11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش ژن TSA1در تنظیم بیوسنتز گلوکوزینولاتها در آرابیدوپسیس تالیانا
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیوانفورماتیک، ژنهای مسیر احیای سولفور، ژنهای مسیر بیوسنتز گلوکوزینولات، شبکه زیستی
پژوهشگران امید جزایری (نفر اول) ، طاهره السادات آقاجانزاده (نفر دوم)

چکیده

گلوکوزینولاتها شامل یک گروه بزرگ از ترکیبات گیاهی ثانویه سولفوردارمی باشند که در همه گیاهان خانواده کلم و گیاه مدل آرابیدوپسیس تالیانا یافت می شوند ( .)5به دلیل خاصیت داروئی گلوکوزینولاتها و ترکیبات حاصل از تجزیه آنها، تحقیق بر روی ژنهای درگیر در بیوسنتز گلوکوزینولاتها و تنظیم بیوسنتز آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گلوکوزینولاتها نقش مهمی در سلامت انسانها و گیاهان دارا می باشند. علاوه بر نقش آنها در دفاع گیاه علیه حشرات و پاتوژنها، به عنوان عوامل ضد سرطان و همچنین در بهبود بیماریهای قلبی- عروقی و عصبی نقش مهمی دارند ( .)9محتوا و انواع گلوکوزینولاتها تحت تاثیر شرایط محیطی زنده و غیر زنده از قبیل حمله پاتوژنها، تغییر عناصر غذایی مانند سولفور و نیتروژن، دما، طول دوره نوری، خشکی و شوری تغییر می کنند( .)9در طی شرایط محیطی زنده و غیر زنده بیوسنتز گلوکوزینولاتها توسط عواملی مانند فاکتورهای رونویسی متعلق به خانواده R2R3-MYBو چندین پروتئین هسته ای مانند Dof1.1و IQD1تنظیم می شوند(.)4 رسپتورهای شبه کینازی، گروهی از رسپتورها در سطح سلولهای گیاهی هستند که سیگنالهای محیطی را دریافت می کنند. پروتئین AT2G37050یکی از رسپتورهای شبه کینازی است که عملکرد آن بخوبی مشخص نشده است. درمطالعات پروتئومیک گذشته مشخص شده است که در گیاه آرابیدوپسیس تالیانا که درآن ژن AT2G37050از کار افتاده ) 99 ،(knock outنوع پروتئین ظاهر شده است و این درحالی است که این پروتئین ها در گیاه تیپ وحشی مشاهده نشده است. بررسی های in silicoنشان داده است بین 99نوع پروتئین ظاهر شده و ژنهای مسیر بیوسنتز گلوکوزینولاتها و همچنین ژنهای مسیر احیای سولفور ارتباطات بیولوژیکی وجود دارد که در این میان ژن TSA1بدلیل بیان هم زمان با تعداد زیادی از ژنهای هر دو مسیر بیوسنتز گلوکوزینولاتها و احیای سولفور کاندیدای مناسبی برای بررسی آزمایشگاهی ارزیابی شده است