29 تیر 1398
احمد جعفري صميمي

احمد جعفری صمیمی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 011-35302552
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد ، دانشگاه امریکایی واشنگتن ، امریکا (1358 - 1362)
    عنوان رساله: اثرات اقتصادی سیستم تامین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
  • فوق لیسانس اقتصاد ، دانشگاه امریکایی واشنگتن ، امریکا (1355 - 1357)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
احمد جعفری صمیمی، زهرا فرج زاده (1398) بزرسی عوامل مؤثز بز شاخص قیمت مواد غذایی در ایزان تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 11; 1-16
2
احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397) تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن مدلسازی اقتصادی: سال دوازدهم شماره 4 پیاپی 44; 1-23
3
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، حمید لعل خضری (1397) اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم کلان ایران با تاکید بر رشد تولید رویکرد FAVAR پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 9; 15-40
4
َAhmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi, Seyed Peyman Asadi (2019) The Monetary Policy, Credit Constraint and Spatial Distribution of Economic Activity: A Contribution of New Economic Geography Iranian Economic Review: 23 (1); 1-27
5
6
َAhmad Jafari Samimi, Seyed Peyman Asadi, Zahra Sheidaee (2018) The international spillover of china’s monetary policy: a case study of a developing country China Economic Journal: 1; 1-16
7
8
حسین زرین اقبال، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1397) تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: سی ام; 33-54
9
صدیقه قلی زاده کناری، علیرضا پور فرج، احمد جعفری صمیمی (1396) بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران نظریه های کاربردی اقتصاد: 4; 27-60
10
محمد فضل اله تبار، بابک شیرازی، احمد جعفری صمیمی (1396) شبیه سازی تولید نفت شیل با رویکرد پویایی های سیستم، تحت سناریوهای مختلف فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی: 55; 1-38
11
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396) پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی اقتصاد پولی مالی: 24(14); 1-29
12
احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان، مرضیه حاجی کرمی (1396) ارزیابی سیاستهای پولی در شرایط شوک نرخ ارز : رویکرد MDSGE مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 6; 1-34
13
Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpou (2017) The Impact of Public and Private Sector’s Financing through Debt Securities on the Economic Growth: Case Study of Developed and Emerging Countries International Journal of Applied Business and Economic Research: 15 , 16; 305-316
14
Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpour (2017) The Impact of Public and Private Sector's Financing through Debt Securities on the Economic Growth: case of Develped and Emerging Countries International Journal of Applied Business and Economic Research: 15; 305-316
15
َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, jalal montazeri shoorekchali (2017) Testing Fiscal Reaction Function in Iran: An Application of Nonlinear Dicky Fuller (NDF)Test Iranian Economic Review: 21; 567-581
16
احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سیاوش غیبی حاجی ور (1396) تأثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافتDSGE مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13; 3 -28
17
احمد جعفری صمیمی، زینب رئیسی (1396) تاثیر غیر خطی شاخص توسعه انسانی بر پایداری اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مدلسازی اقتصاد سنجی: 3; 65-98
18
mohammad abdi seyyedkolaei, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2017) Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran? International Journal of Agricultural Management and Development: Volume 7, Issue 4; 407-413
19
ایوب خزائی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1396) تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی در ایران مجله تحقیقات اقتصادی: 52، شماره 2; 285_310
20
احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، زینب غلامی (1396) تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی5; 9-33
21
احمد جعفری صمیمی، حسین زرین اقبال، محمد رضا زیبائی، کاوه درخشانی درابی (1395) بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه پژوهشهای رشد و توسعه پایدار: 16; 49-71
22
علی اکبر باجلان، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1395) اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی مدلسازی اقتصاد سنجی: 2; 9-32
23
احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395) مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای) PSTR پژوهشنامه اقتصاد کلان: 11; 159-183
24
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2017) The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model International Journal of Business and Development Studies: 9(2); 29-54
25
احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی، ایوب خزائی (1395) بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت) برنامه ریزی و بودجه: 21; 3-21
26
محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، مجتبی مجاوریان (1395) تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای نظریه های کاربردی اقتصاد: 3; 101-128
27
محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سید مجتبی مجاوریان (1395) تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران :کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای نظریه های کاربردی اقتصاد: 3; 101-128
28
سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، مجتبی احسانی (1395) تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق): 7; 55-84
29
Mohammad Abdi, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2016) The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression International Journal of Business and Development Studies: vol 8, issue 1; 77-96
30
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محمد علی احسانی، زینب غلامی (1395) تاثیر سیاست پولی و اعتباری بر تولید ناخالص داخلی در ایران : رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای پژوهش های پولی و بانکی: 29; 373-404
31
ایوب خزایی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1395) تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 105; 101-128
32
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، سامان قادری (1395) اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران : رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 5; 1-25
33
احمد جعفری صمیمی، نسرین قبادی (1395) ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری سیاست گذاری اقتصادی: 8; 55-76
34
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری، امیر منصور طهرانچیان (1395) بررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر تولید و تورم در شرایط وجود چسبندگی در قیمت و دستمزد فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی: 13; 1-32
35
36
37
احمد جعفری صمیمی (2016) ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری مجله علمی پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی: ;
38
احمد جعفری صمیمی (2016) بررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر تولید و تورم در شرایط وجود چسبندگی در قیمت و دستمزد فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- علمی پژوهشی: ;
39
احمد جعفری صمیمی (2016) بررسی میزان بهره وری شعب بانک ملی شهر تهران مجله روند - بانک مرکزی: ;
40
41
42
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، المیرا ذبیحی لهرمی (1394) چرخه های تجاری و حمایت واردات : مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش پانل آستانه ای پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 23; 93-114
43
محبوبه شاکری، احمد جعفری صمیمی، زهرا کریمی موغاری (1394) رابطه بین متغیر های نهادی و رشد اقتصادی : معرفی شاخص نهادی جدید برای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 21; 93-106
44
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، ایلناز ابراهیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394) استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی : مطالعه موردی اقتصاد ایران پژوهشهای رشد و توسعه پایدار: 15; 193-216
45
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394) آزمون وجود حباب های چند گانه قیمت در بازار سهام : کاربرد روش سوپریمم عمومی دیکی – فولر تعمیم یافته تحقیقات مدل سازی اقتصادی: 6; 7-33
46
َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, , Kaveh Derakhshani Darabi (2015) the sensitivity of central bank independence measurements to inflation in Iran: a new approach International Journal of Business and Development Studies: 7; 51-62
47
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394) آزمون وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران : کاربردی از آزمون های ریشه واحد زنجیره ای مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 15; 1-20
48
