11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی تاثیر پوترسین در دفاع گیاه کلزا تحت سمیت عنصر روی توسط سیستم آنزیمی آنتی-اکسیدانتی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پوترسین، روی، سیستم آنزیمی آنتیاکسیدانتی
پژوهشگران فتانه بردون (نفر اول) ، طاهره السادات آقاجانزاده (نفر دوم) ، امید جزایری (نفر سوم)

چکیده

روی به عنوان عنصر ضروری، مقدار اضافی آن در محیط کشت یک فاکتور محدود کننده برای رشد گیاه محسوب میشود. پژوهش حاضر تاثیر سمیت روی بر سیستم آنتیاکسیدانی گیاه کلزا و همچنین نقش پوترسین در کاهش سمیت روی را بررسی میکند. در راستای این پژوهش جوانههای ده روزه گیاه کلزا در محیط کشت هیدروپونیک در شرایظ کنترل شده تحت تیمارهای مختلف کنترل(هوگلند ،)%24 پوترسین ( 1/2میلی مولار)، سمیت روی ( 21میکرومولار کلرید روی)، تیمار پوترسین به همراه سمیت روی رشد یافتند. سپس میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز کل، منیزیم سوپر اکسید دیسموتاز، مس/روی سوپر اکسید دیسموتاز، پراکسیداز و پلی فنلاکسیداز بررسی شدند. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز کل، منیزیم سوپر اکسید دیسموتاز و مس/روی سوپر اکسید دیسموتاز به ترتیب 0/3 ،0/0و 0/0برابر در اندام هوایی و 2 ،0/2و 2/8برابر در ریشه تحت سمیت روی نسبت به کنترل افزایش یافت. فعالیت آنزیم پراکسیداز 28درصد در اندام هوایی و 31درصد در ریشه نسبت به کنترل کاهش یافت. فعالیت پلی فنلاکسیداز در اندام هوایی به طور چشمگیری کاهش یافت ولی در ریشه تغییر معنی داری نشان نداد. کاربرد پوترسین به همراه روی فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز کل، منیزیم سوپر اکسید دیسموتاز و مس/روی سوپر اکسید دیسموتاز را به ترتیب 21 ، 23و 41درصد در اندام هوایی ،03 31و 00درصد در ریشه کاهش داد. همچنین فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی فنلاکسیداز را به ترتیب 0/2و 0/8برابر در اندام هوایی و 0/2و 0/0برابر در ریشه افزایش داد