29 مهر 1398
مجتبي محسني

مجتبی محسنی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه میکروبیولوژی
تحصیلات: دکترای تخصصی / میکروبیولوژی
تلفن: +98-11-3530-2497
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی میکروبیولوژی محیطی ، دانشگاه اگزتر ، انگلستان (1382 - 1387)
  عنوان رساله: بررسی ویژگی های مولکولی و انتقال افقی ژن در اجتماعات باکتریایی تجزیه کننده 2و4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید
 • فوق لیسانس میکروبیولوژی ، دانشگاه تهران ، ایران (1371 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه: جداسازی، شناسایی و فعالیت میکروارگانیسم های تجزیه کننده پیریت از برخی مناطق ایران
 • لیسانس میکروبیولوژی ، دانشگاه تهران ، ایران (1366 - 1370)
  عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

علایق پژوهشی

 • کاربردهای محیطی میکروارگانیسم های صنعتی (تجزیه زیستی آفت کش ها)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Bahari, Mojdeh Rounfard, Ali Ramzannezhad, Mehdi Khodabakhshi, Mojtaba Mohseni (2019) Nanostructured Features and Antimicrobial Properties of Fe3O4/ZnO Nanocomposites National Academy Science Letters: 42; 9-12
2
مجتبی محسنی، نازلار محمدحسین زاده، عبدالصمد کرامت (1397) باکتری شکارچی هالوباکتریووراکس جدا شده از دریای مازندران و بررسی توانایی کنترل برخی باکتری های گرم منفی بیماریزا پژوهش های سلولی و ملکولی: 31; 422-435
3
Sakineh Asghari, Maryam Pourshab, Mojtaba Mohseni (2018) Synthesis, characterization, and evaluation of antioxidant and antibacterial activities of novel indole-hydrazono thiazolidinones Monatshefte für Chemie: 149; 2327-2336
4
anita hasanpour shahriari, Sakineh Asghari, Moslem Mansour Lakouraj, Mojtaba Mohseni (2018) Preparation and characterization of contact active antibacterial surface based on chemically modified nanofibrillated cellulose by phenanthridinium silane salt International Journal of Biological Macromolecules: 115; 528-539
5
6
Hamed Norouzi, Abolghasem Danesh, Mojtaba Mohseni, Mohammad Rabbani Khorasgani (2018) Marine actinomycetes with probiotic potential and bioactivity against multi-drug resistant bacteria international journal of molecular and cellular medicine: 7; 44-52
7
مجتبی محسنی، فاطمه قربان زاده، باقر سیدعلیپور (1396) تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران پژوهش های سلولی و ملکولی: 30; 476-487
8
Hussein Rostami, Fatemeh Khosravi, Mojtaba Mohseni, Abbasali Rostami (2018) Biosynthesis of Ag nanoparticles using isolated bacteria from contaminated sites and its application as an efficient catalyst for hydrazine electrooxidation International Journal of Biological Macromolecules: 107; 343-348
9
Mojtaba Mohseni, jaber Abbaszadeh, Shima-Sadat Maghol, Mohammad Javad Chaeichi (2018) Heavy metals detection using biosensor cells of a novel marine luminescent bacterium Vibrio sp. MM1 isolated from the Caspian Sea ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY: 148; 555-560
10
Maryam Pourshab, Sakineh Asghari, Mojtaba Mohseni (2018) Synthesis and Antibacterial Evaluation of Novel Spiro[indole-pyrimidine]ones JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: 55; 173-180
11
vahid hasantabar, Moslem Mansour Lakouraj, Ehsan Nazarzadeh Zare, Mojtaba Mohseni (2017) Synthesis, characterization, and biological properties of novel bioactive poly(xanthoneamide-triazoleethersulfone) and its multifunctional nanocomposite with polyaniline ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY: 36; 309-319
12
13
Ghasem Firouzzade Pasha, Sakineh Asghari, mahmood tajbakhsh, Mojtaba Mohseni (2017) Synthesis and characterization of sulfide, sulfoxide and sulfone derivatives of thiopyran: antimicrobial evaluation RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES: 43; 7291-7306
14