احمد جعفری صمیمی، زینب غلامی (1394) اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی : مقایسه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پژوهشنامه بازرگانی: 75; 1-18
49
َAhmad Jafari Samimi, ghasem norouzi, mojtaba ehsani (2015) The Impact of Agricultural Import Tariffs and non-tariffs barriers on welfare in Iran- American Journal of Economics, Finance and Management: 1; 287-292
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
احمد جعفری صمیمی (2015) استقلال بانک مرکزی در ایران : تحلیل نظری و تجربی فصلنامه پژوهش های پولی و بانکی: شماره 24;
61
62
63
64
احمد جعفری صمیمی (2014) نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران مجله علمی پژوهشی ISC تحقیقات حسابداری و حسابرسی: ;
65
احمد جعفری صمیمی (2014) اثر نامتقارن کلهای پولی دیویژیا بر تورم در ایران :کاربرد روش چرخشی مارکوف پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ;
66
احمد جعفری صمیمی (2014) تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی: ;
67
68
احمد جعفری صمیمی (2014) تحلیلی بر پنج دهه تحولات اقتصاد پولی- مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای پولی – بانکی- 1393 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی: ;
69
احمد جعفری صمیمی (2014) تاثیر تجارت محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی ایران راهبرد اقتصادی: ;
70
71
احمد جعفری صمیمی (2014) Life Expectation & Economic growth in Iran; An Application of STAR model Journal of Economic Growth & Development: ;
72
احمد جعفری صمیمی (2014) The Impact of Tourism on Human Development The Journal of Tourism planning & Development: ;
73
احمد جعفری صمیمی (2014) The Impact of Exchange rate volatility on Import in Iran Trade research journal: ;
74
احمد جعفری صمیمی (2014) The Asymmetric Impact of Divisua Monetary Aggregate on inflation in Iran; An Application of Markov switching Model Journal of Economic Growth & Development: ;
75
احمد جعفری صمیمی (2014) Short run & long run Relationship between CO2 Emission & Energy consumption and economic growth : New Evidence from Iran Journal of Economic Growth & Development: ;
76
احمد جعفری صمیمی (2014) Exchange rate Volatility & Stock Return in Iran Journal of Accounting Research and Auditing: ;
77
احمد جعفری صمیمی (2014) The Role of Economic Reinforcement in Resistance Economics. The Case of Developing Countries Economic Sciences Journal: ;
78
احمد جعفری صمیمی (2014) The Impact of Monetary & non-monetary shocks in an open DSGE model: the case of Iran Journal of Applied Economic Research: ;
79
احمد جعفری صمیمی (2014) An Analysis of 5 decades evolution in monetary Economics Journal of Monetary & Banking Research: ;
80
احمد جعفری صمیمی (2014) The Effect of Business Cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries International journal of Business and Development Studies: ;
81
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، زهرا کیان ارثی، میلاد شهرازی (1392) رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره اقتصاد مقداری: 10; 99-118
82
Arash Hadizadeh, َAhmad Jafari Samimi, Zahra Mila Elmi (2013) An Estimation of Seasonal GDP Gap in Iran: Application of Adaptive Least Squares Method Iranian Economic Review: 17; 157-177
83
احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، سیدمحمد کریمی (1392) جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پژوهشنامه بیمه: 28; 57-78
84
85
86
87
احمد جعفری صمیمی (2013) آزمون پایداری تورم در ایران (1390-1351): کاربردی از الگوهای ARFIM پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ;
88
89
احمد جعفری صمیمی (2013) بررسی اثر روش تامین مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها در ایران راهبرد اقتصادی: ;
90
احمد جعفری صمیمی (2013) امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران : مدل رگرسیون انتقال ملایم پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ;
91
92
احمد جعفری صمیمی (2013) اثر گردشگری بر توسعه ی انسانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری: ;
93
94
احمد جعفری صمیمی (2013) An Evaluation of Small Businesses in Iran Management Science Letters (ISC): ;
95
احمد جعفری صمیمی (2013) An estimation of seasonal GDP gap in Iran: Application of Adaptive least squares method Iranian Economic Review (ISC): ;
96
احمد جعفری صمیمی (2013) Economic freedom and economic Growth: The Case of OPEC Journal of Human and Social Science Research: ;
97
احمد جعفری صمیمی (2013) Stabilization policies and Macroeconomic Performance in Iran Global Journal of Biodiversity science and Management: ;
98
احمد جعفری صمیمی (2013) Impact of Government Size on Environmental Quality Global Journal of Biodiversity science and Management: ;
99
احمد جعفری صمیمی (2013) Adam Smith: An Ethical Oriented Economist Global Journal of Biodiversity science and Management: ;
100
احمد جعفری صمیمی (2013) Women’s Participation Rate in Labor Market and Corruption Middle East Journal of scientific Research: ;
101
احمد جعفری صمیمی (2013) The Impact of Exchange Rate on Demand for Money in Iran International Journal of Business and Development Studies: ;
102
احمد جعفری صمیمی (2013) An Investigation of affectivity of fiscal instruments in provinces of Iran using dynamic panel regression and GMM system methods Economic Research Journal. Tehran University: ;
103
احمد جعفری صمیمی (2013) Trade Specialization Integration and Business cycles simultaneity in ECO region Economic Modeling Journal: ;
104
احمد جعفری صمیمی (2013) The Impact of forest comparative advantage value added on economic growth of provinces of Iran Natural Resources Economic Journal: ;
105
احمد جعفری صمیمی (2013) The Impact of air transportation value added on economic growth of provinces of Iran Economic strategic Journal: ;
106
احمد جعفری صمیمی (2013) Testing Inflation Sustainability in Iran: An Application of ARFIMA model Journal of Economic Growth & Development: ;
107
احمد جعفری صمیمی (2013) The impact of economic freedom on corruption in developing countries with an emphasis on Iran Trade Inquiry Journal: ;
108
احمد جعفری صمیمی (2013) The impact of firm financing on profit growth in Iran Economic strategic Journal: ;
109
احمد جعفری صمیمی (2013) An application od semi parametric model in studying the inflation sustainability in Iran Economic Modeling Journal: ;
110
احمد جعفری صمیمی (2013) The Impact of Budget deficit on Real Exchange rate in Iran Journal of Auditing Knowledge: ;
111
احمد جعفری صمیمی (2013) The Position of Insurance in Sustainability of micro-business in Iran: The case of Imam Reza Development Fund The Insurance research journal: ;
112
احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، آرش هادی زاده (1391) کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: 2; 1-26
113
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی آثار نامتقارن سیاستهای پولی بر تولید در اقتصاد ایران فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی: ;
114
احمد جعفری صمیمی (2012) اثر فساد مالی بردرآمدهای مالیاتی : مطالعه موردی کشورهای منخب در حال توسعه سیاستهای اقتصادی (نامه مفید): ;
115
احمد جعفری صمیمی (2012) کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ;
116
117
احمد جعفری صمیمی (2012) اثر مزیت نسبی جنگل داری بر توسعه اقتصادی استانهای ایران مجله اقتصاد منابع طبیعی: ;
118
119
احمد جعفری صمیمی (2012) اثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مجله علمی پژوهشی فصلنامه دانش حسابرسی: ;
120
احمد جعفری صمیمی (2012) Value Added Tax & Export : Evidence from Panel Data Regression Middle – East Journal of Scientific Research (ISI): ; 253-259
121
احمد جعفری صمیمی (2012) Corruption and Inflation Tax in Selected Developing Countries Middle – East Journal of Scientific Research (ISI): ; 391-395
122
احمد جعفری صمیمی (2012) Investigation of Main Factors on Tax Evasion in Iran Journal of Basic and Applied Scientific Research: ;
123
احمد جعفری صمیمی (2012) Estimation of Inflation Tax Capacity in Iran Middle- East Journal of Scientific Research(ISI): ;
124
احمد جعفری صمیمی (2012) A Comparative Study between Formal and Informal Tax Evasion in Iran Journal of Basic and Applied sciences: ;
125
احمد جعفری صمیمی (2012) Economics Physics and Econophysics, Archives Des Sciences (ISI): vol65,No.5;
126
احمد جعفری صمیمی (2012) An Estimation of Tax Evasion in Iran; the Potential Legal Approach American Journal of Scientific Research, ISSN, Euro journals Publishing: ;
127
احمد جعفری صمیمی (2012) An Estimation of Human Capital Share in Economic Growth of Iran Using Growth Accounting Approach Middle- East Journal of Scientific Research, (ISI) ISSN Publications: ;
128
احمد جعفری صمیمی (2012) The Nonlinear Effect of Effective Tax Rate on Tax Evasion in Iran American Journal of Scientific Research, ISSN, Euro journals Publishing: ;
129
