01 فروردین 1402
جواد تقي زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق عمومی
تلفن: 01135302175
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مشخصات پژوهش

عنوان مساله نظارت اساسي قضات محاكم بر قوانين عادي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قضات محاکم، صیانت از قانون اساسی، قوانین عادی، مبانی نظری
مجله راهبرد
شناسه DOI
پژوهشگران جواد تقی زاده (نفر اول) ، مرتضی نجابت خواه (نفر دوم) ، عادله قلی زاده (نفر سوم)

چکیده

نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، نهادهایی را جهت صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیش بینی کرده است. با وجود این، وضعیت صیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی به همه ی هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمی کند. به طور مثال شورای نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظارت وی هنجارهای مصوب سایر هنجارسازان حقوقی را در بر نمی گیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمی کند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران می گردند. این مغایرت ها بیشتر در مرحله ی اجرا برای مأمورین اجرای قوانین ظاهر می شوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین می باشند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه گردند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی را بررسی می کند. نتیجه مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی است.