) An Analysis Of Economic Well Being Trend In IRAN- Journal Of Applied Sciences Research: ;
281
احمد جعفری صمیمی (2009) Keynesian Approach Versus Monetary Approach: Balance Of Payments Journal Of Applied Sciences Research: ;
282
احمد جعفری صمیمی (2009) Inflation And Inflation Uncertainty Australian Journal Of Basic And Applied Sciences - (ISI): ;
283
احمد جعفری صمیمی (2009) Oil Price Shocks, Output And Inflation : Evidence From Some Opec Countries Australian Journal Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
284
احمد جعفری صمیمی (2009) A Composite Measurement Of Economic Well Being In IRAN-From GDP To Well Being Economics Journal Of Applied Sciences Research: ;
285
احمد جعفری صمیمی (2009) Inflation Uncertainty And Economic Growth In IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
286
احمد جعفری صمیمی (2009) Political Stability And Inflation Targeting : New Empirical Evidence Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
287
288
احمد جعفری صمیمی (2008) نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهانی شدن اقتصاد ماهنامه علمی ترویچی بررسی های بازرگانی: شماره 30;
289
احمد جعفری صمیمی (2008) بررسی خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی سال شانزدهم: شماره 48;
290
احمد جعفری صمیمی (2008) تاثیر امنیت اقتصادی بر فرایند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تاکید بر ایران فصلنامه علوم اقتصادی: سال اول, شماره 3;
291
احمد جعفری صمیمی (2008) Effect of the Usual and Unusual Policies On Economic Growth in Developing Countries: An Experimental Approach Journal of Knowledge and Development,: No.24;
292
احمد جعفری صمیمی (2008) Effect of Foreign Direct Investment on Globalization Journal of financial Study: No.30;
293
احمد جعفری صمیمی (2008) Privatization and The 44th Principle in Iran’s Economy Journal of economic Policies and Research, 16th year: No 48;
294
احمد جعفری صمیمی (2008) The Effect of economic Safety on Economic Growth in the Countries of OIC with focus on Iran Journal of Economic Sciences, 1st year: No.3;
295
احمد جعفری صمیمی (2008) Monetary Control Of Inflation: An Application of Stochastic Optimal Control Theory Review of Economic Sciences Journal: ;
296
احمد جعفری صمیمی (2008) Optimal Combination Of Government Expenditures To Economic Growth Process International Journal Of Nonlinear Dynamics In Engineering And Sciences: ;
297
298
احمد جعفری صمیمی (2007) مروری بر 12 نظریه در زمینه سیکل های اقتصادی (ادوار تجاری) مجله علمی ترویجی علوم انسانی, دانشگاه سمنان: ;
299
احمد جعفری صمیمی (2007) سیر تحول مکاتب اقتصادی: اسکولاستیک و مرکانتی لیسم مجله علمی ترویجی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان: شماره 17;
300
احمد جعفری صمیمی (2007) کاربرد الگوی پویا برای بهینه سازی درآمد ذخایر گازی ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران: شماره 30;
301
احمد جعفری صمیمی (2007) ارزیابی اقتصادی اثر یارانه بنزین بر افزایش میزان تورم در ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی: شماره اول;
302
احمد جعفری صمیمی (2007) روش شناسی اقتصاد نهادگرا مجله علمی ترویجی دانشکده علوم انسانی: 18;
303
احمد جعفری صمیمی (2007) بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی: سال هفتم, شماره دوم;
304
احمد جعفری صمیمی (2007) کاربرد روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) در تخصیص بهینه ذخایرگاز طبیعی مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه: ;
305
احمد جعفری صمیمی (2007) برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338ـ 1384) مجله علمی پژوهشی نامه مفید: شماره 60;
306
احمد جعفری صمیمی (2007) عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی: شماره 32;
307
احمد جعفری صمیمی (2007) توسعه بیمه و رشد اقتصادی : تحلیل نظری و تجربی در اقتصاد ایران 1383ـ1338 پژوهشنامه بازرگانی: شماره 45;
308
احمد جعفری صمیمی (2007) امکان سنجی تامین مالی هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی ( مطالعه استان اردبیل) فصلنامه - مجله علمی ترویجی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: شماره 43;
309
احمد جعفری صمیمی (2007) بررسی مقایسه مزیت نسبی ارزش افزوده صنعت بیمه در استانهای کشور: شواهدی جدید از حسابهای منطقه ای مجله علمی ترویجی ماهنامه بررسیهای بازرگانی: شماره 24;
310
احمد جعفری صمیمی (2007) بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه- شواهد جدید مجله علمی پژوهشی نامه مفید: ;
311
احمد جعفری صمیمی (2007) The Evolution Trend of Economic Schools of Thought: Scholastics and Mercantilism Journal of the Faculty of the Human Sciences: No.17;
312
احمد جعفری صمیمی (2007) Application of Dynamic Module for Optimizing of Iran’s Gas Resources Revenue Journal of Iran’s Economic Research: No.30;