mohammad ahmadipour, Mehdi Hatami, Sakineh Asghari, Mojtaba Mohseni (2017) Preparation and characterization of novel PVA bionanocomposites based on 4H-pyran loaded on silica nanoparticles: Morphological aspects and antibacterial activity International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials: 66; 726-737
15
Mojtaba Mohseni, Hoda Ebrahimi (2017) Characterization of native ethanol producing Zymomonas spp. isolated from natural environments of Mazandaran province, Iran Progress in Biological Sciences: 7; 21-30
16
Daryush Shahjari, Ali Bahari, Pouria Gill, Mojtaba Mohseni (2017) Synthesis and tuning of gold nanorods with surface plasmon resonance OPTICAL MATERIALS: 64; 376
17
Elham ghasemi, Niaz Monadi, Mojtaba Mohseni (2017) Synthesis, characterization and antibacterial activities of Mo(VI) and Cu(II) complexes derived from tridentate ONO Schiff base ligands Journal of Applied Chemistry: 11; 119-128
18
19
باقر سیدعلیپور، نسیم دلفان آذری، محمود اسدی، مجتبی محسنی (1395) ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت سلولی عصاره اتانولی پیاز گیاه سوسن چلچراغ بر رده سلول سرطانی Hela مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی: جلد 8-شماره 1; 59-70
20
مجتبی محسنی، شیماسادات معقول (1395) سنجش سمیت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مس توسط باکتری نورافشان جدا شده از دریای مازندران پژوهش های سلولی و ملکولی: 28 (4); 588-598
21
باقر سیدعلیپور، علی حسنی، محمدعلی ابراهیم زاده، مجتبی محسنی (1394) شناسایی ترکیب شیمیایی اسانس و ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره متانولی بخش هوایی گیاه Ballota platyloma Rech. f مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، فصلنامه ره آورد دانش: 18; 59-70
22
23
مجتبی محسنی، سجاد فیروزیار، ام لیلا نظری (1394) جداسازی و بررسی ویژگی های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی پژوهش های سلولی و ملکولی: 28 (3); 384-394
24
Robabeh Baharfar, Sakineh Asghari, Somayeh Rassi, Mojtaba Mohseni (2015) Synthesis and evaluation of novel isatin and 5-isatinylidenerhodanine-based furan derivatives as antibacterial agents RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES: 41; 6975-6984
25
Ehsan Nazarzadeh Zare, Moslem Mansour Lakouraj, Mojtaba Mohseni, Ahmad Motahari (2015) Multilayered electromagnetic bionanocomposite based on alginic acid: Characterization and biological activities CARBOHYDRATE POLYMERS: 130; 372–380
26
Robabeh Baharfar, Razieh Azimi, Mojtaba Mohseni (2015) Antioxidant and antibacterial activity of flavonoid-, polyphenol- and anthocyanin-rich extracts from Thymus kotschyanus boiss & hohen aerial parts Journal of Food Science and Technology: 52; 6777-6783
27
vahid hasantabar, Moslem Mansour Lakouraj, Ehsan Nazarzadeh Zare, Mojtaba Mohseni (2015) Innovative magnetic tri-layered nanocomposites based on polyxanthone triazole, polypyrrole and iron oxide: synthesis, characterization and investigation of the biological activities RSC Advances: 86; 70186-70196
28
Robabeh Baharfar, Razieh Azimi, Sheida Barzegar, Mojtaba Mohseni (2015) Efficient Synthesis of Rhodanine-Based Amides via Passerini Reaction using Tetramethylguanidine-Functionalized Silica Nanoparticles as Reusable Catalyst JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY: 26; 1396-1404
29
Mojtaba Mohseni, Hoda Ebrahimi, Mohammad Javad Chaeichi (2015) Isolation and Optimization of Ethanol Producing Bacteria from Natural Environments of Mazandaran Journal of Genetic Resources: 1; 35-44
30
سیده مهدیه سیدی، فاطمه رودباری، مجتبی محسنی، سیدحمزه حسینی، امیدرضا اعلایی (1393) تشخیص مولکولی ویروس بیماری برنا در بیماران مبتلا به شیزوفرنی در استان مازندران مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 122; 189-199
31
مجتبی محسنی، مینا توسل (1393) بررسی فعالیت ضد میکروبی فرآورده های طبیعی گونه های باسیلوس جدا شده از رسوبات بستر دریای مازندران مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 121; 152-160
32
