11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان نقش ژن AT2G37050 در پاسخ به يون كادميوم درگياه آرابيدوپسيس تاليانا
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آرابیدوپسیس تالیانا، بیوانفورماتیک، پاسخ به کادمیوم، ژنومیک عملکردی، AT2G37050
مجله بیوتکنولوژی کشاورزی
شناسه DOI 10.22103/JAB.2020.14672.1166
پژوهشگران امید جزایری (نفر اول) ، طاهره السادات آقاجانزاده (نفر دوم) ، پرویز حیدری (نفر سوم) ، تئو الزنگا (نفر چهارم)

چکیده

هدف: کادمیوم یکی از عناصر سنگین موجود در خاک است که در صورت افزایش غلظت در خاک به عنوان یکی از آلاینده های زیست محیطی منجر به تهدید سلامت انسان و حیوانات نیز می گردد. در حالیکه گیاهان با افزایش جذب عناصر سنگین کمک مؤثری در رفع آلودگی های محیطی به عمل آورده و از طرفی دیگر به کمک سازوکارهای متنوعی با تنش کادمیوم مقابله مینمایند، اما تاکنون مسیرهای بیوشیمیایی و ژنهایی که در پاسخ گیاهان به کادمیوم دخیل می باشند، به طور کامل شناسائی نشده اند. مواد و روشها: به دنبال مطالعات پروتئومیک انجام شده بر روی گیاه آرابیدوپسیس تالیانای جهش یافته که ژن شبه رسپتور کینازی AT2G37050 آن از کار افتاده، مشخص گردید 150 پروتئین که در گیاه وحشی (شاهد) حضور داشته اند، در گیاه جهش یافته ناپدید شدند. در این تحقیق از الگوریتم های GeneMANIA و agriGO جهت مطالعه GO term استفاده شد که یک سیستم کنترل شده از واژگان زیستی است و ماهیت واژگان زیستی در سه حوزه 1- فرآیند زیستی 2- عملکرد مولکولی 3- بخش بندی سلولی توسط افراد متخصص تعریف می شود. نتایج: مطالعات بیوانفورماتیک به دست آمده با استفاده از الگوریتم GeneMANIA نشان داد که ژن AT2G37050 در فرآیند زیستی پاسخ گیاه به یون کادمیوم نقش دارد. در مرحله بعد الگوریتم agriGO به منظور مطالعه GO terms مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجه نقش ژن AT2G37050 در فر آیند زیستی پاسخ به یون کادمیوم مجدداً مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، وجود GO term های معنادار (FDR<0.05) از جمله مکان خارج سلولی، پلاسمودسماتا، غشاء واکوئل و کلروپلاست که در ارتباط با سازوکارهای دخیل در تحمل گیاه به تنش کادمیوم می باشند، دلیل تقویت کننده دیگری در خصوص ارتباط این ژن در پاسخ به یون کادمیوم می باشد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق علاوه بر پیشنهاد ژن جدید مؤثر در پاسخ به تنش کادمیوم می تواند در ساخت گیاهان تراریخته تصفیه کننده خاک از آلودگی کادمیوم مورد توجه قرار گیرد.