313
احمد جعفری صمیمی (2007) Estimating the Effect of Gasoline Subsidies on Inflation in Iran Journal of Economic Research: No.1;
314
احمد جعفری صمیمی (2007) Methodology of Institutional Economics Journal of the Faculty of Human Sciences: No.18;
315
احمد جعفری صمیمی (2007) Estimating the Relation Between Income Distribution and Demand of Money in Iran Journal of Economic Research, 7th year: No.2;
316
احمد جعفری صمیمی (2007) Estimating the Consumption Function in the Conditions of Uncertainty in Iran (1959- 2005) Journal of Mofid: No.60;
317
احمد جعفری صمیمی (2007) Effecting Factors on the Behavior of Housing Price Index in Iran Journal of Economic Research: No.32;
318
احمد جعفری صمیمی (2007) Feasibility of Income Providing for The Current Costs of the Government from the Tax Revenues (Study of Province of Ardebil) Journal of Economic Research and Policy: No.43;
319
320
321
احمد جعفری صمیمی (2007) A dynamic Model For Maximization Of External Profits Of Natural Gas Reserves Of Iran And Its Application International Energy Journal (ISI): ;
322
323
احمد جعفری صمیمی (2007) Estimating Demand For Money In Iran Using Autoregressive Distributed Lag Method Iranian Economic Research: 29; 1_15
324
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی , دانشگاه تربیت مدرس: شماره چهارم;
325
326
احمد جعفری صمیمی (2006) الگوی بررسی اثر ذخیره سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن تحقیقات اقتصادی: شماره 76;
327
احمد جعفری صمیمی (2006) ارزیابی اثرات اقتصادی یارانه بر میزان مصرف بنزین در ایران: یک تحلیل تجربی (1350- 1382 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی: دانشگاه تهران;
328
329
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی روند شاخص های مهم اقتصادی و درجه بندی کشورهای مختلف جهان مجله علمی ترویجی اقتصاد و مدیریت, دانشگاه سیستان و بلوچستان: شماره 3;
330
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمدهای عمومی دولت نسبت به رشد اقتصادی ایران: 1350- 1383 فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای اقتصادی: شماره دوم;
331
احمد جعفری صمیمی (2006) برآورد تابع بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران مجله علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران, دانشگاه علامه طباطبایی: ;
332
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمد های عمومی دولت فصلنامه علمی – پژوهشی بررسیهای اقتصادی , دانشگاه شهید چمران اهواز: ;
333
احمد جعفری صمیمی (2006) نقش سرمایه گذازی مستقیم خارجی در جهانی شدن اقتصاد مجله علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی: ;
334
335
احمد جعفری صمیمی (2006) اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر مصرف آن در ایران مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی: سال سوم;
336
337
احمد جعفری صمیمی (2006) ارزیابی دیدگاه اصناف در موردعملکرد دولت در استان مازندران مجله علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی: 17;
338
احمد جعفری صمیمی (2006) The Viewpoints of Firms to Government Performance :The Case of Mazandaran Province The Commercial Surveys,The Institute of Business Research: No.17;
339
احمد جعفری صمیمی (2006) Role of Foreign Direct Investment In Globalization The Commercial Surveys, The Institute of Business Research: No.18;
340
احمد جعفری صمیمی (2006) An Investigation of Money Demand Stability in Iran: An Application of Johanson & Josilious Method Economic Research Journal: No.72;
341
احمد جعفری صمیمی (2006) The Impact of Gasoline Subsidy on Its Consumption In Iran Bi-Quarterly Journal of Economic Essays, The Research Institute of Howzeh & University: No.69;
342
343
احمد جعفری صمیمی (2006) A Review on !2 Theories on Business Cycles The Journal of Humanities Sciences: ;
344
احمد جعفری صمیمی (2006) An Investigation of Main Economic Indicators Trend and Rankings of Countries Around The World The Economic & Management Journal: No.3;
345
احمد جعفری صمیمی (2006) An Application of Optimal Control Theory In Economics : Optimal Fiscal & Monetary Policies In Iran Applied Mathematics & Computation, Elsevier Publication: ;
346
347
احمد جعفری صمیمی (2006) Estimation of the Long-term and Short-term Demand of Money in Iran Journal of Economic Survey: ;
348
احمد جعفری صمیمی (2006) Investigating the Elasticity of different Government Income Resources Journal of Scientific Survey: ;
349
احمد جعفری صمیمی (2005) رابطه بین تورم و رفاه : مطالعه ای تجربی در اقتصاد ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی , دانشگاه تربیت مدرس: ;
350
احمد جعفری صمیمی (2005) تفسیری نوین از اقتصاد کلان دستوری جدید تحقیقات اقتصادی: 68;
351