احمد جعفری صمیمی (2012) Corporate Governance and Capital Structure : Evidence From Tehran Stock Exchange Middle – East Journal of Scientific Research (ISI), ISSN Publications: ;
130
احمد جعفری صمیمی (2012) Openness and Inflation : A Case Study for MENA, An Estimation of Tax Evasion in Iran; the Potential Legal Approach Universal Journal of Management and Social Sciences, American Journal of Scientific Research, ISSN, Euro journals Publishing, Inc.2012: ;
131
احمد جعفری صمیمی (2012) An Estimation of Human Capital Share in Economic Growth of Iran Using Growth Accounting Approach Middle- East Journal of Scientific Research, (ISI) ISSN Publications: ;
132
احمد جعفری صمیمی (2012) The Nonlinear Effect of Effective Tax Rate on Tax Evasion in Iran American Journal of Scientific Research, ISSN Euro journals Publishing, Inc.2012: ;
133
احمد جعفری صمیمی (2012) Corporate Governance and Capital Structure: Evidence from Tehran Stock Exchange Middle – East Journal of Scientific Research (ISI), ISSN Publications: ;
134
احمد جعفری صمیمی (2012) Openness and Inflation: A Case Study for MENA Journal of Management and Social Sciences: ;
135
احمد جعفری صمیمی (2012) Inflation and Inflation Uncertainty: Evidence from MENA Universal Journal of Management & Social Sciences: ;
136
احمد جعفری صمیمی (2012) The Effects of openness and globalization on inflation: An ARDL Bounds Test Approach Iranian Journal of Economic Studies: ;
137
احمد جعفری صمیمی (2012) Inflation and inflation tax in developing countries: A panel Threshold Approach International Journal of Academic Research in Economics and Management sciences: ;
138
احمد جعفری صمیمی (2012) The Impact of Modern Technology on Demand for Money in Iran Iranian Economic Review (ISC): ;
139
احمد جعفری صمیمی (2012) The Impact of ICT Shocks of Business Cycle: Some Evidence from Iran Iranian Economic Review: ;
140
احمد جعفری صمیمی (2012) Agriculture and Economic Growth: The Case of Iran International Journal of Economics and Management Engineering: ;
141
احمد جعفری صمیمی (2012) Global Climate Risk & Economic Growth Global Journal of Biodiversity science and Management: ;
142
احمد جعفری صمیمی (2012) Governance and Environmental Degradation in MENA Region Social and Behavioral Sciences (ISI) ELSEVIER: ;
143
144
احمد جعفری صمیمی (2012) Political Stability and Inflation Tax: Evidence from Mena Region,Middle Middle East Joumal of Scientific Research (ISI): ; 85-89
145
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته اقتصاد محیط زیست و انرژی: ;
146
احمد جعفری صمیمی (2011) فساد, اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد فصلنامه پزوهشنامه بازرگانی: ;
147
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد (استان خراسان رضوی) و مقایسه آن با سایر مراکز استان های کشور در برنامه چهارم توسعه نشریه علمی – پژوهشی مدیریت شهری و روستایی: ویژه نامه شماره بهار و تابستان1390;
148
احمد جعفری صمیمی (2011) Scientific Output : Evidence from Iran and the Middle East Journal of Education and Vocational Research: ; 138-142
149
احمد جعفری صمیمی (2011) Money and Inflation in Iran : Evidence frim P* Model Journal of Economics and Behavioral Studies: ; 311-316
150
احمد جعفری صمیمی (2011) The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Iran Middle – East Journal of Scientific Research(ISI): ; 740-743
151
احمد جعفری صمیمی (2011) Tourism And Economic Growth In Developing Countries: P-VAR Approach Middle – East Journal of Scientific Research (ISI): ; 744-748
152
احمد جعفری صمیمی (2011) Forecasting Government Size In Iran Using Artificial Neural Network Journal of Economics and Behavioral Studies: ; 274-278
153
احمد جعفری صمیمی (2011) Environmental Performance and HDI : Evidence from Countries Around the World Middle – East Journal of Scientific Research (ISI): ; 792-799
154
احمد جعفری صمیمی (2011) Inflation and Economic Growth in Iran : Evidence from ARDL & Rolling Linear Models Information Management and Business Review: ; 383-388
155
احمد جعفری صمیمی (2011) Information and Communication Technology (ICT) and Total Factor Productivity (TFP): Evidence from Selected Countries of the world Middle – East Journal of Scientific Research(ISI): ; 755-763
156
احمد جعفری صمیمی (2011) The Impact of Skill Labor on Growth Using Growth Accounting Approach in Iran Middle – East Journal of Scientific Research(ISI): ; 749-754
157
احمد جعفری صمیمی (2011) Knowledge and Economic Growth : Evidence from Some Developing Countries Journal of Education and Vocational Research: ; 21-25
158
احمد جعفری صمیمی (2011) Environmental Performance and Economic Growth : New Evidence From the OIC Countries Advances In Environmental Biology (ISI): ISSN 2011.2011; 655-666
159
احمد جعفری صمیمی (2011) Gender and Corruption : Evidence from Selected Developing Countries Middle- East Journal of Scientific Research(ISI): ; 718-727
160
احمد جعفری صمیمی (2011) The Impact of the Terms of Trade Volatility on Economic Growth : Evidence From Oli Exporting Countries International Journal of Economics and Management Engineering (IJEME): ; 50-53
161
احمد جعفری صمیمی (2011) Openness and Inflation in Iran International Journal of Economics and Management: ;
162
احمد جعفری صمیمی (2011) Corruption And Inflation Tax In The Middle East And North Africa (MENA) Region: Sensitivity To Definition Of Corruption Journal Of Social And Development Sciences: Vol . 1 , No.2; 67-73
163
احمد جعفری صمیمی (2011) Corruption And FDI In Developing Countries Information Management And Business Review: Vol .2 , NO.3; 106-111
164
احمد جعفری صمیمی (2011) Government Size & Economic Growth : New Evidence From Some Developing Courtiers Journal Of Basic And Applied Sciences Research (ISI): ;
165
احمد جعفری صمیمی (2011) Corruption & Fiscal Decentralization : Evidence From Some Developing Courtiers Global Journal Of. Strategies And Governance: ;
166
احمد جعفری صمیمی (2011) Knowledge And Economic Growth : Evidence From Some Developing Courtiers Journal of Education and Vocational Research: Vol.1,NO.1; 21-25
167
احمد جعفری صمیمی (2011) Environmental Performance And Economic Growth : New Evidence From The OIC Countries Advances In Environmental Biology (ISI): 5(4); 655-666
168
احمد جعفری صمیمی (2011) Measuring Customer Satisfaction Index (CSI) In Iranian Tile Industry Using Pls path Modeling Technique – Middle – East Journal Of Scientific Research(ISI): 8 (1); 141 -149
169
احمد جعفری صمیمی (2011) Value Added Tax & Export : The Case Of Selected Countries Around The World Journal Of Economics And Behavioral Studies: Vol .2,NO.6; 298-305
170
احمد جعفری صمیمی (2011) Corruption, Government Size and the Degree of Economic Openness in Growth modules Journal of Financial Research: ;
171
172
احمد جعفری صمیمی (2011) Environmental Sustainability And Economic Growth : Evidence from Evidence From Some Developing Countries Advances In Environmental Biology (ISI): 5(5); 961-966
173
احمد جعفری صمیمی (2011) Comparison Of Environmental Performance Index (EPI) In OIC Countries : Before And After Financial Crisis Advances In Environmental Biology (ISI): 5(1); 201-208
174
احمد جعفری صمیمی (2011) Efficiency Wage Hypothesis : The Case Study Of Iran’s Manufacturing Industries Journal Of Social And Development Sciences: Vol.1,No.5; 157-164
175
احمد جعفری صمیمی (2011) Foreign Trade And Economic Growth: Evidence Of Thirl Wall’s Law In Iran journal Of Social And Development Sciences: Vol.2,No. 2 (ISSN 2221-1152); 81-88
176
احمد جعفری صمیمی (2011) Inflation And Inflation Tax In Iran : A Threshold Regression ‘ Laffer Curve ’ Model Journal of Education and Behavioral Studies: Vol. 3, NO.3 (ISSN: 2220-6140); 163-186
177
احمد جعفری صمیمی (2011) Scientific Output And GDP: Evidence From Countries Around The World Journal of Education and Vocational Research: Vol. 2,No.2 (ISSN 2221- 2590); 38-41
178
احمد جعفری صمیمی (2011) GDP And Economic Well- Being: New Evidence From Selected Developed Countries Information Management And Business Review: Vol .3,NO.2 (ISSN 2220- 3796); 63-67
179
احمد جعفری صمیمی (2011) The Economic Impact Of Islamic Azad University , Firoozkuh Branch On The Sustainable Development Of - Firoozkuh Economy – Australian Journal Of Basic And Applied Sciences (ISI): 5(6); 1532-1535
180
احمد جعفری صمیمی (2011) An Estimation Of Tax evasion In Iran Journal of Economics and Behavioral Studies: Vol. 3 No .1 (ISSN:2220-6140); 8_12
181
احمد جعفری صمیمی (2010) هزینه های مبادله و تعدیل غیر خطی نرخ ارز حقیقی با استفادهاز الگوی STAR: مطالعه موردی ایران فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی: سال هجدهم , شماره 53;
182
احمد جعفری صمیمی (2010) برآورد و ارزیابی روند رفاه اقتصادی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی CIEWB فصلنامه پژوهشی اقتصادی ایران: 42;
