01 مهر 1398
سيد رضا نبوي

سید رضا نبوی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-پردیس دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی کاربردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن: 01135302508
دانشکده: دانشکده شیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی کاربردی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1383 - 1388)
  • فوق لیسانس شیمی کاربردی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1379 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی
  • کاتالیست و مهندسی واکنشهای شیمیایی
  • نانوتکنولوژی پلیمرها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Seyed Reza Nabavi, (2019) Black box modeling and multiobjective optimization of electrochemical ozone production process NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 31; 957-968
2
Parvaneh Mirabi, Mohammad Javad Chaeichi, Sedighe Esmaeilzadeh, Seyed Reza Nabavi, Seyed Gholam Ali Jorsarayi, mahjoobeh ehsani (2017) Prediction of the Presence of Lipid Derivatives in Follicular Fluid and Reproductive Outcome among Infertile Women by MALDI Mass Spectrometry Method ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY: 4; 285-293
3
Sayed Reza Hosseini-Zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2017) Preparation of NiO nanofibers by electrospinning and their application for electro-catalytic oxidation of ethylene glycol INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 42; 906-913
4
Seyed Reza Nabavi, Amir Taghipour, Abolghasem Mohamadpour gorji (2016) Optimization of Facility Layout of Tank farms using Genetic Algorithm and Fireball Scenario Chemical Product and Process Modeling: 11; 149-157
5
6
Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Reza Alizadeh, Masoud Navaei Shirazi, Behrang Izadkhah (2016) An intelligent approach to design and optimization of M-Mn/H-ZSM-5 (M: Ce, Cr, Fe, Ni) catalysts in conversion of methanol to propylene Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 59; 173-185
7
Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Masoud Navaei Shirazi, Reza Alizadeh (2015) Effect of second metal on the selectivity of Mn/H-ZSM-5 catalyst in methanol to propylene process JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 29; 52-62
8
9
Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Ali Farzi, Masoud Navaei Shirazi (2014) Development of a New Kinetic Model for Methanol to Propylene Process on Mn/H-ZSM-5 Catalyst CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY: 28; 53-63
مقاله ارائه‌شده
1
سید رضا نبوی، فاطمه بشیری کیوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1398) بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرایند ازن زنی کاتالیز شده با با نانو ذرات منیزیم اکسید چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران، ارومیه
2
Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-Zavvarmahalleh (2018) Visible-light-active Photocatalytic Microreactor with Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers Bed for Degradation of Dyes in Water 1st Iranian Catalyst Conference, (ICC), Iran, Zanjan
3
Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-Zavvarmahalleh (2018) Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers as an Effective Visible-light-active Photocatalyst 1st Iranian Catalyst Conference, (ICC), Iran, Zanjan
4
سید رضا نبوی، سید سعید ابراهیم رادیان، امین قادی (1397) بررسی عملکرد راکتور فیبر نوری پوشیده شده با تیتانیوم دیاکسید و متصل شده به LED عنوان منبع نور در تخریب نوری برخی آلایندههای رنگی از آب اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران، ایران، زنجان
5
سید رضا نبوی، محمد جواد جعفری (1397) توسعه مدل شبکه عصبی راکتور شکست حرارتی LPG و بهینه سازی چندهدفه آن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
6
سید رضا نبوی، سعید ابوزاده جویباری (1397) بهینه سازی چند هدفه راکتور غشایی هیدروژن-زدایی اکسایشی اتان به اتیلن با استفاده از الگوریتم ژنتیک سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
7
Seyed Reza Nabavi, Mahdi Faraji, Hamed Salimi-Kenari (2018) Fabrication of polyamide-6 Electrospun nanofiber mat coated polyaniline as a membrane for separation of oil in water emolsion The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018), Tehran, Tehran
8
Seyed Reza Nabavi, Maryam Fahadi (2018) Degradation of acid red 88 (azo dye) in wastewater using catalytic ozonation by Fe3O4 nanoparticles The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018), Tehran, Tehran