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی وضعیت تلاش آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران مجله علمی ترویجی اقتصاد و مدیریت, دانشگاه سیستان و بلو چستان: سال اول;
352
احمد جعفری صمیمی (2005) تناقض بین اشتغال دانش آموختگان و مزیت نسبی آشکار اقتصادی : وضعیت استانهای شمالی ایران پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران: 15;
353
احمد جعفری صمیمی (2005) نقش حسابداری در اجرای موفقیت آمیز مالیات بر ارزش افزوده :تجربه کشورهای مختلف جهان مجله علمی ترویجی علوم انسانی دانشگاه سمنان: ;
354
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بررشد اقتصادی در کشورهای جهان محله علمی-پژوهشی دانش و توسعه , دانشگاه فردوسی مشهد: 13;
355
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی: مطالعه موردی صنف طلا فروشان بابل فصلنامه - علمی ترویجی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: ;
356
357
358
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی اثرات یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران : یک تحلیل تجربی (1350-1381) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی, پژوهشکده امور اقتصادی: ;
359
احمد جعفری صمیمی (2005) An Investigation of The Relationship Between Economic Liberalization and Macroeconomic Performance of Countries Around The World : 1980-2001 The Institute of Business Research journal, The Institute of Business Research: ;
360
احمد جعفری صمیمی (2005) A New Interpretation of Normative Macroeconomics Economic Research Journal: No. 68;
361
احمد جعفری صمیمی (2005) An investigation of Faculty Members Teaching Effort :The Case of Mazandaran University The Economic & Management Journal: ;
362
احمد جعفری صمیمی (2005) The Contradiction Between Universities Graduates and Revealed Comparative Advantage: The Case of Northern Provinces of Iran The Humanities Sciences Research Letter: No15;
363
احمد جعفری صمیمی (2005) Role of Accounting In Successful Implementation of Value Added Tax : The Experiences of Countries Around The World The Journal of Humanities Sciences: ;
364
احمد جعفری صمیمی (2005) An Investigation of Impacts of Institutional Variables on Economic Growth in Countries Around The World Knowledge & Development Journal: ;
365
احمد جعفری صمیمی (2005) Factors Determining Tax Evasion : The Case of Babol Gold Sellers The Research and Policies Journal, The Ministry of Economic And Finance: ;
366
احمد جعفری صمیمی (2005) The Relationship Between Inflation & Welfare, : An Empirical Analysis in Iran's Economy Moddarres Research Journal: ;
367
احمد جعفری صمیمی (2005) The Relationship Between Portfolio Sizes And Systematic Risk of Common Stocks In Iran Economic Research Journal: No.69;
368
احمد جعفری صمیمی (2005) An Investigation of The Impact of Gasoline Subsidy on Economic Growth of Iran: An Empirical Analysis The Quarterly Journal of Economic Research, The Ministry of Finance And Economics: ;
369
احمد جعفری صمیمی (2005) An Application of The Stochastic Optimal Control Theory Algorithm , Optimal Monetary Policy Iranian Economic Review: No.13;
370
احمد جعفری صمیمی (2005) The Welfare Cost of Inflation : Theory With An Application of Generalized Method of Moments (GMM), To Iran Iranian Economic Review: No.12;
371
372
373
374
احمد جعفری صمیمی (2004) هزینه رفاهی تورم : یک تحلیل نظری تحقیقات اقتصادی: 64;
375
احمد جعفری صمیمی (2004) بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پژوهشنامه بازرگانی: سال نهم, شماره 33;
376
احمد جعفری صمیمی (2004) امکان سنجی اولویت بازار بورس اوراق بهادار در استانهای کشور مجله علمی ترویجی علوم انسانی دانشگاه سمنان: ;
377
احمد جعفری صمیمی (2004) The Welfare Cost of Inflation : An Empirical Analysis Economic Research Journal: No. 64;
378
احمد جعفری صمیمی (2004) The Effects of Optimum Fiscal And Monetary Policies on Main Macroeconomics Indicators in Iran Economic Research Journal: No. 65;
379
احمد جعفری صمیمی (2004) An Investigation of The Relationship Between Stock Supply and Private Investment in Iran The Institute of Business Research journal, The Institute of Business Research: ;
380
381
احمد جعفری صمیمی (2004) Testing The Long Run Neutrality and Super Neutrality of Money in Iran Economic Research Journal: No 67;
382
احمد جعفری صمیمی (2004) The Feasibility and Priorities of Establishing Regional Stock Market in Provinces of Iran The Journal of Humanities Sciences: ;
383
احمد جعفری صمیمی (2002) بررسی اثر مالیات بر رشد اقتصادی: مروری بر تحلیل های نظری وتجربی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس: 2;
384
احمد جعفری صمیمی (2002) نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی در ایران پژوهشنامه بازرگانی: 24;