183
184
احمد جعفری صمیمی (2010) مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل دوفصلنامه علمی پژوهشی جستا رهای اقتصادی: سال هفتم;
185
احمد جعفری صمیمی (2010) برآورد تابع مسکن با استفاده از مدل هدانیک فصلنامه اقتصاد کاربردی: شماره دوم;
186
احمد جعفری صمیمی (2010) تحلیلی بر بنیانهای تاریخی مکتب نئوکلاسیک سیاست های اقتصادی: ;
187
188
احمد جعفری صمیمی (2010) مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده یی اقتصادی در استان کردستان علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز: ;
189
احمد جعفری صمیمی (2010) تاثیر سیاستهای مالیاتی بر کارایی دولت در شرایط آزاد سازی اقتصادی مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی, 1388. پژوهشنامه مالیات «سازمان امور مالیاتی کشور» , فصلنامه علمی – پژوهشی: ;
190
احمد جعفری صمیمی (2010) بررسی های اقتصادی سابق فصلنامه علمی – پژوهشی , دانشگاه شهید چمران اهواز,: ;
191
احمد جعفری صمیمی (2010) Transaction Costs and Nonlinear Adjustment of Exchange Rate using STAR Model: Case Study of Iran Journal of Economic Research and Policy, 18th year: No.53;
192
احمد جعفری صمیمی (2010) Estimation and Study of the Welfare Trend in Iran using CIEWB Index Journal of Economic Research: No 42;
193
احمد جعفری صمیمی (2010) The Relationship Between Economic Openness and Government Efficiency in MENA Region Journal of Economic Research: No.4;
194
احمد جعفری صمیمی (2010) Modeling Credit Risk Ranking in Developing Countries using Factors Analysis Approach Journal of Economic viewpoints, 7th year: ;
195
احمد جعفری صمیمی (2010) Estimating of Housing Function Using the Hedanic Model Journal of Applied Economics: No.2;
196
احمد جعفری صمیمی (2010) Analysis on Historical Foundations of Neoclassical School Journal of Economic Policy: ;
197
احمد جعفری صمیمی (2010) Estimating the Demand Function fore Housing Using the Hedanic Module: Case Study of Ghaemshahr Journal of Applied Economics: ;
198
احمد جعفری صمیمی (2010) Study of the Comparative Advantage of Higher Education and Economic Value Added in Kordestan Province Journal of Educational Science: ;
199
200
احمد جعفری صمیمی (2010) Effect of Oil Price Shocks on the Current Account of the OPEC members Journal of Chamran University of Ahvaz: ;
201
احمد جعفری صمیمی (2010) Human Development And Governance : Evidence From OPEC Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
202
احمد جعفری صمیمی (2010) ICT and Economic Growth : New Evidence From Some Developed Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
203
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size , Inflation And Economic Growth In IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
204
احمد جعفری صمیمی (2010) Environmental Performance Index And Economic Growth : Evidence From Some Developing Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
205
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size And Economic Growth :A Threshold Regression Approach In Selected Islamic Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
206
احمد جعفری صمیمی (2010) The Tax Ratio and Economic Growth In IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
207
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size ,Inflation And Economic Growth I IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
208
احمد جعفری صمیمی (2010) Fiscal Decentralization And Economic Growth In IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(11); 5490-5494
209
احمد جعفری صمیمی (2010) The Simple Proof Of Legendre ’S Condition In Economics Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(11); 6276-6280
210
احمد جعفری صمیمی (2010) Fiscal Decentralization And Economic Growth : A Nonlinear Model For Provinces Of Iran Iran Economic Review: Vol. 15, No.26;
211
احمد جعفری صمیمی (2010) Governance And FDI In MENA Region Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(10); 4880-4882
212
احمد جعفری صمیمی (2010) Growth And FDI In OIC Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(10); 4883-4885
213
احمد جعفری صمیمی (2010) Herd Behavior Demand And Supply Shocks On Business Cycle : An Empirical Analysis In Iran Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(10); 4930-4936
214
احمد جعفری صمیمی (2010) Corruption And Tax Revenues : New Evidence From Some Developing Countries Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(9); 4218-4222
215
احمد جعفری صمیمی (2010) Governance & Natural Resources : Evidence From OPEC Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(9); 4213-4217
216
احمد جعفری صمیمی (2010) Simulation Of Continuous Qualitative Variables In Econometric Models Using Fuzzy Functions And Numbers Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(10); 4780-4791
217
احمد جعفری صمیمی (2010) Vat & Governance : Evidence From Countries Around The World Australian j. Of Basic And Applied Sciences: 4(10); 4852-4856
218
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size ,Inflation And Economic Growth I IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): 4(8); 3934-3937
219
احمد جعفری صمیمی (2010) Fiscal Decentralization And Economic Growth : A Nonlinear Model For Provinces Of Iran Iranian Economic Review: ;
220
221
احمد جعفری صمیمی (2009) شکست ساختاری و آزمون فرضیه های انتظارات عقلایی کلان در ایران : (1386-1367) مجله تحقیقات اقتصادی: 88;
222
احمد جعفری صمیمی (2009) آیا ریچارد کانتیلون یک مرکانتیلیست بود؟ مجله دانشکده علوم انسانی ویژه اقتصاد دانشگاه سمنان: 29;
223
احمد جعفری صمیمی (2009) تعیین عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در استان اردبیل مجله دانشکده علوم انسانی ویژه اقتصاد دانشگاه سمنان: 29;
224
احمد جعفری صمیمی (2009) هدف گذاری تورم : تاثیر آن بر روند تورم در کشورهای مختلف جهان مجله مطالعات مالی دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات: 1;
225
احمد جعفری صمیمی (2009) تاثیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ایران فصلنامه پژوهشهای اقتصادی: شماره 4;
226
احمد جعفری صمیمی (2009) Theoretical foundations of the Effect of economic Openness on trade in Industry: A Case Study of Iran Journal of Economic Research: No.86;
227
احمد جعفری صمیمی (2009) Structural Break and test of Rational Expectations in Iran: 1988- 2007 Journal of Economic Research: No.88;
228
احمد جعفری صمیمی (2009) Was Richard Cantilon a Merchantilist? Journal of Human Sciences: No.29;
229
احمد جعفری صمیمی (2009) Determining the Factors Effective on the Demand of Internal Tourism in Ardebil Province Journal of Human Sciences: No.29;
230
احمد جعفری صمیمی (2009) Inflation Targeting: Its Effect on Inflation Trend in Different Countries Journal of Financial Studies, Faculty of Management and Economics Branch of Science and Research: No.1;
231
احمد جعفری صمیمی (2009) Effect of Financial Development and Trade openness on Economic Growth in Iran Journal of Economic Research: No.4;
232
احمد جعفری صمیمی (2009) Political Stability And Inflation Targeting: New Empirical Evidence Australian Journal Of Basic And Applied Sciences -(ISI): ;
233
احمد جعفری صمیمی (2009) Tax capacity & Tax Effort : Evidence From Islamic Republic Of Iran World Applied Sciences Journal (ISI): ;
234
احمد جعفری صمیمی (2009) R&D And Economic Growth : New Evidence From Some Developing Countries Australian Journal Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
235
احمد جعفری صمیمی (2009) Macroeconomic Sources Of Market risk In Iran World Applied Sciences Journal, (ISI): ;
236
احمد جعفری صمیمی (2009) Long Memory Forecasting Of Stock Price Index Using A Fractionally Differenced Arma Model Journal Of Applied Sciences Research: ;
237
احمد جعفری صمیمی (2009) An Analysis Of Economic Well Being Trend In IRAN- Journal Of Applied Sciences Research: ;
238
احمد جعفری صمیمی (2009) Keynesian Approach Versus Monetary Approach: Balance Of Payments Journal Of Applied Sciences Research: ;
239
احمد جعفری صمیمی (2009) Inflation And Inflation Uncertainty Australian Journal Of Basic And Applied Sciences - (ISI): ;
240
احمد جعفری صمیمی (2009) Oil Price Shocks, Output And Inflation : Evidence From Some Opec Countries Australian Journal Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
241
احمد جعفری صمیمی (2009) A Composite Measurement Of Economic Well Being In IRAN-From GDP To Well Being Economics Journal Of Applied Sciences Research: ;
242
احمد جعفری صمیمی (2009) Inflation Uncertainty And Economic Growth In IRAN Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
243
احمد جعفری صمیمی (2009) Political Stability And Inflation Targeting : New Empirical Evidence Australian j. Of Basic And Applied Sciences (ISI): ;
244
245
احمد جعفری صمیمی (2008) نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهانی شدن اقتصاد ماهنامه علمی ترویچی بررسی های بازرگانی: شماره 30;
