09 بهمن 1401
صادق صالحي

صادق صالحی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی محیط زیست
تلفن: 09113137292
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی جامعه شناسی محیط زیست ، دانشگاه لیدز ، انگلستان (1384 - 1388)
  عنوان رساله: بررسی عوامل موثر بر رفتارهای محیط زیستی(مورد مطالعه: ایران)
 • فوق لیسانس جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1372 - 1375)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی تطبیقی سرقت در استان مازندران
 • لیسانس علوم اجتماعی ، ذانشگاه تهران ، ایران (1365 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه: ترجمه فصلی از کتب تحت عنوان فقر و رفاه اجتماعی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • جامعه شناسی محیط زیست
 • توسعه پایدار
 • تغییرات آب و هوا
 • توسعه گردشگری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Sadegh Salehi, zahra pazokinejad (2022) Household energy consumption and its social determinants in Mazandaran Innovation: The European Journal of Social Science Research: 1; 1-25
3
امیر ملکی، صادق صالحی، لیلا کریمی، سید محمد شبیری (1401) تحلیل گفتمان قانون توزیع عادلانه آب در ایران آب و توسعه پایدار: 1; 61-74
4
محدثه طاهری پور منصور، صادق صالحی (1401) تحلیل دالیل اجتماعی تخریب منابع آب روستایی(مورد مطالعه: مناطق روستایی مازندران) پژوهش های جغرافیای انسانی: 1; 219-234
5
الهه السادات اکبرنیا، صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، غلامرضا حیدری (1400) شناسایی عوامل جامعهشناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی (مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزۀ انرژی در ایران مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 1; 305-345
6
صادق صالحی، شهربانو میرزاخانی (1400) جامعه محلی و توسعه گردشگری دریایی(نگرش جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری دریایی در استان مازندران) مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی: 1; 103-127
7
المیرا جعفری، صادق صالحی، بهرام قدیمی (1400) نقش سرمایة اجتماعی در مدیریت پسماند خانگی توسط زنان )مطالعة موردی زنان ساکن شهر سیرجان زن در توسعه و سیاست: 1; 501-522
8
Mohaddeseh Taheripoor Mansoor, Sadegh Salehi (2021) Social analysis of water resources instability: Applying theory of treadmill of production (The case of Mazandaran province) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: 9; Quarterly Journal of
9
صادق صالحی، غلامرضا خوش فر، شهربانو میرزاخانی (1400) عوامل مؤثر بر رعایت پروتکلهای بهداشتی مقابله با کووید -19 در میان روستائیان استان مازندران رفاه اجتماعی: 1; 51-85
10
11
12
Sadegh Salehi, Gholam Reza Khoshfar, Shahrbanoo Mirzakhanee (2021) Environmental Responsibility in Rural Area(Case Study: Rural Areas of Mazandaran Province) Journal of Research and Rural Planning: 10; 101-115
13
پروانه شاطری، صادق صالحی، منصور شریفی، رضاعلی محسنی (1400) مطالعه جامعه شناختی انگیزه های مشارکت در سازمانهای غیردولتی محیط زیستی شهر تهران: ارائه نظریه ای زمینه ای علوم محیطی: 1; 69-88
14
15
صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد، عسگری حسینی (1400) بررسی زمینهها و عوامل ایجاد شکاکیت در نقش انرژیهای تجدیدناپذیر در * تولید یک مخاطرۀ جهانی(مورد مطالعه: تغییرات جهانی آب و هوا) مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 1; 117-143
16
فوزیه دهزاد رستمی، ابراهیم صالحی عمران، صادق صالحی (1399) نیازهای آموزش محیط زیست دانشجویان کارشناسی رشته های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: 9(2); 23-42
17
سونا حبیبی، صادق صالحی (1399) تبیین محیطزیستگرایی و مدل تعدیلی نظریه ارزشهای فرامادی مطالعات جامعه شناختی: 1; 225-253
18
زهرا پازوکی نژاد، صادق صالحی (1399) گذار از منافع فردی به منافع جمعی در مصرف انرژی بررسی مسائل اجتماعی ایران: 1; 317-339
19
صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، مهسا موسوی (1399) تحلیل اجتماعی مصرف انرژی خانگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای ساری انرژی ایران: 23; 93-118
20
21
صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان، هادی عباسی کلان (1399) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای محیط زیستی مطالعه موردی: گردشگران دریاچه شورابیل اردبیل برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 34; 145-160
22
زهرا پازوکی نژاد، صادق صالحی، حسین محمودی، علی اصغر فیروزجائیان (1399) تحلیل اجتماعی عادت مصرف انرژی با تأکید بر مصرف گاز خانگی مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: 2; 291-213
23
24
محبوبه محبوبی دریاکناری، احمد رضایی، صادق صالحی (1398) مقایسۀ رفتارهای محیط زیستی بین گروه های قومی مطالعۀ موردی: اقوام آذری، تالش و گیلک در استان های گیلان و اردبیل جامعه شناسی کاربردی: 75; 47-62
25
فاطمه دهقان کلاگری، جهانگیر کرمی، کامران یزدا بخش، صادق صالحی (1398) پیش بینی اخلاق زیست محیطی بر اساس ارزش ها و هنجارهای زیست محیطی اخلاق در علوم و فناوری: 1; 56-60
26
عظیمه السادات عبدالهی، صادق صالحی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، محمد سعید ذکایی (1398) برساخت اجتماعی خشکسالی در میان کشاورزان(مورد مطالعه: بخش مرکزی ئ غربی استان اصفهان) پژوهش های روستایی: 1; 117-129
27
سیده راضیه مهدی پور میر، ابراهیم صالحی عمران، صادق صالحی، میمنت عابدینی بلترک (1397) تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مؤلفه های آموزش گردشگری برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 8(2); 1-19
28
صادق صالحی، امیر مرادی اصل، سیده فاطمه عبدلی (1397) تاثیر ویژگی های اجتماعی-شخصیتی بر رضایت مشتریان(مورد مطالعه: رستوران میزبان) مطالعات مدیریت گردشگری: 1; 57-75
29
صادق صالحی، فاطمه ابراهیم خانی (1397) بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار کشاورزان در حفاظت از آب زیر زمینی در دشت قزوین فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی: 5; 383-363
30
صادق صالحی، لقمان امامقلی، جمال محمدی (1397) تحلیل اجتماعی عدم موفقیت در مردمی کردن مسأله محیط زیست در ایران مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) - دانشگاه تهران: 1; 98-122
31
صادق صالحی، لیلا ابراهیمی، ناصر فتاحی (1397) مشارکت محلی و توسعه بوم گردی (مطالعه موردی روستای جنت رودبار) آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: 1; 121-136
32
حسین بنی فاطمه، صادق صالحی، محمد عباس زاده، سارا کریم زاده (1397) مطالعه اخلاق مصرف؛ تعاملات شهروند-حکومت از منظری جامعه شناختی مسائل اجتماعی ایران: 9; 53-78
33
34
سارا کریم زاده، صادق صالحی (1397) نقد معرفت شناختی نظریه نوسازی بوم شناختی علوم اجتماعی: 1; 137-163
35
صادق صالحی، لیلا ابراهیمی، ناصر فتاحی (1397) مشارکت محلی و توسعه بوم گردی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: 1; 121-136
36
صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1396) پایداری زیست محیطی در اقامتگاه های گردشگری(مطالعه موردی: شهرهای منتخب استان مازندران) فضای جغرافیایی: اول; 211-226
37
38
امیر رستگار خالد، قاسم مشکینی، صادق صالحی (1396) بررسی رابطه جهت گیری ارزشی با شهروندی زیست محیطی در بین شهروندان توسعه اجتماعی: 1; 37-58
39
علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی، آزاده شفیعی (1396) بی تفاوتی زیست محیطی به مثابه بی تفاوتی اجتماعی جامعه پژوهی فرهنگی: 1; 137-164
40
Sadegh Salehi, Amir Mradi Al, Seyyedeh fatemeh Abdoli (2017) Ecotourism Development with an Emphasis on Local Communities’ Participation (Case Study: The Village of Janat Rudbar, Ramsar County) Journal of Research and Rural Planning: 6; 185-201
41
جمال محمدی، صادق صالحی، زینب نیکو فال (1396) پدیدار شناسی تجربه گردشگران اماکن مذهبی(مورد مطالعه: اماکن زیارتی شهرستان هرسین) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 20; 34-55
42
لقمان امامقلی، صادق صالحی، جمال محمدی (1396) تحلیل جامعه شناختی استراتژی های مدیریت انرژی(مطالعه موردی: شهروندان شهر سنندج) پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی: 1; 84-96