385
احمد جعفری صمیمی (2002) استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران) پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی: 4;
386
احمد جعفری صمیمی (2002) بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام در ایران : یک تحلیل تجربی بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام در ایران : یک تحلیل تجربی: 5;
387
احمد جعفری صمیمی (2002) Scientific Versus Cookbook Econometrics : An emphasis on Ethical Issues Iranian Economic Review: Vol6 No 6;
388
احمد جعفری صمیمی (2002) The Impacts of Tax on Economic Growth : A Review of Theoretical and Empirical Analysis Moddarres Research Journal: ;
389
احمد جعفری صمیمی (2002) Role of Export Credits in Non-Oil Exports of Iran The Institute of Business Research journal, The Institute of Business Research: ;
390
احمد جعفری صمیمی (2002) Central Bank Independence and Macroeconomic Performance of Developing Countries The Humanities Sciences Research Letter: No 4;
391
احمد جعفری صمیمی (2002) The Relationship Between Inflation and Real Stock Return in Iran: An Empirical Analysis The Humanities Sciences Research Letter: No 4;
392
احمد جعفری صمیمی (2001) بررسی رابطه تورم و بازده سهام : تحلیل نظری و مروری بر ادبیات مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا, ویژه نامه علوم اجتماعی و اقتصاد: ;
393
احمد جعفری صمیمی (2001) ارزیابی اقتصادی وضعیت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی: 19;
394
احمد جعفری صمیمی (2001) بررسی ماهیت پایداری مهمترین متغیر های عمده اقتصاد کلان در ایران 1338-1376 پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه مازندران: شماره اول;
395
احمد جعفری صمیمی (2001) بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی صادراتی و ارزش افزوده ای صنعت نساجی در استان مازندران مقاله ارائه شده در همایش صنعت نساجی, پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: ;
396
احمد جعفری صمیمی (2000) A Note of Factors Related to International Payment Arrears In The Third World The Indian Journal of Economics , India: Vol 45, No 1;
397
احمد جعفری صمیمی (2000) A Two-Way Relation Between Inflation and Public Sector Economics : Theory with An Application To Islamic Republic of Iran The Journal of Humanities of Islamic Republic of Iran, Center For Scientific Research, Tehran, Iran,: Vol 6 No 1& 2;
398
احمد جعفری صمیمی (1999) عوامل مؤثر بر هزینه های جاری دولت دراستانهای کشور : یک تحلیل تجربی فصلنامه علمی پژوهشی مدرس: ;
399
400
401
احمد جعفری صمیمی (1998) Relationship Between Economic Growth & Seigniorage In Developing Countries : An Estimation of The Laffer Curve The Indian Journal of Economics , India: Vol 45, No 1;
402
احمد جعفری صمیمی (1997) بررسی اهمیت و عوامل موثر بر مالیات تورمی درایران تحقیقات اقتصادی: 50;
403
احمد جعفری صمیمی (1997) بررسی تحولات اخیر در مکتبهای اقتصاد کلان مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی: 5;
404
احمد جعفری صمیمی (1997) Investigation Of Recent Changes In Macroeconomics Schools The Institute of Business Research journal, The Institute of Business Research , Tehran, Iran: ;
405
احمد جعفری صمیمی (1996) روند شاخصهای عمده اقتصاد کلان : روش جدید برای درجه بندی کشورها فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی, دانشگاه علامه طباطبایی: 2;
406
احمد جعفری صمیمی (1996) بررسی رابطه علی بین سرمایه گذاری ثابت و رشد اقتصادی ایران : یک تحلیل تجربی مجله علمی پژوهشی علوم انسانی , دانشگاه الزهرا: سال ششم;
407
احمد جعفری صمیمی (1996) Trends of Main Macroeconomic Indicators : A New Method and Ranking Countries Around The World Quarterly of Economic Research, The Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran: No 2;
408
احمد جعفری صمیمی (1996) An Investigation of Causal Relationship Between Fixed Investment & Economic Growth In Iran : An Empirical Analysis Alzahra University, Tehran, Iran: ;
409
احمد جعفری صمیمی (1996) The Importance of Factors Determining Inflation Tax In Iran Economic Research Journal, Tehran University, Tehran, Iran: No50;
410
احمد جعفری صمیمی (1995) بحران اقتصاد کلان و سیاستهای تعدیل نویسنده سرات راجا پاتیرانا نشریه اقتصادی , اجتماعی گزیده _ وزارت برنامه و بودجه: ;
411
احمد جعفری صمیمی (1995) تحلیلی بر برنامه های تثبیت در کشورهای در حال توسعه مجله علمی _پژوهشی برنامه و توسعه: 10;
412
احمد جعفری صمیمی (1995) تجربه بدهکارترین کشورهای جهان در استقراض خارجی : سؤ مدیریت دولتی مجله علمی پژوهشی دانشنامه: شماره 17 و 19;
413
احمد جعفری صمیمی (1995) The Experience of Highly Indebted Counties Around The World in External Debt: Public Mismanagement Daneshnameh Journal: No 18;