246
احمد جعفری صمیمی (2008) بررسی خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی سال شانزدهم: شماره 48;
247
احمد جعفری صمیمی (2008) تاثیر امنیت اقتصادی بر فرایند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تاکید بر ایران فصلنامه علوم اقتصادی: سال اول, شماره 3;
248
احمد جعفری صمیمی (2008) Effect of the Usual and Unusual Policies On Economic Growth in Developing Countries: An Experimental Approach Journal of Knowledge and Development,: No.24;
249
احمد جعفری صمیمی (2008) Effect of Foreign Direct Investment on Globalization Journal of financial Study: No.30;
250
احمد جعفری صمیمی (2008) Privatization and The 44th Principle in Iran’s Economy Journal of economic Policies and Research, 16th year: No 48;
251
احمد جعفری صمیمی (2008) The Effect of economic Safety on Economic Growth in the Countries of OIC with focus on Iran Journal of Economic Sciences, 1st year: No.3;
252
احمد جعفری صمیمی (2008) Monetary Control Of Inflation: An Application of Stochastic Optimal Control Theory Review of Economic Sciences Journal: ;
253
احمد جعفری صمیمی (2008) Optimal Combination Of Government Expenditures To Economic Growth Process International Journal Of Nonlinear Dynamics In Engineering And Sciences: ;
254
255
احمد جعفری صمیمی (2007) مروری بر 12 نظریه در زمینه سیکل های اقتصادی (ادوار تجاری) مجله علمی ترویجی علوم انسانی, دانشگاه سمنان: ;
256
احمد جعفری صمیمی (2007) سیر تحول مکاتب اقتصادی: اسکولاستیک و مرکانتی لیسم مجله علمی ترویجی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان: شماره 17;
257
احمد جعفری صمیمی (2007) کاربرد الگوی پویا برای بهینه سازی درآمد ذخایر گازی ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران: شماره 30;
258
احمد جعفری صمیمی (2007) ارزیابی اقتصادی اثر یارانه بنزین بر افزایش میزان تورم در ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی: شماره اول;
259
احمد جعفری صمیمی (2007) روش شناسی اقتصاد نهادگرا مجله علمی ترویجی دانشکده علوم انسانی: 18;
260
احمد جعفری صمیمی (2007) بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی: سال هفتم, شماره دوم;
261
احمد جعفری صمیمی (2007) کاربرد روش قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) در تخصیص بهینه ذخایرگاز طبیعی مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه: ;
262
احمد جعفری صمیمی (2007) برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338ـ 1384) مجله علمی پژوهشی نامه مفید: شماره 60;
263
احمد جعفری صمیمی (2007) عوامل موثر بر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی: شماره 32;
264
احمد جعفری صمیمی (2007) توسعه بیمه و رشد اقتصادی : تحلیل نظری و تجربی در اقتصاد ایران 1383ـ1338 پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگانی: شماره 45;
265
احمد جعفری صمیمی (2007) امکان سنجی تامین مالی هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی ( مطالعه استان اردبیل) فصلنامه - مجله علمی ترویجی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: شماره 43;
266
احمد جعفری صمیمی (2007) بررسی مقایسه مزیت نسبی ارزش افزوده صنعت بیمه در استانهای کشور: شواهدی جدید از حسابهای منطقه ای مجله علمی ترویجی ماهنامه بررسیهای بازرگانی: شماره 24;
267
احمد جعفری صمیمی (2007) بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه- شواهد جدید مجله علمی پژوهشی نامه مفید: ;
268
احمد جعفری صمیمی (2007) The Evolution Trend of Economic Schools of Thought: Scholastics and Mercantilism Journal of the Faculty of the Human Sciences: No.17;
269
احمد جعفری صمیمی (2007) Application of Dynamic Module for Optimizing of Iran’s Gas Resources Revenue Journal of Iran’s Economic Research: No.30;
270
احمد جعفری صمیمی (2007) Estimating the Effect of Gasoline Subsidies on Inflation in Iran Journal of Economic Research: No.1;
271
احمد جعفری صمیمی (2007) Methodology of Institutional Economics Journal of the Faculty of Human Sciences: No.18;
272
احمد جعفری صمیمی (2007) Estimating the Relation Between Income Distribution and Demand of Money in Iran Journal of Economic Research, 7th year: No.2;
273
احمد جعفری صمیمی (2007) Estimating the Consumption Function in the Conditions of Uncertainty in Iran (1959- 2005) Journal of Mofid: No.60;
274
احمد جعفری صمیمی (2007) Effecting Factors on the Behavior of Housing Price Index in Iran Journal of Economic Research: No.32;
275
احمد جعفری صمیمی (2007) Feasibility of Income Providing for The Current Costs of the Government from the Tax Revenues (Study of Province of Ardebil) Journal of Economic Research and Policy: No.43;
276
277
278
احمد جعفری صمیمی (2007) A dynamic Model For Maximization Of External Profits Of Natural Gas Reserves Of Iran And Its Application International Energy Journal (ISI): ;
279
280
احمد جعفری صمیمی (2007) Estimating Demand For Money In Iran Using Autoregressive Distributed Lag Method Iranian Economic Research: 29; 1_15
281
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی , دانشگاه تربیت مدرس: شماره چهارم;
282
283
احمد جعفری صمیمی (2006) الگوی بررسی اثر ذخیره سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن مجله تحقیقات اقتصادی: شماره 76;
284
احمد جعفری صمیمی (2006) ارزیابی اثرات اقتصادی یارانه بر میزان مصرف بنزین در ایران: یک تحلیل تجربی (1350- 1382 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی: دانشگاه تهران;
285
286
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی روند شاخص های مهم اقتصادی و درجه بندی کشورهای مختلف جهان مجله علمی ترویجی اقتصاد و مدیریت, دانشگاه سیستان و بلوچستان: شماره 3;
287
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمدهای عمومی دولت نسبت به رشد اقتصادی ایران: 1350- 1383 فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای اقتصادی: شماره دوم;
288
احمد جعفری صمیمی (2006) برآورد تابع بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران مجله علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران, دانشگاه علامه طباطبایی: ;
289
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمد های عمومی دولت فصلنامه علمی – پژوهشی بررسیهای اقتصادی , دانشگاه شهید چمران اهواز: ;
290
احمد جعفری صمیمی (2006) نقش سرمایه گذازی مستقیم خارجی در جهانی شدن اقتصاد مجله علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی: ;
291
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی ثبات تقاضای پول در ایران : کاربرد روش جوهانسون و جوسیلیوس مجله تحقیقات اقتصادی: 72;
292
احمد جعفری صمیمی (2006) اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر مصرف آن در ایران مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی: سال سوم;
293
294
احمد جعفری صمیمی (2006) ارزیابی دیدگاه اصناف در موردعملکرد دولت در استان مازندران مجله علمی ترویجی بررسیهای بازرگانی: 17;
295
احمد جعفری صمیمی (2006) The Viewpoints of Firms to Government Performance :The Case of Mazandaran Province The Commercial Surveys,The Institute of Business Research: No.17;
296
احمد جعفری صمیمی (2006) Role of Foreign Direct Investment In Globalization The Commercial Surveys, The Institute of Business Research: No.18;
297
احمد جعفری صمیمی (2006) An Investigation of Money Demand Stability in Iran: An Application of Johanson & Josilious Method Economic Research Journal: No.72;
298
احمد جعفری صمیمی (2006) The Impact of Gasoline Subsidy on Its Consumption In Iran Bi-Quarterly Journal of Economic Essays, The Research Institute of Howzeh & University: No.69;
299
300
احمد جعفری صمیمی (2006) A Review on !2 Theories on Business Cycles The Journal of Humanities Sciences: ;
301
احمد جعفری صمیمی (2006) An Investigation of Main Economic Indicators Trend and Rankings of Countries Around The World The Economic & Management Journal: No.3;
302
احمد جعفری صمیمی (2006) An Application of Optimal Control Theory In Economics : Optimal Fiscal & Monetary Policies In Iran Applied Mathematics & Computation, Elsevier Publication: ;
303
304
احمد جعفری صمیمی (2006) Estimation of the Long-term and Short-term Demand of Money in Iran Journal of Economic Survey: ;
305
احمد جعفری صمیمی (2006) Investigating the Elasticity of different Government Income Resources Journal of Scientific Survey: ;
306
احمد جعفری صمیمی (2005) رابطه بین تورم و رفاه : مطالعه ای تجربی در اقتصاد ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی , دانشگاه تربیت مدرس: ;
307
احمد جعفری صمیمی (2005) تفسیری نوین از اقتصاد کلان دستوری جدید مجله تحقیقات اقتصادی: 68;
308
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی وضعیت تلاش آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران مجله علمی ترویجی اقتصاد و مدیریت, دانشگاه سیستان و بلو چستان: سال اول;
309
احمد جعفری صمیمی (2005) تناقض بین اشتغال دانش آموختگان و مزیت نسبی آشکار اقتصادی : وضعیت استانهای شمالی ایران پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران: 15;
310
احمد جعفری صمیمی (2005) نقش حسابداری در اجرای موفقیت آمیز مالیات بر ارزش افزوده :تجربه کشورهای مختلف جهان مجله علمی ترویجی علوم انسانی دانشگاه سمنان: ;
311
