21 خرداد 1402
جواد تقي زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: 01135302175
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان مراجع تشخيص انحراف و اعلام انحلال شوراهاي محلي در حقوق ا يران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انحلال، شوراهای محلی، د ادگاه صالح، دیوان عدالت اداری
مجله حقوق اداری
شناسه DOI
پژوهشگران جواد تقی زاده (نفر اول) ، مرتضی نجابت خواه (نفر دوم) ، کوثر آملی جلودار (نفر سوم)

چکیده

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از :مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانونگذارعادی، هیأت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال، مطابق اصل یکصد و ششم قانون اساسی دادگاه صالح است. دادگاه صالح طبق رویه فعلی،محکمه عمومی دادگستری است؛ اما به نظر می رسد با توجه به تخصص قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های اداری، دیوان عدالت اداری مرجع مناسب تری باشد.