11 فروردین 1402

وحید تقی نژاد عمران

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - پردیس دانشگاه - گروه اقتصاد نظری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 01135302554-01135302510
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نوسانات ارزی بر بی ثباتی مالی در ایران: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک، رگرسیون کوانتایل و مارکوف سویچینگ
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نوسانات ارزی، بی ثباتی مالی، بازارهای دارایی، درآمدهای نفتی، مقیاس –زمان، مارکوف سویچینگ
پژوهشگران پگاه زارعی (دانشجو) ، امیر منصور طهرانچیان (استاد راهنما) ، وحید تقی نژاد عمران (استاد مشاور) ، اسمعیل ابونوری (استاد مشاور)

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوسانات بازارهای دارایی مختلف از جمله ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات بر شاخص بی ثباتی مالی با توجه به سطح و رژیم حاکم بر آن در دوره زمانی 1397:09-1388:01 بصورت ماهانه می باشد. روش شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر جهت استخراج نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت و شاخص سهام از رویکرد تبدیل موجک و از موجک دابشیز استفاده شده است. همچنین جهت برآورد شاخص بی ثباتی مالی به عنوان یک متغیر پنهان، از رویکرد شاخص چندگانه-علل چندگانه استفاده شده است. در ادامه جهت پاسخ به فرضیه پژوهش از الگوی انتقال رژیم مارکوف استفاده شده است و با توجه به مشاهده داده پرت در انتها از الگوی رگرسیون کوانتایل (چندکی) نیز استفاده شده است. یافته ها: نتایج الگوی شاخص چندگانه- علل چندگانه نشان می دهد بطور کلی روند بی ثباتی مالی در کشور افزایشی بوده است. نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت در رژیم بالا تاثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی مالی دارد و در حالتی که شاخص بی ثباتی مالی در رژیم پایین خود قرار داشته باشد، تاثیر مثبت و معنادار دارد. اما با گذر زمان و وجود نوسانات در دوره های زمانی بلندتر فارغ از سطح و رژیم بی ثباتی مالی، نوسانات نرخ ارز تاثیر مثبت و معنادار دارند و این تاثیر مثبت و معنادار در حالت بروز نوسانات بلندمدت قوی تر نیز خواهد بود. نوسانات قیمت نفت در کوتاه مدت تاثیر معناداری بر شاخص بی ثباتی مالی در هر دو رژیم ندارد. اما در میان مدت و بلندمدت تاثیر مثبت و معنادار دارد و این اثر در دوره زمانی بلندمدت و در زمانی که بی ثباتی مالی در سطح بالای خود قرار داشته باشد، قوی تر خواهد بود. در خصوص نوسانات شاخص سهام نیز چنانچه بی ثباتی مالی در کشور در سطح بالای خود باشد حتی در کوتاه مدت نمی تواند تاثیر معناداری داشته باشد اما در حالتی که بی ثباتی مالی در سطح پایین خود باشد، تاثیر منفی و معنادار دارد. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، چنانچه نوسانات در بازار ارز ناشی از عوامل بیرونی مانند تحریم نباشد، بایستی هرگونه افزایش و کاهش در نرخ ارز با عنایت به سطح بی ثباتی مالی صورت پذیرد زیرا براساس یافته های پژوهش چنانچه بی ثباتی مالی در کشور در سطح پایین خود باشد و نوسانات کوتاه مدت ارزی روی دهد، می تواند بی ثباتی مالی را افزایش دهد. اما در میان مدت و بلندمدت نوسانات ارزی منجر به افزایش بی ثباتی