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بررشد اقتصادی در کشورهای جهان محله علمی-پژوهشی دانش و توسعه , دانشگاه فردوسی مشهد: 13;
312
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی: مطالعه موردی صنف طلا فروشان بابل فصلنامه - علمی ترویجی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: ;
313
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای جهان (1980-2001) علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی: ;
314
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی رابطه بین اندازه های پرتفوی و ریسک سیستماتیک سهام عادی در ایران مجله تحقیقات اقتصادی: 69;
315
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی اثرات یارانه بنزین بر رشد اقتصادی در ایران : یک تحلیل تجربی (1350-1381) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی, پژوهشکده امور اقتصادی: ;
316
احمد جعفری صمیمی (2005) An Investigation of The Relationship Between Economic Liberalization and Macroeconomic Performance of Countries Around The World : 1980-2001 The Institute of Business Research journal, The Institute of Business Research: ;
317
احمد جعفری صمیمی (2005) A New Interpretation of Normative Macroeconomics Economic Research Journal: No. 68;
318
احمد جعفری صمیمی (2005) An investigation of Faculty Members Teaching Effort :The Case of Mazandaran University The Economic & Management Journal: ;
319
احمد جعفری صمیمی (2005) The Contradiction Between Universities Graduates and Revealed Comparative Advantage: The Case of Northern Provinces of Iran The Humanities Sciences Research Letter: No15;
320
احمد جعفری صمیمی (2005) Role of Accounting In Successful Implementation of Value Added Tax : The Experiences of Countries Around The World The Journal of Humanities Sciences: ;
321
احمد جعفری صمیمی (2005) An Investigation of Impacts of Institutional Variables on Economic Growth in Countries Around The World Knowledge & Development Journal: ;
322
احمد جعفری صمیمی (2005) Factors Determining Tax Evasion : The Case of Babol Gold Sellers The Research and Policies Journal, The Ministry of Economic And Finance: ;
323
احمد جعفری صمیمی (2005) The Relationship Between Inflation & Welfare, : An Empirical Analysis in Iran's Economy Moddarres Research Journal: ;
324
احمد جعفری صمیمی (2005) The Relationship Between Portfolio Sizes And Systematic Risk of Common Stocks In Iran Economic Research Journal: No.69;
325
احمد جعفری صمیمی (2005) An Investigation of The Impact of Gasoline Subsidy on Economic Growth of Iran: An Empirical Analysis The Quarterly Journal of Economic Research, The Ministry of Finance And Economics: ;
326
احمد جعفری صمیمی (2005) An Application of The Stochastic Optimal Control Theory Algorithm , Optimal Monetary Policy Iranian Economic Review: No.13;
327
احمد جعفری صمیمی (2005) The Welfare Cost of Inflation : Theory With An Application of Generalized Method of Moments (GMM), To Iran Iranian Economic Review: No.12;
328
329
احمد جعفری صمیمی (2004) آزمون خنثی بودن و ابر خنثی بودن پول در بلند مدت در اقتصاد ایران مجله تحقیقات اقتصادی: 67;
330
احمد جعفری صمیمی (2004) بررسی اثرات سیاستهای پولی و مالی بهینه بر شاخص های عمده اقتصاد ایران مجله تحقیقات اقتصادی: 65;
331
احمد جعفری صمیمی (2004) هزینه رفاهی تورم : یک تحلیل نظری مجله تحقیقات اقتصادی: 64;
332
احمد جعفری صمیمی (2004) بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگانی: سال نهم, شماره 33;
333
احمد جعفری صمیمی (2004) امکان سنجی اولویت بازار بورس اوراق بهادار در استانهای کشور مجله علمی ترویجی علوم انسانی دانشگاه سمنان: ;
334
احمد جعفری صمیمی (2004) The Welfare Cost of Inflation : An Empirical Analysis Economic Research Journal: No. 64;
335
احمد جعفری صمیمی (2004) The Effects of Optimum Fiscal And Monetary Policies on Main Macroeconomics Indicators in Iran Economic Research Journal: No. 65;
336
احمد جعفری صمیمی (2004) An Investigation of The Relationship Between Stock Supply and Private Investment in Iran The Institute of Business Research journal, The Institute of Business Research: ;
337
338
احمد جعفری صمیمی (2004) Testing The Long Run Neutrality and Super Neutrality of Money in Iran Economic Research Journal: No 67;
339
احمد جعفری صمیمی (2004) The Feasibility and Priorities of Establishing Regional Stock Market in Provinces of Iran The Journal of Humanities Sciences: ;
340
احمد جعفری صمیمی (2002) بررسی اثر مالیات بر رشد اقتصادی: مروری بر تحلیل های نظری وتجربی فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس: 2;
341
احمد جعفری صمیمی (2002) نقش اعتبارات صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی در ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی: 24;
342
احمد جعفری صمیمی (2002) استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (شامل ایران) پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انسانی و اجتماعی: 4;
343
احمد جعفری صمیمی (2002) بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام در ایران : یک تحلیل تجربی بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام در ایران : یک تحلیل تجربی: 5;
344
احمد جعفری صمیمی (2002) Scientific Versus Cookbook Econometrics : An emphasis on Ethical Issues Iranian Economic Review: Vol6 No 6;
345
احمد جعفری صمیمی (2002) The Impacts of Tax on Economic Growth : A Review of Theoretical and Empirical Analysis Moddarres Research Journal: ;
346
احمد جعفری صمیمی (2002) Role of Export Credits in Non-Oil Exports of Iran The Institute of Business Research journal, The Institute of Business Research: ;
347
احمد جعفری صمیمی (2002) Central Bank Independence and Macroeconomic Performance of Developing Countries The Humanities Sciences Research Letter: No 4;
348
احمد جعفری صمیمی (2002) The Relationship Between Inflation and Real Stock Return in Iran: An Empirical Analysis The Humanities Sciences Research Letter: No 4;
349
احمد جعفری صمیمی (2001) بررسی رابطه تورم و بازده سهام : تحلیل نظری و مروری بر ادبیات مجله علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا, ویژه نامه علوم اجتماعی و اقتصاد: ;
350
احمد جعفری صمیمی (2001) ارزیابی اقتصادی وضعیت حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی: 19;
351
احمد جعفری صمیمی (2001) بررسی ماهیت پایداری مهمترین متغیر های عمده اقتصاد کلان در ایران 1338-1376 پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه مازندران: شماره اول;
352
احمد جعفری صمیمی (2001) بررسی مزیت نسبی اشتغال زایی صادراتی و ارزش افزوده ای صنعت نساجی در استان مازندران مقاله ارائه شده در همایش صنعت نساجی, پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: ;
353
احمد جعفری صمیمی (2000) A Note of Factors Related to International Payment Arrears In The Third World The Indian Journal of Economics , India: Vol 45, No 1;
354
احمد جعفری صمیمی (2000) A Two-Way Relation Between Inflation and Public Sector Economics : Theory with An Application To Islamic Republic of Iran The Journal of Humanities of Islamic Republic of Iran, Center For Scientific Research, Tehran, Iran,: Vol 6 No 1& 2;
355
احمد جعفری صمیمی (1999) عوامل مؤثر بر هزینه های جاری دولت دراستانهای کشور : یک تحلیل تجربی فصلنامه علمی پژوهشی مدرس: ;
356
357
358
احمد جعفری صمیمی (1998) Relationship Between Economic Growth & Seigniorage In Developing Countries : An Estimation of The Laffer Curve The Indian Journal of Economics , India: Vol 45, No 1;
359
احمد جعفری صمیمی (1997) بررسی اهمیت و عوامل موثر بر مالیات تورمی درایران مجله تحقیقات اقتصادی: 50;
360
احمد جعفری صمیمی (1997) بررسی تحولات اخیر در مکتبهای اقتصاد کلان مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی: 5;
361
احمد جعفری صمیمی (1997) Investigation Of Recent Changes In Macroeconomics Schools The Institute of Business Research journal, The Institute of Business Research , Tehran, Iran: ;
362
احمد جعفری صمیمی (1996) روند شاخصهای عمده اقتصاد کلان : روش جدید برای درجه بندی کشورها فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی, دانشگاه علامه طباطبایی: 2;
363
احمد جعفری صمیمی (1996) بررسی رابطه علی بین سرمایه گذاری ثابت و رشد اقتصادی ایران : یک تحلیل تجربی مجله علمی پژوهشی علوم انسانی , دانشگاه الزهرا: سال ششم;
364
احمد جعفری صمیمی (1996) Trends of Main Macroeconomic Indicators : A New Method and Ranking Countries Around The World Quarterly of Economic Research, The Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran: No 2;
365
احمد جعفری صمیمی (1996) An Investigation of Causal Relationship Between Fixed Investment & Economic Growth In Iran : An Empirical Analysis Alzahra University, Tehran, Iran: ;
366
احمد جعفری صمیمی (1996) The Importance of Factors Determining Inflation Tax In Iran Economic Research Journal, Tehran University, Tehran, Iran: No50;
367
احمد جعفری صمیمی (1995) تحلیلی بر برنامه های تثبیت در کشورهای در حال توسعه مجله علمی _پژوهشی برنامه و توسعه: 10;
368
احمد جعفری صمیمی (1995) تجربه بدهکارترین کشورهای جهان در استقراض خارجی : سؤ مدیریت دولتی مجله علمی پژوهشی دانشنامه: شماره 17 و 19;