414
احمد جعفری صمیمی (1995) Macroeconomic Crisis & Adjustment Policies, S.R. Patinara, Translated from English to Persian Selected Topics in Economics ,Management &Plan Organization, Tehran, Iran: ;
415
احمد جعفری صمیمی (1995) An Analysis of Stabilization Policies in Developing Countries Plan and Development Journal, Tehran, Iran: ; No 10
416
احمد جعفری صمیمی (1994) بررسی روند هزینه های خوراکی خانوارها در استان خراسان و مقایسه آن با کل کشور برآورد منحنی انگل مجموعه مقالات سمینار استعدادهای اقتصادی و بازرگانی استان خراسان,دانشگاه فردسی مشهد: ;
417
احمد جعفری صمیمی (1994) Inflation & Economic Growth In Developing Countries : Further Empirical Evidence Discussion Papers In Economics, University of Reading, Reading, England: Vol VII; No 286
418
احمد جعفری صمیمی (1993) سیاستهای کنترل تورم: تجربه کشورهای امریکای لاتین مجله علمی _ پژوهشی سیاست خارجی: 2و3;
419
احمد جعفری صمیمی (1993) بررسی اجمالی 12 نظریه در زمینه رشد بخش عمومی مجله علمی وکاربردی مدیریت دولتی: 22;
420
احمد جعفری صمیمی (1993) Inflation Control Policies : The Experience of Latin American Countries Foreign Policy Journal, Tehran, Iran: ;
421
احمد جعفری صمیمی (1993) A Brief Review of 12 theories on Public Sector Growth Public Management Journal, Tehran, Iran: ;
422
احمد جعفری صمیمی (1992) بررسی روند و اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشورهای مختلف جهان مجله علمی _ پژوهشی سیاست خارجی: 2و3;
423
احمد جعفری صمیمی (1992) بررسی رابطه تورم و کسری بودجه در ایران : یک تحلیل نظری و تجربی مجله علمی _ پژوهشی اقتصاد و مدیریت: 13;
424
احمد جعفری صمیمی (1992) تورم در ایران : یک پدیده مالی مجله علمی _کاربردی مدیریت دولتی: 17;
425
احمد جعفری صمیمی (1990) منابع درآمدهای عمومی دولت و رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی مجله علمی _ پژوهشی اقتصاد و مدیریت: 7;
426
احمد جعفری صمیمی (1990) بررسی و اهمیت استقراض ملی در کشورهای جهان مجله علمی , پژوهشی اقتصاد و مدیریت: 6;
427
احمد جعفری صمیمی (1990) آیا دهه 1980 دهه رکورد بود مجله علمی , پژوهشی اقتصاد و مدیریت: 4;
428
احمد جعفری صمیمی (1990) Sources of Government Revenues And Economic Growth In Iran Economics & Management Journal ,Islamic Azad University, Tehran, Iran: ;
429
احمد جعفری صمیمی (1990) The Importance of National Debt In Countries Around The World Economics & Management Journal: ;
430
احمد جعفری صمیمی، James Tobin ، Translated From English To Persian (1990) Was 1980s A Decade of Stagnation? Economics & Management Journal: ;
431
احمد جعفری صمیمی (1989) عوارض مالیات در یک الگوی یک بخشی یا دو عامل تولید نشریه علمی دانشگاه مازندران: 1;
432
احمد جعفری صمیمی (1989) The Tax Incidence in A one Sector Model with two factors of Production The Scientific Journal Of Mazandaran University ,Babolsar, Iran: ;
433
434
احمد جعفری صمیمی (1988) General Equilibrium of Tax Incidence Analysis on Wages And Salaries: an Extension of Harberger Model Economic Research Journal: No 40;
435
احمد جعفری صمیمی (1987) مالیات در اقتصاد اسلامی: یک تثبیت کننده واقعی مجله اقتصادی: 9;
436
437
احمد جعفری صمیمی (1987) Income Tax In Islam: A Real Stabilizer Economic Journal: ;
438
احمد جعفری صمیمی (1987) A Critique on Measurement of Time Preference Rate in Social Project Appraisal Economic Journal: ;
439
احمد جعفری صمیمی (1986) آیا زمان دارای ارزش پولی است مجله گزیده های اقتصادی و اجتماعی , وزارت برنامه و بودجه: شماره 50 و 51;
مقاله ارائه‌شده
1
احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397) تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر بعد اقتصادی جهانی شدن دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
2
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2018) Fiscal Policy and Business Cycle in Iran: a DSGE Approach The 8th National Student Conference on Iran Economy, Iran, Babolsar
3
احمد جعفری صمیمی، سمیه شیرزاد کناری (1396) رابطه بین مزیت نسبی مالیات بر ارزش افزوده و مزیت نسبی ارزش افزوده بخش صنعت: مطالعه موردی استانهای ایران همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده، ایران¡ مشهد
4
احمد جعفری صمیمی، مجید آقایی، زهره محمدپور میر (1395) برآورد نوسانات بازده سهام در ایران: تحلیل اثر اهرمی و نامتقارنی اطلاعات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی، ایران¡ مشهد
5
احمد جعفری صمیمی (2016) تاثیر نا اطمینانی اقتصاد کلانبر توان اقتصاد مقاومتی در کشورهای منتخب در حال توسعه ( شامل ایران) پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - تهران، ایران¡ تهران
6
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش تمرکززدایی مالی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران¡ تهران
7
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران¡ تهران