43
صادق صالحی، حمید اکبری (1396) تبیین جامعه شناختی حفاظت از محیط زیست در مناطق روستایی پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی: 1; 9-24
44
عظیمه السادات عبدالهی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، صادق صالحی، محمد سعید ذکایی (1395) نظام معنایی پدیده خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان توسعه محلی (روستایی -شهری): 2; 271-294
45
امیر ملکی، صادق صالحی، علی ربیعی، رضا یازرلو (1395) به کارگیری مدل فرکلاف در گونه شناسی گفتمان های محیط زیستی ایران گفتمان های عدالت، حفاظت، مخاطره و نوسازی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: جلد 6 شماره 2; 55-72
46
مصطفی محمدی، سید محمد میرتقیان، صادق صالحی (1395) شایستگیهای فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتلهای چهار ستاره استان مازندران مطالعات مدیریت گردشگری: 35; 63-83
47
مصطفی محمدی، سید محمد میرتقیان، صادق صالحی (1395) شایستگیهای فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتلهای چهار ستاره استان مازندران مطالعات مدیریت گردشگری: 35; 63-83
48
صادق صالحی، جمال محمدی، لقمان امامقلی (1395) تببین جامعه شناختی الگوی مصرف برق شهروندان مازندران مسائل اجتماعی ایران: 1; 101-123
49
صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1395) تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی پایدار در بین دانشجویان آموزش عالی ایران: 8; 93-106
50
صادق صالحی، لقمان امامقلی (1395) نقش هنجارهای فردی و اجتماعی در شکل گیری رفتار حامی محیط زیست آموزش محیط زیست و توسعه پایدار: 1; 19-12
51
52
صادق صالحی، کریم سلیمانی، زهرا پازوکی نژاد (1394) تحلیلی بر نگرش دانشجویان نسبت به تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: دانشجویان استان مازندران) جغرافیا و برنامه ریزی: 1; 171-187
53
علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی، فاطمه غلامرضازاده (1394) تحلیل جامعه شناختی زباله ریزی در بین گردشگران (مطالعه موردی: استان مازندران) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 13; 168-186
مقاله ارائه‌شده
1
Leyla Aghlimoghaddam, Deniel Hans-Luideger, Sadegh Salehi (2022) Iranian governmental organisations’ attitudes towards adoption of solar PV STS conference 2022, Austrai, Graz
2
صادق صالحی، محدثه طاهری پور منصور (1398) بررسی جامعه شناختی چالش های منابع آبی و تخریب منابع ابی مازندران دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ گنبد کاووس
3
صادق صالحی، سونا حبیبی (1398) حفاظت از محیط زیست به مثابه ارزش فرامادی دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی، ایران¡ گنبد کاووس
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
صادق صالحی (1400) سنجش وضع مسئولیت پذیری جامعه روستایی نسبت به محیط زیست و ارتقا آن در استان مازندران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ریاست جمهوری
2
صادق صالحی (1400) بررسی چالش های گردشگری دریایی در استان مازندران و ارائه راهکارها اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران
3
صادق صالحی (1399) بررسی وضعیت بوم گردی در نواحی روستایی شرق استان مازندران" اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
4
صادق صالحی (1398) تحلیل وضعیت بوم گردی در راستای توسعه گردشگری در نواحی روستایی مازندران(فاز 1: منطقه هزار جریب نکا) اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران
5
صادق صالحی (1397) میزان رضایتمندی مشترکین خانگی / تجاری /صنعتی شرکت گاز استان شرکت گاز استان مازندران
6
صادق صالحی (1397) بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رفتارهای مسؤولانه محیط زیستی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران
7
صادق صالحی (1397) بررسی عوامل اجتماعی فرهنگ موثر بر رفتارهای محیط زیست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
8
9
10
11
12
صادق صالحی (1395) رضایت مندی مشترکین خانگی/ تجاری/صنعتی شرکت گاز مازندران شرکت گاز استان مازندران
13
14