369
احمد جعفری صمیمی (1995) بحران اقتصاد کلان و سیاستهای تعدیل نویسنده سرات راجا پاتیرانا نشریه اقتصادی , اجتماعی گزیده _ وزارت برنامه و بودجه: ;
370
احمد جعفری صمیمی (1995) The Experience of Highly Indebted Counties Around The World in External Debt: Public Mismanagement Daneshnameh Journal: No 18;
371
احمد جعفری صمیمی (1995) Macroeconomic Crisis & Adjustment Policies, S.R. Patinara, Translated from English to Persian Selected Topics in Economics ,Management &Plan Organization, Tehran, Iran: ;
372
احمد جعفری صمیمی (1995) An Analysis of Stabilization Policies in Developing Countries Plan and Development Journal, Tehran, Iran: ; No 10
373
احمد جعفری صمیمی (1994) بررسی روند هزینه های خوراکی خانوارها در استان خراسان و مقایسه آن با کل کشور برآورد منحنی انگل مجموعه مقالات سمینار استعدادهای اقتصادی و بازرگانی استان خراسان,دانشگاه فردسی مشهد: ;
374
احمد جعفری صمیمی (1994) Inflation & Economic Growth In Developing Countries : Further Empirical Evidence Discussion Papers In Economics, University of Reading, Reading, England: Vol VII; No 286
375
احمد جعفری صمیمی (1993) سیاستهای کنترل تورم: تجربه کشورهای امریکای لاتین مجله علمی _ پژوهشی سیاست خارجی: 2و3;
376
احمد جعفری صمیمی (1993) بررسی اجمالی 12 نظریه در زمینه رشد بخش عمومی مجله علمی وکاربردی مدیریت دولتی: 22;
377
احمد جعفری صمیمی (1993) Inflation Control Policies : The Experience of Latin American Countries Foreign Policy Journal, Tehran, Iran: ;
378
احمد جعفری صمیمی (1993) A Brief Review of 12 theories on Public Sector Growth Public Management Journal, Tehran, Iran: ;
379
احمد جعفری صمیمی (1992) بررسی روند و اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشورهای مختلف جهان مجله علمی _ پژوهشی سیاست خارجی: 2و3;
380
احمد جعفری صمیمی (1992) بررسی رابطه تورم و کسری بودجه در ایران : یک تحلیل نظری و تجربی مجله علمی _ پژوهشی اقتصاد و مدیریت: 13;
381
احمد جعفری صمیمی (1992) تورم در ایران : یک پدیده مالی مجله علمی _کاربردی مدیریت دولتی: 17;
382
احمد جعفری صمیمی (1990) بررسی و اهمیت استقراض ملی در کشورهای جهان مجله علمی , پژوهشی اقتصاد و مدیریت: 6;
383
احمد جعفری صمیمی (1990) آیا دهه 1980 دهه رکورد بود مجله علمی , پژوهشی اقتصاد و مدیریت: 4;
384
احمد جعفری صمیمی (1990) منابع درآمدهای عمومی دولت و رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل تجربی مجله علمی _ پژوهشی اقتصاد و مدیریت: 7;
385
احمد جعفری صمیمی (1990) The Importance of National Debt In Countries Around The World Economics & Management Journal: ;
386
احمد جعفری صمیمی، James Tobin ، Translated From English To Persian (1990) Was 1980s A Decade of Stagnation? Economics & Management Journal: ;
387
احمد جعفری صمیمی (1990) Sources of Government Revenues And Economic Growth In Iran Economics & Management Journal ,Islamic Azad University, Tehran, Iran: ;
388
احمد جعفری صمیمی (1989) عوارض مالیات در یک الگوی یک بخشی یا دو عامل تولید نشریه علمی دانشگاه مازندران: 1;
389
احمد جعفری صمیمی (1989) The Tax Incidence in A one Sector Model with two factors of Production The Scientific Journal Of Mazandaran University ,Babolsar, Iran: ;
390
391
احمد جعفری صمیمی (1988) General Equilibrium of Tax Incidence Analysis on Wages And Salaries: an Extension of Harberger Model Economic Research Journal: No 40;
392
احمد جعفری صمیمی (1987) مالیات در اقتصاد اسلامی: یک تثبیت کننده واقعی مجله اقتصادی: 9;
393
394
احمد جعفری صمیمی (1987) Income Tax In Islam: A Real Stabilizer Economic Journal: ;
395
احمد جعفری صمیمی (1987) A Critique on Measurement of Time Preference Rate in Social Project Appraisal Economic Journal: ;
396
احمد جعفری صمیمی (1986) آیا زمان دارای ارزش پولی است مجله گزیده های اقتصادی و اجتماعی , وزارت برنامه و بودجه: شماره 50 و 51;
مقاله ارائه‌شده
1
احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397) تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر بعد اقتصادی جهانی شدن دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
2
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2018) Fiscal Policy and Business Cycle in Iran: a DSGE Approach The 8th National Student Conference on Iran Economy, Iran, Babolsar
3
احمد جعفری صمیمی، سمیه شیرزاد کناری (1396) رابطه بین مزیت نسبی مالیات بر ارزش افزوده و مزیت نسبی ارزش افزوده بخش صنعت: مطالعه موردی استانهای ایران همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده، ایران، مشهد
4
احمد جعفری صمیمی، مجید آقایی، زهره محمدپور میر (1395) برآورد نوسانات بازده سهام در ایران: تحلیل اثر اهرمی و نامتقارنی اطلاعات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی، ایران، مشهد
5
احمد جعفری صمیمی (2016) تاثیر نا اطمینانی اقتصاد کلانبر توان اقتصاد مقاومتی در کشورهای منتخب در حال توسعه ( شامل ایران) پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - تهران، ایران، تهران
6
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش تمرکززدایی مالی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران، تهران
7
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران، تهران
8
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش خصوصی سازی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران، تهران
9
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش استقلال بانک مرکزی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران، تهران
10
احمد جعفری صمیمی (2015) نقش حکمرانی خوب و فساد در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت- تهران، ایران، تهران
11
احمد جعفری صمیمی (2014) اصلاح اقتصاد بخش عمومی : محور اساسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت سومین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت- تهران، ایران، تهران
12
احمد جعفری صمیمی (2014) عوامل موثر بر ریسک اعتباری نهادهای پولی و مالی- مطالعه موردی صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه توسعه عصر شمال، ایران، بابل
13
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی تاثیر آموزه های علم اقتصاد بر عقاید دینی دانشجویان اقتصاد همایش ملی دین – دانشگاه – علوم انسانی
14
احمد جعفری صمیمی (2012) برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران: شواهد جدید با استفاده از روش شکاف درآمد – هزینه خانوار سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
15
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در ایران سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
16
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی مزیت نسبی حمل و نقل صادرات در ایران اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، ایران، سنندج
17
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی عملکرد خدمات نیروی انتظامی در ایران اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، ایران، سنندج
18
احمد جعفری صمیمی (2012) اثر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال: آزمون کرانه ها اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، ایران، سنندج
19
احمد جعفری صمیمی (2012) مقایسه اثر ارزش افزوده بخش خدمات بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه و درحال توسعه سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
20
احمد جعفری صمیمی (2012) جهانی شدن اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای OIC سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
21
احمد جعفری صمیمی (2012) حقوق مالکیت و رشد اقتصادی : شواهدی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
22
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی عملکرد مزیت نسبی اقتصاد سلامت در ایران همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان
23
احمد جعفری صمیمی (2012) جهاد اقتصادی و لزوم توسعه بخش کشوری همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران، اصفهان
24
احمد جعفری صمیمی (2012) برسی اثر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه یافته سومین همایش بین المللی اقلیم و گاهشناسی، ایران، ساری
25
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی اثر حکمرانی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
26
27
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی وضعیت کشاورزی و باغداری در استانهای شمالی کشور همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
28
احمد جعفری صمیمی (2012) مزیت نسبی حمل و نقل ریلی و رشد اقتصادی در استانهای کشور همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
29
30
احمد جعفری صمیمی (2012) نا اطمینانی نرخ ارز و صادرات غیر نفتی ایران : کاربردی از روش EGARCH همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
31
احمد جعفری صمیمی (2012) اثرات تورم و نا اطمینانی تورم بر بازده و نوسانات شاخص مالی سهام در بازار بورس تهران همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
32
احمد جعفری صمیمی (2012) بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالی درایران همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی
33
احمد جعفری صمیمی (2012) ارزش افزوده بخش صنعت بر عملکرد محیط زیست اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، ایران، سنندج
34
35