8
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش خصوصی سازی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران¡ تهران
9
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش استقلال بانک مرکزی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران¡ تهران
10
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش حکمرانی خوب و فساد در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران¡ تهران
11
احمد جعفری صمیمی (2014) اصلاح اقتصاد بخش عمومی : محور اساسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت سومین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت- تهران، ایران¡ تهران
12
احمد جعفری صمیمی (2014) عوامل موثر بر ریسک اعتباری نهادهای پولی و مالی- مطالعه موردی صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه توسعه عصر شمال، ایران¡ بابل
13
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی تاثیر آموزه های علم اقتصاد بر عقاید دینی دانشجویان اقتصاد همایش ملی دین – دانشگاه – علوم انسانی
14
احمد جعفری صمیمی (2012) برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران: شواهد جدید با استفاده از روش شکاف درآمد – هزینه خانوار سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
15
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در ایران سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
16
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی مزیت نسبی حمل و نقل صادرات در ایران اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، ایران¡ سنندج
17
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی عملکرد خدمات نیروی انتظامی در ایران اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، ایران¡ سنندج
18
احمد جعفری صمیمی (2012) اثر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال: آزمون کرانه ها اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، ایران¡ سنندج
19
احمد جعفری صمیمی (2012) مقایسه اثر ارزش افزوده بخش خدمات بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه و درحال توسعه سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
20
احمد جعفری صمیمی (2012) جهانی شدن اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای OIC سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
21
احمد جعفری صمیمی (2012) حقوق مالکیت و رشد اقتصادی : شواهدی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
22
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی عملکرد مزیت نسبی اقتصاد سلامت در ایران همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران¡ اصفهان
23
احمد جعفری صمیمی (2012) جهاد اقتصادی و لزوم توسعه بخش کشوری همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران¡ اصفهان
24
احمد جعفری صمیمی (2012) برسی اثر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه یافته سومین همایش بین المللی اقلیم و گاهشناسی، ایران¡ ساری
25
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی اثر حکمرانی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
26
27
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی وضعیت کشاورزی و باغداری در استانهای شمالی کشور همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
28
احمد جعفری صمیمی (2012) مزیت نسبی حمل و نقل ریلی و رشد اقتصادی در استانهای کشور همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
29
30
احمد جعفری صمیمی (2012) نا اطمینانی نرخ ارز و صادرات غیر نفتی ایران : کاربردی از روش EGARCH همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
31
احمد جعفری صمیمی (2012) اثرات تورم و نا اطمینانی تورم بر بازده و نوسانات شاخص مالی سهام در بازار بورس تهران همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
32
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالی درایران همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی
33
احمد جعفری صمیمی (2012) ارزش افزوده بخش صنعت بر عملکرد محیط زیست اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، ایران¡ سنندج
34
35
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، اختر رضایی روشن (1390) اثر فساد مالی بر مالیاتهای غیر مستقیم در کشورهای منتخب در حال توسعه(شامل ایران) دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
36
احمد جعفری صمیمی (2011) اثر فساد مالی بر مالیات های غیر مستقیم در کشورهای منتخب در حال توسعه (شامل ایران) دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
37
احمد جعفری صمیمی (2011) رابطه بین نوسانات نرخ ارز و جانشینی پول در ایران دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
38
احمد جعفری صمیمی (2011) تاثیر جنسیت بر فساد مالی در خاورمیانه شمال افریقا دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
39
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی رابطه متغیر های اقتصادی و رابطه مبادله در اقتصاد ایران دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