Rahman Hosseinzadeh, Mohammadreza Khadem Abolfazli, Mojtaba Mohseni, Maryam Mohadjerani, Zahar Lasemi (2014) Efficient synthesis and antibacterial activities of some novel 1,2,3-triazoles prepared from propargylic alcohols and benzyl azides JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: 51; 1298-1305
33
Sakineh Asghari, nastaran malekian, Roya Esmaeilpour, mohammad ahmadipour, Mojtaba Mohseni (2014) Three-component synthesis and antibacterial evaluation of some novel 1,2-dihydroisoquinoline derivatives CHINESE CHEMICAL LETTERS: 25; 1441–1444
34
Sakineh Asghari, Robabeh Baharfar, manag alimi, mohammad ahmadipour, Mojtaba Mohseni (2014) Synthesis and antibacterial activities of pyrano[3,2-b]pyranones from kojic acid, ethyl cyanoacetate, and benzaldehydes in aqueous K2CO3 MONATSHEFTE FUR CHEMIE: 145; 1337–1342
مقاله ارائه‌شده
1
سیده زهره هاشمی، باقر سیدعلیپور، مجتبی محسنی (1397) ارتباط ژن سوپر اکسید دیسموتازانسانی با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در لوپ 4 سومین همایش ملی دانشگاه پیام نور، ایران، ساری
2
زری فلاح، حسین نصر اصفهانی، محمود تاجبخش، مجتبی محسنی (1397) اثر ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سلولز-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
3
زری فلاح، حسین نصر اصفهانی، محمود تاجبخش، مجتبی محسنی (1397) اثر ضدباکتریایی بیونانوکامپوزیت سیکلو دکسترین-تری آزول-دی اکسید تیتانیوم سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران، همدان
4
Mojtaba Mohseni, Hosna Abbasi, Ommeleila Nazari (2018) Biodegradation of dibutyl phthalate using Deinococcus spp. isolated from Lout desert of Iran 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
5
Mojtaba Mohseni, Hashem Agahi, Mohammad Javad Chaeichi (2018) Isolation of natural producing Actinobacteria using the iChip technique as a novel screening method and investigation of their antibacterial activity 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
6
Mojtaba Mohseni, Bahar Malek, Rahem Khoshbakht (2018) Prevalence of coagulase positive Staphylococcus pseudintermedius in some domestic animals 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
7
Seyeded Maryam Ekrami, Mojtaba Mohseni (2018) Isolation of Shewanella spp. from sediments of the Caspian Sea for electricity generation from synthetic wastewater in microbial fuel cells 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
8
Seyeded Maryam Ekrami, Mojtaba Mohseni (2018) Antibacterial activity of silver nanoparticles synthesized by Shewanella sp. ME1 isolated from sediments of the Caspian Sea 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
9
نفیسه شمس آبادی، مجتبی محسنی، حسن تقوی جلودار (1396) جداسازی و بررسی باکتریهای مگنتوتاکتیک از محیطهای آبی و ارزیابی تولید نانوذرات سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
10
فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1396) تولید فیتاز خارج سلولی توسط Bacillus sp. MGH3 جدا شده از رسوبات دریای مازندران سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
11
فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی (1396) تولید آنزیم آلفا آمیلاز توسط Bacillus sp. MGH7 جدا شده از رسوبات دریای مازندران سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
12
جابر عباس زاده، مجتبی محسنی، آیت اله نصرالهی عمران (1396) جدا سازی و شناسایی باکتری های مقاوم به پرتو های یونزا Deinococcus sp. و Brevundimunas sp. از کویر لوت ایران وسنجش میزان مقاومت این باکتری ها به پرتو گاما سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
13
فرزاد دیوسالار، مجتبی محسنی، امید جزایری (1396) بررسی حضور ژن bcsp کد کننده پروتئین غشایی بروسلا در نمونه های سرم بیماران مبتلا به تب مالت سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی، ایران، بابلسر
14
خدیجه خوجم لی، مجتبی محسنی، محمد جواد چائیچی (1395) جداسازی و بررسی باکتری های تجزیه کننده علف کش 2و4-دی کلروفنوکسی استیک اسید از خاک نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
15
خدیجه دهقان، جواد حامدی، مجتبی محسنی (1395) جداسازی و بررسی اکتینومیست های همزیست تولید کننده ترکیبات ضد میکروبی از بی مهرگان در مازندران نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