احمد جعفری صمیمی (2011) اثر فساد مالی بر مالیات های غیر مستقیم در کشورهای منتخب در حال توسعه (شامل ایران) دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
36
احمد جعفری صمیمی (2011) رابطه بین نوسانات نرخ ارز و جانشینی پول در ایران دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
37
احمد جعفری صمیمی (2011) تاثیر جنسیت بر فساد مالی در خاورمیانه شمال افریقا دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
38
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی رابطه متغیر های اقتصادی و رابطه مبادله در اقتصاد ایران دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
39
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزی با تاکید بر بخش حمل و نقل در ایران دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
40
41
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی رابطه بین فساد مالی و مالیات تورمی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با تاکید بر ایران دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
42
43
44
45
احمد جعفری صمیمی (2011) جهانی شدن اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای در حال توسعه همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی
46
احمد جعفری صمیمی (2011) رابطه بین تسهیلات پرداختی و اشتغال زایی طرح های زود بازده در شهرستان های استان مازندران همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی، ایران، بابلسر
47
احمد جعفری صمیمی (2011) بررسی و مقایسه مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش حمل ونقل همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی
48
احمد جعفری صمیمی (2010) تاثیر سیاست های مالیاتی بر کارایی دولت در شرایط آزادسازی اقتصادی : مطالعه موردی کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی مقالات چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ایران، شیراز
49
احمد جعفری صمیمی (2010) بررسی رابطه فساد مالی و مالیات تورمی در منطقه ی خاورمیانه و شمال افریقا مقالات چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ایران، شیراز
50
احمد جعفری صمیمی (2010) Government Size , Inflation And Economic Growth In IRAN
51
52
احمد جعفری صمیمی (2009) خصوصی سازی و بیمه اتومبیل در ایران اولین کنفرانس بین المللی صنعت بیمه : چالش ها وفرصت ها
53
احمد جعفری صمیمی (2009) تکنولوژی اطلاعات و نقش آن در توسعه پایدار با تاکید بر برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار استان مازندران
54
55
احمد جعفری صمیمی (2009) بررسی درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی در مازندران و استانهای کشور دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار استان مازندران
56
احمد جعفری صمیمی (2009) رابطه یارانه فرآورده های نفتی و مخارج دولت در استان مازندران : یک تحلیل تجربی (1386-1365) دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار استان مازندران
57
احمد جعفری صمیمی (2009) خصوصی سازی و بیمه اتومبیل در ایران دومین همایش بین المللی صنعت بیمه چالشها و فرصتها
58
احمد جعفری صمیمی (2009) تعیین مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت اقتصادی آموزش عالی در استانهای کشور همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی
59
احمد جعفری صمیمی (2009) کاربردی از نظریه برنامه ریزی پویای تصادفی تعیین مخارج مصرفی بهینه همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف، ایران، بهشهر
60
احمد جعفری صمیمی (2008) خصوصی سازی , اصل 44 قانون اساسی و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور همایش سیاستهای کلی اصل 44، ایران، تهران
61
احمد جعفری صمیمی (2008) بررسی شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران و مقایسه آن با کشورهای حاشیه خزر اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، ایران، بابلسر
62
احمد جعفری صمیمی (2008) ایثار و شهادت , سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار همایش ایثار و شهادت، ایران
63
احمد جعفری صمیمی (2008) تعیین مزیت نسبی ارزش افزوده قعالیت اقتصادی آموزش عالی در استانهای کشور همایش نظارت و ارزیابی آموزش عالی، ایران
64
احمد جعفری صمیمی (2008) بررسی جایگاه علمی رشته ها و دانشگاههای ایران درکشورهای اسلامی همایش نظارت و ارزیابی آموزش عالی، ایران
65
احمد جعفری صمیمی (2008) خصوصی سازی, اصل 44 قانون اساسی و نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور همایش سازمان بازرسی کل کشور، ایران
66
احمد جعفری صمیمی (2008) تحولات تاریخی واگذاری اقتصاد به بخش غیردولتی (با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی ) همایش سازمان ملی جوانان بابلسر، ایران، بابلسر
67
احمد جعفری صمیمی (2008) An Evaluation of Environmental Performance Index (EPI) in The Countries Around The Caspian Sea ، ایران، بابلسر
68
69
احمد جعفری صمیمی (2007) تحلیلی بر روند تولید علم رشته های مختلف دانشمندان ایران در مجلات معتبر نمایه شده بین المللی (1997-2007) همایش ارتباط پیشرفت علمی جامعه و نمایه سازی بین المللی مقالات، ایران، تهران
70
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات تفریحی, فرهنگی و ورزشی استان مازندران همایش تربیت بدنی و ورزش استان مازندران بابلسر، ایران
71
احمد جعفری صمیمی (2006) بررسی وضعیت تولید علم در کشورهای اسلامی با تأکید بر ایران همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
72
احمد جعفری صمیمی (2005) مطالعه و تبیین مزیتهای نسبی منطقه ای در اشتغال زایی دانش آموختگان دانشگاههای منطقه شمال کشور مقاله ارایه شده در اولین همایش نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بابل، ایران، بابل
73
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای آموزش فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی در استان مازندران و مقایسه آن با سایر استانهای کشور مقاله ارایه شده در دومین همایش نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بابل، ایران، بابل
74
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده ای واسطه گریهای مالی (مؤسسات قرض الحسنه) استان مازندران مقاله ارایه شده در اولین همایش نقش قرض الحسنه در اقتصاد، ایران، بابلسر
75
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی شاخصهای جهانی شدن و الگوی مدیریتی مناسب در جهت ارتقای مو قعیت جهانی شدن در اقتصاد ایران مقاله ارایه شده به همایش اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی: چالشها و فرصت ها، ایران، شیراز
76
احمد جعفری صمیمی (2005) دولت آینده وآزادسازی اقتصادی مقاله ارایه شده در همایش اقتصاد و انتخابات، ایران
77
احمد جعفری صمیمی (2005) بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی هتل, خوابگاه و رستوران استان های کشور در جذب توریسم اولین همایش ظرفیت های اقتصاد ایران با تأکید بر وضعیت گردشگری در بستر جهانی شدن فیروزکوه، ایران، فیروزکوه
78
احمد جعفری صمیمی (2004) بررسی ارتباط بین تغییرات تولید واقعی و تولید اسمی داخلی در ایران ارایه شده در نخستین همایش ملی تولید داخلی و تجارت جهانی، ایران
79
احمد جعفری صمیمی (2003) ارزیابی شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشورهای حاشیه دریای خزر و درجه بندی آنها ارایه شده در همایش بین المللی دریای خزر، ایران، بابلسر
80
احمد جعفری صمیمی (1380) نقش مشارکت نیروی انسانی متخصص دانشگاهی (توسعه علمی) در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای مختلف جهان چهل و چهارمین سمینار رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور، ایران، تهران
81
احمد جعفری صمیمی (2001) بررسی و مقایسه وضعیت بیکاری متخصصان زن و مرد در کشورهای مختلف جهان مقاله ارائه شده در دومین همایش توانمندیهای زنان، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Hoda Zobeiri, َAhmad Jafari Samimi (2017) English for economic students‏‫ ISBN: 978-600-5356564‬‬‬‬‬‬‬
2
احمد جعفری صمیمی، امیرمنصور طهرانچیان (2016) اقتصاد ریاضی
3
4
5
6
احمد جعفری صمیمی، زهرا کاظمی (2014) اقتصاد کلان به زبان ساده
7
احمد جعفری صمیمی، یوسف محنت فر (2013) مبانی بودجه و برنامه ریزی در ایران
8
احمد جعفری صمیمی (2012) نظریه و مسائل اقتصاد کلان
9
احمد جعفری صمیمی (2012) اقتصاد بخش عمومی (1)
10
احمد جعفری صمیمی، احمد چهره قانی (2012) اقتصاد اخلاقی و سیر اندیشه های اقتصادی
11
احمد جعفری صمیمی، امیرمنصور طهرانچیان (2009) درآمدی بر تجارت الکترونیک
12
احمد جعفری صمیمی، محسن جهانشاهی ، امیرفرهنگ فرهنگ مهر (2009) اقتصاد نانو (چاپ دوم با تجدید نظر )
13
احمد جعفری صمیمی (2009) مزیت نسبی صنعت حمل و نقل ایران
14
احمد جعفری صمیمی، غلامعلی فرجادی (1388) واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی
15
احمد جعفری صمیمی (2008) اقتصاد نانو
16
احمد جعفری صمیمی، سیدمحسن حسینی ، محمدحسین احسانفر (2008) مبانی اقتصاد مهندسی؛ (ارزیابی طرحهای اقتصادی )
17
احمد جعفری صمیمی (2008) آدام اسمیت به مسکو می رود
18
19
20
احمد جعفری صمیمی (1378) اقتصاد سنجی
21
احمد جعفری صمیمی، غلامعلی فرجادی (1999) اقتصاد خرد و کلان ( مجموعه مقالات )
22
احمد جعفری صمیمی (1376) مبانی اقتصاد مهندسی
23
احمد جعفری صمیمی، اسماعیل ابونوری (1994) ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد, مدیریت و علوم اجتماعی
24
احمد جعفری صمیمی، فضل ریاضی سید (1992) نظریه و مسائل پول و بانکداری
25
26
احمد جعفری صمیمی (1368) هزار مسئله اقتصادی با پاسخ
27
احمد جعفری صمیمی (1368) اقتصاد ریاضی
28
احمد جعفری صمیمی (1367) مبانی اقتصادسنجی
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
َAhmad Jafari Samimi (2018) The Environmental Performance of the Countries in Central Asia and the Caucasus Region: A Decade Later بابلسر- دانشگاه مازندران