40
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزی با تاکید بر بخش حمل و نقل در ایران دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
41
42
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی رابطه بین فساد مالی و مالیات تورمی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با تاکید بر ایران دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
43
44
45
46
احمد جعفری صمیمی (2011) جهانی شدن اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای در حال توسعه همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی
47
احمد جعفری صمیمی (2011) رابطه بین تسهیلات پرداختی و اشتغال زایی طرح های زود بازده در شهرستان های استان مازندران همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
48
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی و مقایسه مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش حمل ونقل همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی
49
احمد جعفری صمیمی (2010) تاثیر سیاست های مالیاتی بر کارایی دولت در شرایط آزادسازی اقتصادی : مطالعه موردی کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی مقالات چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ایران¡ شیراز
50
احمد جعفری صمیمی (2010) بررسی رابطه فساد مالی و مالیات تورمی در منطقه ی خاورمیانه و شمال افریقا مقالات چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ایران¡ شیراز
51
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size , Inflation And Economic Growth In IRAN
52
53
احمد جعفری صمیمی (2009) خصوصی سازی و بیمه اتومبیل در ایران اولین کنفرانس بین المللی صنعت بیمه : چالش ها وفرصت ها
54
احمد جعفری صمیمی (2009) تکنولوژی اطلاعات و نقش آن در توسعه پایدار با تاکید بر برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار استان مازندران
55
56
احمد جعفری صمیمی (2009) بررسی درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مازندران و استانهای کشور دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار استان مازندران
57
احمد جعفری صمیمی (2009) رابطه یارانه فرآورده های نفتی و مخارج دولت در استان مازندران : یک تحلیل تجربی (1386-1365) دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار استان مازندران
58
احمد جعفری صمیمی (2009) خصوصی سازی و بیمه اتومبیل در ایران دومین همایش بین المللی صنعت بیمه چالشها و فرصتها
59
احمد جعفری صمیمی (2009) تعیین مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت اقتصادی آموزش عالی در استانهای کشور همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی
60
احمد جعفری صمیمی (2009) کاربردی از نظریه برنامه ریزی پویای تصادفی تعیین مخارج مصرفی بهینه همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف، ایران¡ بهشهر
61
احمد جعفری صمیمی (2008) خصوصی سازی , اصل 44 قانون اساسی و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور همایش سیاستهای کلی اصل 44، ایران¡ تهران
62
احمد جعفری صمیمی (2008) بررسی شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران و مقایسه آن با کشورهای حاشیه خزر اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، ایران¡ بابلسر
63
احمد جعفری صمیمی (2008) ایثار و شهادت , سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار همایش ایثار و شهادت، ایران
64
احمد جعفری صمیمی (2008) تعیین مزیت نسبی ارزش افزوده قعالیت اقتصادی آموزش عالی در استانهای کشور همایش نظارت و ارزیابی آموزش عالی، ایران
65
احمد جعفری صمیمی (2008) بررسی جایگاه علمی رشته ها و دانشگاههای ایران درکشورهای اسلامی همایش نظارت و ارزیابی آموزش عالی، ایران
66
احمد جعفری صمیمی (2008) خصوصی سازی, اصل 44 قانون اساسی و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور همایش سازمان بازرسی کل کشور، ایران
67
احمد جعفری صمیمی (2008) تحولات تاریخی واگذاری اقتصاد به بخش غیردولتی (با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی ) همایش سازمان ملی جوانان بابلسر، ایران¡ بابلسر
68
احمد جعفری صمیمی (2008) An Evaluation of Environmental Performance Index (EPI) in The Countries Around The Caspian Sea ، ایران¡ بابلسر
69
70
احمد جعفری صمیمی (2007) تحلیلی بر روند تولید علم رشته های مختلف دانشمندان ایران در مجلات معتبر نمایه شده بین المللی (1997-2007) همایش ارتباط پیشرفت علمی جامعه و نمایه سازی بین المللی مقالات، ایران¡ تهران
71
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات تفریحی, فرهنگی و ورزشی استان مازندران همایش تربیت بدنی و ورزش استان مازندران بابلسر، ایران
72
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی وضعیت تولید علم در کشورهای اسلامی با تأکید بر ایران همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
73
احمد جعفری صمیمی (2005) مطالعه و تبیین مزیتهای نسبی منطقه ای در اشتغال زایی دانش آموختگان دانشگاههای منطقه شمال کشور مقاله ارایه شده در اولین همایش نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بابل، ایران¡ بابل
74
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای آموزش فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی در استان مازندران و مقایسه آن با سایر استانهای کشور مقاله ارایه شده در دومین همایش نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بابل، ایران¡ بابل
75
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای واسطه گریهای مالی (مؤسسات قرض الحسنه) استان مازندران مقاله ارایه شده در اولین همایش نقش قرض الحسنه در اقتصاد، ایران¡ بابلسر
76
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی شاخصهای جهانی شدن و الگوی مدیریتی مناسب در جهت ارتقای مو قعیت جهانی شدن در اقتصاد ایران مقاله ارایه شده به همایش اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی: چالشها و فرصت ها، ایران¡ شیراز
77
احمد جعفری صمیمی (2005) دولت آینده وآزادسازی اقتصادی مقاله ارایه شده در همایش اقتصاد و انتخابات، ایران
78
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی هتل, خوابگاه و رستوران استان های کشور در جذب توریسم اولین همایش ظرفیت های اقتصاد ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری در بستر جهانی شدن فیروزکوه، ایران¡ فیروزکوه
79
احمد جعفری صمیمی (2004) بررسی ارتباط بین تغییرات تولید واقعی و تولید اسمی داخلی در ایران ارایه شده در نخستین همایش ملی تولید داخلی و تجارت جهانی، ایران
80
احمد جعفری صمیمی (2003) ارزیابی شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشورهای حاشیه دریای خزر و درجه بندی آنها ارایه شده در همایش بین المللی دریای خزر، ایران¡ بابلسر
81
احمد جعفری صمیمی (1380) نقش مشارکت نیروی انسانی متخصص دانشگاهی (توسعه علمی) در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف جهان چهل و چهارمین سمینار رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، ایران¡ تهران
82
احمد جعفری صمیمی (2001) بررسی و مقایسه وضعیت بیکاری متخصصان زن و مرد در کشورهای مختلف جهان مقاله ارائه شده در دومین همایش توانمندیهای زنان، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
پیشرو اسمائیل پور، احمد جعفری صمیمی، یوسف محنت فر (1399) تاثیر سه گانه جهانی شدن بر یارانه انرژی در کشور های منطقه خاورمیانه و شمال افریقا
2
3
ساعده عزیزی ثالث، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان (1399) یک رهیافت پولی به نگرش پیشرفت فنی درونزا
4
کتاب
1
امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی (1399) درآمدی بر تجارت الکترونیک (چاپ دوم با اصلاحات و تجدید نظر اساسی) شابک:978-622-6506-20-5
2
اسمعیل ابونوری، احمد جعفری صمیمی (1399) ریاضیات(جبر ماتریسی) و کاربرد آن در اقتصاد مدیریت حسابداری و علوم اجتماعی شابک:978-622-7237-16-0
3
Hoda Zobeiri, َAhmad Jafari Samimi (2017) English for economic students‏‫ ISBN: 978-600-5356564‬‬‬‬‬‬‬
4
احمد جعفری صمیمی، امیرمنصور طهرانچیان (2016) اقتصاد ریاضی
5
احمد جعفری صمیمی، حمید لعل خضری (1395) نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت شابک:70 - 7611 - 6
6
7
8
9
احمد جعفری صمیمی، زهرا کاظمی (2014) اقتصاد کلان به زبان ساده
10
احمد جعفری صمیمی، یوسف محنت فر (2013) مبانی بودجه و برنامه ریزی در ایران
11
یوسف محنت فر، احمد جعفری صمیمی (1392) مبانی بودجه و برنامه ریزی در ایران(تحلیلی بر بودجه و برنامه ریزی در ایران) شابک:978-600-169-087-6
12
احمد جعفری صمیمی (2012) نظریه و مسائل اقتصاد کلان
13
احمد جعفری صمیمی (2012) اقتصاد بخش عمومی (1)
14
احمد جعفری صمیمی، احمد چهره قانی (2012) اقتصاد اخلاقی و سیر اندیشه های اقتصادی
15
احمد جعفری صمیمی، امیرمنصور طهرانچیان (2009) درآمدی بر تجارت الکترونیک
16
احمد جعفری صمیمی، محسن جهانشاهی ، امیرفرهنگ فرهنگ مهر (2009) اقتصاد نانو (چاپ دوم با تجدید نظر )
17
احمد جعفری صمیمی (2009) مزیت نسبی صنعت حمل و نقل ایران
18
احمد جعفری صمیمی، غلامعلی فرجادی (1388) واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی
19
احمد جعفری صمیمی (2008) اقتصاد نانو
20
احمد جعفری صمیمی، سیدمحسن حسینی ، محمدحسین احسانفر (2008) مبانی اقتصاد مهندسی؛ (ارزیابی طرحهای اقتصادی )
21
احمد جعفری صمیمی (2008) آدام اسمیت به مسکو می رود
22
23
24
احمد جعفری صمیمی (1378) اقتصاد سنجی
25
احمد جعفری صمیمی، غلامعلی فرجادی (1999) اقتصاد خرد و کلان ( مجموعه مقالات )
26
احمد جعفری صمیمی (1376) مبانی اقتصاد مهندسی
27
احمد جعفری صمیمی، اسماعیل ابونوری (1994) ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد, مدیریت و علوم اجتماعی
28
احمد جعفری صمیمی، فضل ریاضی سید (1992) نظریه و مسائل پول و بانکداری
29
30
احمد جعفری صمیمی (1368) هزار مسئله اقتصادی با پاسخ
31
احمد جعفری صمیمی (1368) اقتصاد ریاضی
32
احمد جعفری صمیمی (1367) مبانی اقتصادسنجی
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
َAhmad Jafari Samimi (2018) The Environmental Performance of the Countries in Central Asia and the Caucasus Region: A Decade Later بابلسر- دانشگاه مازندران

گالری تصاویر

جعفري صميمي عكس