21 خرداد 1402
مرتضي نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: _
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

علایق پژوهشی

  • حقوق اداری
  • حقوق اساسی
  • حقوق کار
  • حقوق بشر
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمدرضا جوان جعفری، علی اکبر گرجی ازندریانی، مرتضی نجابت خواه (1401) بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی حقوق اداری: شماره 32; 115-92
2
مسعود فریادی، مرتضی نجابت خواه (1401) چالشهای حقوق اداری در مدیریت شرایط اضطراری بهداشتی تحقیقات حقوقی: دوره 25، شماره 2; 237-260
3
امید نیاقی، مرتضی نجابت خواه (1401) سازوکارهای نظارت مشارکتی بر عملکرد دولت در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار مطالعات حقوقی: دوره 14، شماره 2; 434-403
4
سید حسین رحیمی مقدم، علی اکبر گرجی ازندریانی، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (1401) سنجش قضاوت جمعی؛ نظریۀ انتخاب عمومی و اخلاق قضایی در ساختار و عملکرد دیوان عدالت اداری مطالعات حقوق عمومی: دوره 52، شماره 1; 25-47
5
فاطمه افشاری، مرتضی نجابت خواه (1400) مقایسه تطبیقی اعمال روشهای جبران قضایی بر اشتباه مقام اداری دیدگاه های حقوق قضایی: شماره 96; 155-188
6
سمیه اسلامی، مرتضی نجابت خواه، علی اکبر گرجی ازندریانی، مصطفی تقی زاده انصاری (1400) بررسی تطبیقی جایگاه ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﻨﻰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮشت خود در ﺣﻘﻮق اﻳﺮان و اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی رهیافت انقلاب اسلامی: شماره 56; 222-207
7
سید حسین رحیمی مقدم، علی اکبر گرجی ازندریانی، مرتضی نجابت خواه (1400) واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران پژوهش های نوین حقوق اداری: شماره 8; 135-162
8
محمدرضا جوان جعفری، علی اکبر گرجی ازندریانی، مرتضی نجابت خواه (1400) مطالعه تطبیقی رابطه حقوق تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی حقوق اداری: شماره 26; 57-88
9
وحید باکویی کتریمی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1400) استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر پژوهشنامه حقوق تطبیقی: 7; 49 - 66
10
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، الیاس کلکلی (1399) وتوی رئیس جمهور در حقوق ایالات متحده آمریکا تحقیقات حقوقی: شماره 91; 213-236
11
مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی، سونا نظری زیارتگاه (1399) قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری پژوهش های نوین حقوق اداری: دوره دوم؛ شماره 2; 26-9
12
مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (1399) بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانش حقوق عمومی: دوره 9، شماره 27; 89-108
13
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (1398) دادگاه عالی قانون اساسی مصر و کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر پژوهش حقوق عمومی: دوره 21، شماره 64; 111-132
14
فرهنگ فقیه لاریجانی، مرتضی نجابت خواه، خدیجه خیرالله پور (1398) مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان حقوق اداری: شماره 20; 201-224
15
مرتضی نجابت خواه (1397) شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجله حقوقی دادگستری: دوره 82؛ شماره 102; 235-262
16
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، وحید باکویی کتریمی (1397) نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر بر اعمال یکجانبه اداری حقوق اداری: سال ششم شماره هفدهم; 131-154
17
الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1397) بیانیة امضایی رئیس جمهور در حقـوق ایالات متحدة آمریکـا نامه مفید: اول; 113-130
18
مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده، نفیسه ظریفی (1396) تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران دانش حقوق عمومی: 1; 23-44
19
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، میثاق ذاکرعباسی (1396) امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان مطالعات حقوق تطبیقی معاصر: سال هشتم شماره پانزدهم; 1-20
20
جعفر قاسمی، مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (1396) وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران مطالعات حقوقی: اول; 249-278
21
مرتضی نجابت خواه (1396) چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب مطالعات حقوق انرژی: اول; 135-147
22
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (1396) اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران تحقیقات حقوقی: دوره 20، شماره 1; 67-89
23
معصومه فدایی جویباری، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه (1396) تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهبرد: سال بیست و ششم - شماره هشتاد و دوم; 29-47
24
مرتضی نجابت خواه، فاطمه افشاری، سید شهاب الدین موسوی زاده (1396) آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران دیدگاه های حقوق قضایی: اول; 199-224
25
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (1395) مفهوم ضرورت در اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانش حقوق عمومی: سال پنجم، زمستان 95، شماره 16; 23-40
26
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، کوثر آملی جلودار (1395) مراجع تشخیص انحراف و اعلام انحلال شوراهای محلی در حقوق ا یران حقوق اداری: سال سوم، شماره 10; 60 - 80
27
مرتضی نجابت خواه، فرهنگ فقیه لاریجانی (1395) تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی مطالعات حقوق عمومی: اول; 231-245
28
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، رضوان فدایی (1395) صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تاکید بر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مطالعات حقوقی: سال هشتم - شماره اول; 1-27
29
30
31
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، عادله قلی زاده (1394) مساله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی راهبرد: سال بیست و چهارم - شماره هفتاد و ششم; 125-144
32
جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه، سجاد فولادوند (1394) تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان دانش حقوق عمومی: 1; 1-26
33
مرتضی نجابت خواه، مونا بنازاده (1393) قائم مقامی مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی حقوق اداری: 1; 117-132
34
محمدرضا ویژه، مرتضی نجابت خواه (1393) تحلیل مفهوم تبعیض ناروا با تأکید بر رویه ی قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تحقیقات حقوقی: 1; 165-188
35
علی محمد فلاح زاده، مرتضی نجابت خواه (1393) نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب های اداری دیدگاه های حقوق قضایی: 1; 125-144
36
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی نجابت خواه (1401) تأملی در ماهیت، مدت و آثار دوره آزمایشی در قراردادهای کار همایش ملی آموزه های حقوق عمومی (نکوداشت دکتر محمدرضا مجتهدی)، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فاطمه احمدی، مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (1397) نقش دولت در تامین و تضمین دسترسی آزاد به اطلاعات
2
میلاد روحی قاسم خیلی، زهرا محمودی، مرتضی نجابت خواه (1397) بهداشت و ایمنی کار از منظر حقوق بین المللی
3
4
5
عاطفه السادات موسوی، مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (1394) حقوق استخدامی و اجتماعی کارگران معلول در مقررات داخلی و اسناد بین المللی
6
فاطمه اکبریان، مرتضی نجابت خواه، زهرا محمودی (1394) مفهوم حقوق شهروندی و جایگاه آن در آرای هیات عموی دیوان عدالت اداری
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!