صادق صالحی (1395) توسعه بوم گردی در روستای جنت رودبار با تأکید بر مشارکت جوامع محلی اداره کل مراث فرهنگی استان مازندران
پایان‌نامه
1
2
3
محسن ملک تبار فیروزجایی، علی اصغر فیروزجائیان، صادق صالحی (1397) تحلیل جامعه شناختی جرم محیط زیستی (مطالعه موردی : ساکنان بندپی شرقی بابل)
4
فاطمه مهاجر بسطامی، صادق صالحی، علی اصغر فیروزجائیان (1397) بررسی تأثیرسرمایه فرهنگی در تفکیک زباله های خانگی (مطالعه موردی: هنرمندان شهر گرگان)
5
لقمان امامقلی، صادق صالحی، جمال محمدی، احمد رضایی (1397) تحلیل جامعه شناختی سبک زندگی محیط زیستی
6
7
8
9
10
11
12
علی یاذرلو، صادق صالحی، امیر ملکی (1395) تحلیل گفتمانی قوانین مجلس شورای اسلامی
13
کتاب
1
صادق صالحی، امیر ملکی، رضا یاذرلو (1400) مجلس و محیط زیست شابک:876-644-6516-06-6
2
صادق صالحی (1399) جامعه شناسی محیط زیست-جان هانیگن شابک:978-600-02-116-6
3
صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1398) جامعه و انرژی: مساله انرژی و پویایی های اجتماعی شابک:978-600-04-9006-5
4
صادق صالحی (1398) در آمدی بر جامعه شناسی محیط زیست شابک:19789644163951
5
صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1398) مسولیت اجتماعی دانشگاه ایرانی و بحران های زیست محیطی شابک:978-622-226-021-7
6
صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1398) الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و سبک زندگی محیط زیستی شابک:6978-600-8865-63-6
7
صادق صالحی (1397) جامعه شناسی محیط زیست(چاپ سوم) شابک:9789645308566
8
9
صادق صالحی، زهرا پازوکی نژاد (1396) جامعه و تغییرات آب و هوا شابک:978-600-452-044-7
10
صادق صالحی (1396) انرژی های تجدید پذیر(رویکردی جامعه شناختی) شابک:978-600-04-9006-5
11
آرمین امیر، لقمان امامقلی، یاسر باقری، فاطمه جواهری، حامد حاجی حیدری، صادق صالحی، جبار رحمانی، غلامرضا صدیق اورعی، عباس عبدی، مهرداد عربستانی، مجید فولادیان، حسن محدثی گیلوایی، مینا هلالی ستوده (1395) جستارهایی در سرمایه اجتماعی در ایران شابک:978-600-452-022-5
12
صادق صالحی (1394) سیاست های مقابله با تغییرات آب و هوا شابک:978-964-329-309-3
13
اصغر ایزدی جیران، فاطمه جواهری، صادق صالحی (1394) جستارهایی در ایران پسا توافق شابک:670/2/18/ج5/1394
14
صادق صالحی (1393) جامعه شناسی و محیط زیست شابک:978-600-6545-52-3
15
صادق صالحی (1393) جامعه شناسی محیط زیست شابک:978-600-02-0116-6
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
صادق صالحی (1400) گردشگری دریایی در ایران: چالش ها و راه کارها دانشگاه مازندران
3
4
صادق صالحی (1397) گفتمان های محیط زیستی در جهان معاصر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
5
صادق صالحی (1397) تحلیل وضعیت دانش و رفتار دانش آموزان نسبت به آب دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
6
صادق صالحی (1396) جامعه و تغییرات آب و هوا مازندران، ساری
7
8
صادق صالحی (1395) بررسی و تبیین عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای زیست محیطی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
9
صادق صالحی (1395) توسعه و محیط زیست در جهان معاصر: تضاد یا سازگای" دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: لقمان امامقلی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
  رساله:
 • نام و نام خانوادگی: زهرا پازوکی نژاد
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
  رساله: تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر مصرف گاز بخش خانگی در استان مازندران
 • نام و نام خانوادگی: محدثه طاهری پور منصور
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
  رساله:
 • نام و نام خانوادگی: سونا حبیبی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران
  رساله:
 • نام و نام خانوادگی: اله اکبرنیا
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: بررسی مسایل اجتماعی ایران-گرایش توسعه
  رساله:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر مسول فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری (1390 - 1400)
 • مدیر گروه مدیریت جهانگردی (1388 - 1391)
بیشتر

گالری تصاویر

صادق صالحي