11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ارزیابی سازه ژنی BCRF1 ویروس اپشتاین بار بمنظور تولید اینترلوکین 10 ویروسی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اینترلوکین 10 ویروسی، اینترلوکین 10 انسانی، سازه ژنی اپشتاین بار ویروس
پژوهشگران عارفه نازکتبار (دانشجو) ، فاطمه رودباری (استاد راهنما) ، امید جزایری (استاد مشاور)

چکیده

اینترلوکین 10 انسانی توانایی مهار و سرکوب سیستم ایمنی را دارد بدین دلیل به عنوان فاکتور مناسبی برای درمان بیماری های اتوایمیون، بیماری های التهابی و همچنین موارد رد پیوند در نظر گرفته می شود با اینحال این مولکول دارای خاصیت تحریک کنندگی نیز می باشد. این پروتئین دارای همولوگ هایی نیز می باشد از جمله اینترلوکین 10 ویروسی که توسط اپشتاین بار ویروس تولید می شود که تمامی ویژگی های همتای انسانی خود، به جزء ویژگی تحریک کنندگی را دارا می باشد از این رو می تواند جایگزین مناسبی برای اینترلوکین 10 انسانی باشد. در این مطالعه توالی کد کننده اینترلوکین 10 ویروسی از سایت NCBI استخراج و تغییرات لازم از جمله افزودن توالی کوزاک، توالی His tag به منظور ردیابی پروتئین تولیدی ، بهینه سازی کدون جهت بیان مناسب در میزبان مورد نظر (انسان) اعمال گردید. سایر نرم افزارها جهت سنجش پایداری mRNA به کار برده شد و در ادامه سفارش سنتز سازه ژنی حاوی ژن مورد نظر داده شد و تکثیر سازه به مقدار مناسب در میزبان پروکاریوتی و تایید حضور ژن توسط کلنی PCR انجام پذیرفت و در نهایت با انتقال سازه به لاین سلول یوکاریوتی HEK293T و انجام تکنیک RT PCR، بیان ترانس ژن در شرایط in vitro بررسی گردید. نتایج آنالیزهای بیوانفورماتیکی نشان دهنده بالاترین ساختار پایدار ترمودینامیکی برای mRNA بوده و در بخش عملی نیز تایید حضور ژن در وکتور بیانی ثابت گردید و وکتور به مقدار زیادی در باکتری E.coli تکثیر یافت. و در بررسی بیان ترنس ژن، سازه ژنی سطح بیان مناسبی را نشان داد. نتایج این مطالعه نشان می دهد این سازه ژنی طراحی شده می تواند جهت ادامه و ارزیابی در مدل حیوانی مورد استفاده قرار گیرد.