21 خرداد 1402
جواد تقي زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: 01135302175
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل راهبردي واژه «قوانين» در اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قوانین، قانون اساسی، قانون عادی، اصل 138 قانون اساسی
مجله راهبرد
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه فدایی جویباری (نفر اول) ، جواد تقی زاده (نفر دوم) ، مرتضی نجابت خواه (نفر سوم)

چکیده

واژه قانون در دانش حقوقی تداعی کننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار به کار رفته است که به نظر می رسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور می تواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقررات گذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم نماید. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات "آیین نامه اجرایی قوانین" و "تأمین اجرای قوانین" و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ و حال آنکه در عبارات "روح قوانین" و "محدوده قوانین" واژه ی قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.