11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شیوع ژن Bscp کد کننده پروتئین غشایی بروسلا در نمونه های سرم بیماران مبتلا به تب مالت در غرب مازندران
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بروسلا، بروسلوز، واکنش زنجیره ای پلیمراز، bcsp31
پژوهشگران فرزاد دیوسالار (دانشجو) ، مجتبی محسنی (استاد راهنما) ، امید جزایری (استاد مشاور)

چکیده

بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام است. این باکتری ها، باکتری های گرم منفی درون سلولی هستند که قادر به ایجاد عفونت در بسیاری از گونه های حیوانی و انسان می باشند. این بیماری از قدیم در نقاط مختلف ایران شایع بوده و با توجه به عوارض اقتصادی و پزشکی حائز اهمیت است. علایم بالینی بروسلوز در انسان بسیار متغیر بوده و اغلب غیر اختصاصی است. لذا تشخیص سریع این بیماری دارای اهمیت می باشد. استفاده از سرم خون بیمار از مزایای متعددی در روش های تکثیر نوکلئیک اسید برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع ژن های bcsp31 و omp2 در میان نمونه های بروسلا جدا شده از سرم نمونه های بالینی در طی سال های 1395 الی 1396 می باشد. در این مطالعه 100 نمونه بالینی از مراکز تشخیصی و درمانی غرب مازندران جمع آوری شد. سپس روی 100 نمونه بالینی آزمون های سرولوژی استاندارد انجام شد. پس از انجام آزمایش های سرولوژی نشان داده شد که نتها 80 درصد نمونه ها مثبت بود در حالیکه 20 درصد نمونه بیماران از نظر آزمون سرولوژی رزبنگال منفی بود. نوکلئیک اسید نمونه ها با استفاده از روش کیت استخراج DNA استخراج گردید. برای ردیابی ژن های bcsp31 و omp2 در میان نمونه های جمع آوری شده از واکنش زنجیره ای پلیمراز استفاده شد. نتایج حاصل از ردیابی ژن های bcsp31 و omp2 با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز نشان داد که تعداد 93 نمونه بالینی از تمام نمونه های جمع آوری شده (93 درصد) واجد حداقل یکی از ژن های bcsp31 یا omp2 بود. در حالیکه تعداد 7 نمونه بالینی (7 درصد) فاقد این ژن ها بود. همچنین نتایج نشان داد تعداد 80 نمونه بالینی (80 درصد) واجد هر دو ژن مورد مطالعه بودند. نتایج غربالگری ژنی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز نشان داد تعداد 90 نمونه واجد ژن bcsp31 و 84 نمونه واجد ژن opm2 بودند. بنابراین در میان ژن های اختصاصی مورد مطالعه بروسلا، بیشترین فراوانی به ژن bcsp31 با 90 درصد و پس از آن به ژن omp2 با 84 درصد اختصاص یافت. همچنین فراوانی 62 درصد از نمونه های جمع آوری شده از مردان و 28 درصد از نمونه های جمع آوری شده از زنان واجد ژن bcsp31 بود. از طرف دیگر فراوانی 57 درصد از نمونه های جمع آوری شده مردان و 27 درصد از نمونه-های جمع آوری شده در زنان دارای ژن omp2 بود. نتایج بررسی شیوع بروسلوز با آزمایش سرولوژی رزبنگال نشان داد تعداد 2