9
Seyed Reza Nabavi, Maryam Fahadi (2018) Synthesis of Fe3O4@graphen oxide (GO) nanocomposite and its application to degradation of acid fuchsin from wastewater by catalytic ozonation process The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018), Tehran, Tehran
10
Seyed Reza Nabavi, Nasim Jalalian (2017) Preparation of a Nanocomposite Mat by Combining Electrospinning of Polymaide6 and Electrospraying of Chitosan International Conference on Nanofibers, IRAN, Tehran
11
فاطمه رحیمی، علی اکبر عموئی، سید رضا نبوی (1396) بررسی شبیه­ سازی بیوراکتورهای غشایی برای تصفیه­ پساب چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
12
سید رضا نبوی، مهسا شمسی خاکریز (1396) تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط های آبی دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، زنجان
13
Atefeh Mousavi Anejeh, Seyed Reza Nabavi (2016) Preparation of chitosan microparticles by electrospray method 3rd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering, Iran, Tehran
14
Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-Zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016) SYNTHESIS OF NiO, Co2O3 AND NiCo2O4 NANOFIBERS BY ELECTROSPINNING 19th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Rasht-Zibakenar
15
Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-Zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016) Synthesis of NiO, Co2O3 and Co2O3 nanofibers by electrospinning 19th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Rasht-Zibakenar
16
سید رضا نبوی (1395) اعمال شاخص های همگرایی در بهینه سازی چند هدفه راکتور شکست حرارتی نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
17
سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید امین حسینی (1395) شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست کروی شکل نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
18
محمود عباسی، سید رضا نبوی، مریم روحی لیچاهی (1395) سنتز نانوذرات TiO2/Ce و بررسی حذف فتوکاتالیسی رنگ DB71 نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
19
محمود عباسی، سید رضا نبوی، المیرا قدمنان (1395) سنتز نانوزئولیت LTA و بررسی پارامترهای دما و زمان بر مورفولوژی نانوذرات نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
20
سید رضا نبوی، محمود عباسی، سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) بهینه سازی فرآیند الکتروریسی پلی آمید 6 جهت تولید نانو الیاف توسط طراحی آزمایش به روش تاگوچی نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، تبریز
21
مهدی براری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی، حامد سلیمی کناری (1395) بررسی برخی از عوامل موثر در تهیه نانوالیاف پلیمری زیست تخریب پذیر دکستران به روش الکتروریسی دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
22
علی اکبر عموئی، نیما قلی زاده بی بالان، سید رضا نبوی (1395) مروری بر مدلسازی شبکه - حفره برای حذف مرکاپتان از خوراک های مایع و گازی دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
23
Sayed Reza Hosseini-Zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2015) Preparation of poly (vinyl alcohol)/cupric acetate nanofibers by electrospinning method: Applications for hydrazine hydrate electrooxidation 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عباس اسلامی، سید رضا نبوی (1393) کسب دانش فنی تولید کلسیم فسفات مونوبازی و کلسیم فسفات تری بازی در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ سازمان صنایع دفاع-صنایع شهید زین الدین
پایان‌نامه
1
2
3
4
سیده مریم سید نژاد، سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید رضا حسینی زوارمحله (1396) ساخت غشای نانوچند سازه پلی آمید6 الکتروریسی شده/پلی آنیلین و کاربرد آن برای حذف Cr(VI) از محیط آبی
5
6
فاطمه رحیمی، علی اکبر عموئی، سید رضا نبوی (1396) شبیه سازی CFD یک بیوراکتور غشایی برای تصفیه ی پساب
7
المیرا قدمنان، سید رضا نبوی، محمود عباسی، یعقوب صرافی (1395) تهیه نانوچندسازه زئولیت A/سدیم آلژینات و کاربرد آن برای نرم سازی آب
8
9
10
مهدی براری، حامد سلیمی کناری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی (1395) تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف مبتنی بر دکستران/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی با نگرشی بر کارکردهای بالینی
11
نیما قلی زاده بی بالان، علی اکبر عموئی، سید رضا نبوی (1395) مدل سازی جذب ترکیبات گوگردار با استفاده مدل شبکه حفره
12
کتاب
1
عبدالحسین ناصری، سید رضا نبوی، مهتاب پیروزمند، ساحله شیخی زاده میزان (1395) کاربرد کامپیوتر در شیمی شابک:978-600-7204-67-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!