11 فروردین 1402
محمد رضا طبيبي

محمد رضا طبیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشنده علوم اقتصادی و اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 2574
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير قيمت گذاري با اعداد انتهايي غير روند بر روي پردازش اطّلاعات قيمتي مصرف كنندگان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قیمتگذاری غیر روند، پردازش اطلاعات قیمتی، ادراک از قیمت، رفتار مصرفکننده
مجله بررسی های بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران محمد رضا طبیبی (نفر اول) ، میثم شیرخدایی (نفر دوم) ، امید رحیمی مقدم (نفر سوم)

چکیده

قیمتگذاری غیر روند یک شیوۀ قیمتگذاری مهم بوده که در طول سالها به وسیلۀ خرده فروشان استفاده می شده است. یکی از دلایلی که برای تأثیرگذاری این شیوۀ قیمتگذاری برافزایش خرید بیان شده است این میباشد که مصرفکنندگان تمایل دارند اعداد سمت راست قیمتها را در ذهن خود حذف کرده و یا توجه بسیار کمی به آن داشته باشند. این پژوهش در پی آن است تا بررسی کند که چگونه شیوۀ قیمتگذاری با اعداد انتهایی غیر روند میتواند پردازش اطلاعات قیمتی مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق برای سنجش نوع برآوردهای مطرح شده به وسیلۀ پاسخدهندگان، از مدل بیستر و شیندلر )2005 )و برای سنجش نوع انگیزۀ پاسخدهندگان درمورد پردازش اطلاعات قیمتی، از پرسشنامۀ مقیاس ضرورت شناخت کاچیوپو و همکاران )1984 )استفاده شده است. برای این منظور تعداد 184 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق با استفاده از نرمافزار 18 SPSS PAFW انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد زمانی که اعداد انتهایی قیمت کاالها غیر روند باشد، برآورد ذهنی مصرفکنندگان از تعداد کاالهایی که ــ در همان بازۀ قیمتی- میتوانند خریداری نمایند، بیشتر است. همچنین قیمتگذاری غیر روند منجر به ایجاد خطای حذف میشود، اما در به وجود آمدن خطای عدم حذف تأثیر چندانی ندارد. عالوه بر این، افرادی که انگیزۀ پایینی برای پردازش اطالعات و همچنین توانایی شناختی پایینتری برای انجام این امر دارند، قیمتهای با اعداد انتهایی غیر روند را بیشتر ترجیح میدهند.