29 مهر 1398

طاهره السادات آقاجانزاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی مولکولی گیاهی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Tahereh A. Aghajanzadeh, Martim Reich, Malcolm J. Hawkesford, Meike Burow (2018) Sulfur metabolism in Allium cepa is hardly affected by chloride and sulfate salinity Archives of Agronomy and Soil Science: 65; 1-12
2
Martim Reich, Tahereh A. Aghajanzadeh, Saroj Parmar, Malcolm J. Hawkesford, Luit J. De Kok (2018) Calcium ameliorates the toxicity of sulfate salinity in Brassica rapa JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY: 231; 1-8
3
Tahereh A. Aghajanzadeh, omid Jazayeri (2018) Riboflavin Induces Different Defense Responses against Pyricularia oryzae in Improved and Traditional Rice (Oryza sativa L.) Cultivars Journal of Agricultural Science and Technology: 20; 1071-1082
4
Mohadeseh Rahimi-Mohseni, Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Tahereh A. Aghajanzadeh, Ayemeh Baghery Hashkavayi (2018) Development of a new paper based nano-biosensor using the co-catalytic effect of tyrosinase from banana peel tissue (Musa Cavendish) and functionalized silica nanoparticles for voltammetric determination of L-tyrosine International Journal of Biological Macromolecules: 113; 648-654
5
مهسا جانباز فوتمی، طاهره السادات آقاجانزاده، ناصر جعفری (1397) تاثیر زیستگاه های متفاوت آبی بر میزان رنگدانه های فتوسنتزی و غیرفتوسنتزی، پروتئین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در سرخس آبزی (.Azolla filiculoides (Lam فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 4; 79-101
6
امید جزایری، طاهره السادات آقاجانزاده، تئو الزنگا (1396) مطالعه ارتباط ژن TSA1با مسیر بیوسنتز گلوکوزینولاتها ”ترکیبات ثانویه سولفوردار گیاهان خانواده کلم" زیست فناوری گیاهان زراعی: 20; 29-40
7
Tahereh A. Aghajanzadeh, Martim Reich, Stanislov Kopriva, Luit J. De Kok (2017) Impact of Chloride (NaCl, KCl) and Sulfate (Na2SO4, K2SO4) Salinity on Glucosinolate Metabolism in Brassica rapa JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE: 204 (2); 137-146
8
Martim Reich, Tahereh A. Aghajanzadeh, Juliane Helm, Saroj Parmar, Malcolm J. Hawkesford, Luit J. De Kok (2017) Chloride and sulfate salinity differently affect biomass, mineral nutrient composition and expression of sulfate transport and assimilation genes in Brassica rapa PLANT AND SOIL: 411; 319–332
9
Tahereh A. Aghajanzadeh, Malcolm J. Hawkesford, Luit J. De Kok (2015) Atmospheric H2S and SO2 as sulfur sources for Brassica juncea and Brassica rapa: Regulation of sulfur uptake and assimilation ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY: 124; 1-10
10
Tahereh A. Aghajanzadeh, Stanislov Kopriva, Malcolm J. Hawkesford, Luit J. De Kok (2015) Atmospheric H2S and SO2 as sulfur source for Brassica juncea and Brassica rapa: Impact on the glucosinolate composition Frontiers in Plant Science: 6; Article924
11
Tahereh A. Aghajanzadeh, Malcolm J. Hawkesford, Luit J. De Kok (2014) The significance of glucosinolates for sulfur storage in Brassicaceae seedlings Frontiers in Plant Science: 5; Article 704
مقاله ارائه‌شده
1
Mohadeseh Rahimi-Mohseni, Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Tahereh A. Aghajanzadeh (2019) A new paper-based phenylalanine biosensor modified with mosses leaf-like extract and ZnO@Au nanohybrid 2nd International Conference on Modern Technologies in Sciences, Iran, Babolsar
2
طاهره السادات آقاجانزاده (1397) تاثیر غلظت سمی مس بر سطح رونویسی ناقل سولفات 1:2 و آنزیم آدنوزین ' 5-فسفو سولفات ردوکتازدر کلم چینی سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور با محوریت فناوریهای نوین، صنعت و اقتصاد، ایران، ساری
3
سیده سپیده سیدموسوی، آرمان محمودی اطاقوری، حبیب زارع، طاهره السادات آقاجانزاده (1397) مطالعه مورفومتری در جمعیتهای خزههای Forsstroemia remotifolia و Homalia besseri در استان گیلان ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران، تهران
4
فرشاد محمدزاده قره قشلاق، آرمان محمودی اطاقوری، حبیب زارع، طاهره السادات آقاجانزاده (1397) مطالعهی بیوسیستماتیک خزههای جنس Neckera از خانواده Neckeraceae در استان مازندران با استفاده از روش مورفومتری ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران، تهران
5
Mohadeseh Rahimi-Mohseni, Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) Voltammetric determination of total phenol with potato tissue on a paper based analysis device The 25th Iranian Seminar of Analytical Chemistry 3-5 September 2018, Iran, Tabriz
6
Setareh khademian, Naser Jafari, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) Effect of altitude on phenolic compounds of Stachys byzantina in three habitats in Mazandaran province of Iran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