16
علی اسدی، مجتبی محسنی، محمد جواد چائیچی (1395) تجزیه باکتریایی پساب های حاوی سیانید و سنجش آن به روش بیولومینسانس نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
17
سیده مریم اکرامی، مجتبی محسنی، ام لیلا نظری (1395) جداسازی باکتری احیا کننده سولفات از رسوبات بستر دریای مازندران و بررسی توانایی تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
18
Khadijeh Dehghan, Javad Hamedi, Mojtaba Mohseni (2016) Antibacterial activities of symbiotic actinomycetes isolated from invertebrates in Mazandaran The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
19
Ali Asadi, Mojtaba Mohseni, Mohammad Javad Chaeichi (2016) Bacterial degradation of wastewater containing cyanide and its evaluation using bioluminescence The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
20
Khadijeh Khojamli, Mojtaba Mohseni, Mohammad Javad Chaeichi (2016) Biodegradation of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid using bacteria isolated from soil The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
21
Fariba Rafiei, Mojtaba Mohseni, Ezat-Allah Ghaemi (2016) Prevalence of exfoliative toxin genes in Staphylococcus aureus isolated from clinical specimens The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
22
Seyeded Maryam Ekrami, Mojtaba Mohseni, Ommeleila Nazari (2016) Isolation of exoelectrogenic Shewanella sp. from natural environments for the generation of electricity in microbial fuel cells The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
23
Seyeded Maryam Ekrami, Mojtaba Mohseni, Ommeleila Nazari (2016) Extracellular synthesis of silver nanoparticles using sulfate reducing bacterium isolated from sediments of the Caspian Sea The 17 th internatinal iranian congress of microbiology, iran, Tehran
24
Niaz Monadi, Mahsa Kosari, Mojtaba Mohseni (2015) Synthesis, characterization and antibacterial activity of Mo (VI) and Cu (II) complexes with anthranilhydrazide Schiff base 17th Iranian Inorganic Chemistry Conference, Iran, Tabriz
25
فاطمه قربان زاده، مجتبی محسنی، باقر سیدعلیپور (1394) جداسازی و بررسی سویه های باسیلوس تولیدکننده فیتاز از رسوبات بستر دریای مازندران اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
علی اسدی، مجتبی محسنی، محمد جواد چائیچی (1395) پتجزیه میکروبی پساب های حاوی سیانید و سنجش آن به روش بیولومینسانس
6
7
8
9
مژده رویین فرد، علی بهاری، سید نورالدین میرنیا، مجتبی محسنی (1395) سنتز و بررسی مشخصه های نانوساختاری و بیولوژیکی نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe درحوزه سایبورگ
10
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: هدی ابراهیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: باکتری زایموموناس تولید کننده اتانول: جداسازی، شناسایی و بررسی مولکولی
 • نام و نام خانوادگی: جابر عباس زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جداسازی و شناسایی مولکولی میکرو ارگانیسم های مقاوم به پرتو گاما از کویر لوت ایران
 • نام و نام خانوادگی: حامد نوروزی طاهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جداسازی و شناسایی اکتینومیست های تولید کننده ترکیبات ضد باکتریایی از رسوبات بستر دریای مازندران
 • نام و نام خانوادگی: سجاد فیروزیار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: جدا سازی و بررسی مولکولی باکتری های تجزیه کننده سیانید از خاک
 • نام و نام خانوادگی: فاطمه خسروی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جداسازی و بررسی مولکولی باکتری های حذف کننده سرب و ارزیابی تولید نانوذرات توسط آنها
 • نام و نام خانوادگی: محدثه صالح قمری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زیست شناسی سلولی و مولکولی
  پایان نامه: جداسازی و بررسی مولکولی باکتری های بیولومینسانس در دریای مازندران
 • نام و نام خانوادگی: سحر حارومار
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: میکروبیولوژی
  پایان نامه: بررسی مولکولی باکتری همزیست موثر در بیوسنتز پدرین
بیشتر