11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر استاگزانتین بربیان ژن هایCatSper2 1, CatSper و قطعه قطعه شدن ِDNA اسپرم در آسیب القاء شده با کادمیم در موش سوری نر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
استاگزانتین، کادمیم، قطعه قطعه شدن DNA، زنده ماندن اسپرم، بیضه، ژن CatSper
پژوهشگران انسیه صابری (دانشجو) ، امید جزایری (استاد راهنما) ، فرشته میر محمدرضایی (استاد راهنما) ، اکبر حاجی زاده مقدم (استاد مشاور)

چکیده

کادمیوم (Cd) یک فلز سنگین و آلاینده های محیطی است که در خاک، آب و هوا یافت می شود. یکی از عواملی است که سلامت باروری مردان را از طریق تولید رادیکال های آزاد تهدید می کند. استاگزانتین یک آنتی اکسیدان قوی که با رادیکال های آزاد واکنش می دهد تا آنها را به محصولات پایدار تر در موجودات زنده تبدیل کند. در مطالعه حاضر اثر استاگزانتین بر آسیب DNA اسپرم و تغییرات بیان ژن CatSper 1 و CatSper 2 در سمیت ناشی از کادمیم بررسی شده است. 30 موش نر به 5 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل چیزی دریافت نکردند. و در گروه شم به طور درون صفاقی حلال استاگزانتین (روغن زیتون) و حلال کادمیوم (سالین) را دریافت کردند. گروه کادمیوم، کادمیوم را در دوز 1 میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کرد. گروه استاگزانتین +کادمیوم، ابتدا 1 میلی گرم بر کیلوگرم کادمیوم و سپس 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن استاگزانتین بعد از 3 ساعت، دریافت کرد. و یک گروه 10 میلی گرم برکیلوگرم استاگزانتین دریافت کرد. در همه گروه ها تزریق به مدت 14 روز به صورت داخل صفاق انجام شد. یک روز پس از آخرین تزریق، موشها قربانی شدند و نمونه برداری انجام شد. قابلیت زنده ماندن اسپرم و مورفولوژی آن با رنگ آمیزی ائوزین-نیگروزین مورد بررسی قرار گرفت. قطعه قطعه شدن DNA اسپرم (SDF) توسط کیت قطعه قطعه شدن DNA اسپرم ارزیابی شد. همچنین بیان ژن CatSper 1 و CatSper 2 با استفاده از RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کادمیوم به طور معنا داری تحرک، تعداد و زنده ماندن اسپرم را در مقایسه با گروه شم کاهش داد (01 / 0≥P ، 001 / 0≥P ). همچنین کادمیوم به طور معنی داری مورفولوژی غیر طبیعی و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم را در مقایسه با گروه شم افزایش داد ( 001 / 0≥P ). در حالی که کادمیوم بیان ژن CatSper1 را در مقایسه با گروه شم کاهش داد (05 / 0≥P ). اما تغییرات قابل توجهی در بیان ژن CatSper2 در هیچ کدام از گروه ها مشاهده نشد. علاوه بر این، استاگزانتین به طور قابل توجهی تعداد و زنده ماندن اسپرم را افزایش می دهد وسبب کاهش اسپرم های غیر طبیعی و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم در مقایسه با گروه کادمیوم گردید. نتایج RT-PCR نشان داد که استاگزانتین به طور قابل توجهی بیان ژن CatSper 1 را نسبت به گروه کادمیوم افزایش داد، با این حال، بیان ژن CatSper2 تغییر معنی داری نشان نداد. یافته های م