7
Maryam Karimi Dastkandehkolaii, Naser Jafari, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) Study of temperature effects on growth parameters and photosynthetic pigments of Stellaria media in three habitats in Mazandaran province 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
8
Farshad Mohammadzadeh Gharegheshlagh, Arman Mahmoudi Otaghvari, Tahereh A. Aghajanzadeh, Habib Zare (2018) Study of polymorphism in Neckera complanata moss populations based on peroxidase isoenzyme system in the north of Iran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
9
شاریان قاسمی اصلی, Alireza Naqinezhad, Tahereh A. Aghajanzadeh, Jurgen Dengler (2018) Investigation of the physiognomic and ecological characteristics of the main vegetation in the mountainous grassland in western Gilan 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
10
شاریان قاسمی اصلی, Alireza Naqinezhad, Tahereh A. Aghajanzadeh, Jurgen Dengler (2018) Survey of floristic, life form, chorology, and distribution of plants in Shah Moalem 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
11
Sajad Lotfi, Alireza Naqinezhad, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) Survey of floristic, life form, chorology of samamos montane plant of Rudsar (Gilan) with emphasis on ecological characteristic along the mountain slopes 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
12
Sajad Lotfi, Alireza Naqinezhad, Tahereh A. Aghajanzadeh (2018) The main feature of the vegetation and the formation of mountains step in the along slopes of Samamus in Gilan province with an emphasis on ecological characteristics along the mountain slopes 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
13
مهسا جانباز فوتمی، طاهره السادات آقاجانزاده، ناصر جعفری (1396) بررسی اثر تنش شوری بر پارامتر های فیزیولوژیک آزولا (Azolla filiculoides) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران، تهران
14
Seyedeh Hamideh Taheri otaghsara, Naser Jafari, Tahereh A. Aghajanzadeh (2017) بررسی تنش ناشی از غلظت های مختلف ازن (O3) بر گیاه افرا پلت (Acer velutinum Bioss. , IRAN, Tehran
15
Mohadeseh Rahimi-Mohseni, Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Tahereh A. Aghajanzadeh (2017) A simple amperometric method for determination of total phenol by a polyphenol oxidese paper based biosensor 24 iranian chemical society seminar of analytical chemistry, Iran, tabriz
16
Mohadeseh Rahimi-Mohseni, Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Tahereh A. Aghajanzadeh (2017) Electrochemical determination of L-tyeosine by a mediated banana peel tissue paper based biosensor modified with functionalized silica nanoparticles 24 iranian chemical society seminar of analytical chemistry, Iran, tabriz
17
طاهره السادات آقاجانزاده، آناهیتا حافظ الکتب، هنگامه فتحی (1396) اهمیت آنزیم میروزیناز در قارچهای بیماریزای گیاهان سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
18
Tahereh A. Aghajanzadeh, omid Jazayeri (2017) THE ROLE OF F22O13-24 GENE IN THE BIOSYNTHESIS OF GLUCORAPHANIN 6th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
19
omid Jazayeri, Tahereh A. Aghajanzadeh (2017) THE RELATION OF AT3G47570 GENE TO MEDICINAL PROPERTY OF BRASSICA 6th national congress on medicinal plants, Iran, Tehran
20
طاهره السادات آقاجانزاده (1395) اثر عواهل تنشی زنذه و غیر زنذه بر بیوسنتس گلوکوزینولاتها در هراحل نووی هختلف گیاه کلن کنفرانس دستاوردهای نوین در علوم زیستی، ایران، تهران
21
امید جزایری، طاهره السادات آقاجانزاده (1395) نقش ژن TSA1در تنظیم بیوسنتز گلوکوزینولاتها در آرابیدوپسیس تالیانا دومین همایش ملی کشت ارگانیک و گیاهان دارویی، ایران، ساری
22
Dharmendra H. Prajapati, Tahereh A. Aghajanzadeh, Malcolm J. Hawkesford, Ashish D. Patel, Snehal Bagtharia, Luit J. De Kok (2016) Physiological signaling in the regulation of sulfate uptake by chinese cabbage 5th sulphyton workshop: Sulfur Nutrition and Metabolism in Plant, Taiwan, Taipei
23
طاهره السادات آقاجانزاده، لویت دی کوک (1395) تنظیم مولکولی جذب و متابولیسم سولفور در غلظتهای مختلف سولفور در گیاهان خانواده کلم همایش ملی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات گیاهی، ایران، ساری
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Mariana I. Neves, Dharmendra H. Prajapati, Saroj Parmar, Tahereh A. Aghajanzadeh, Malcolm J. Hawkesford, Luit J. De Kok (2016) Sulfur Metabolism in Higher Plants - Fundamental, Environmental and Agricultural Aspects ISBN: 978-3-319-56526-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
طاهره السادات آقاجانزاده (1396) گلوکوزینولاتها و اهمیت آن در انسان و گیاهان دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران