11 بهمن 1401
اميد جزايري

امید جزایری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ژنتیک
تلفن: 011-35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر پوترسین بر رشد، رنگدانههای فتوسنتزی و پروتئین گیاه کلزا تحت سمیت عنصر روی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پوترسین، تنش روی، رنگدانهها، کلزا
پژوهشگران فتانه بردون (نفر اول) ، طاهره السادات آقاجانزاده (نفر دوم) ، امید جزایری (نفر سوم)

چکیده

روی یک عنصر ضروری برای گیاه است ولی در غلظتهای بالا اثرات منفی در رشد گیاه دارد. مطالعه حاضر تاثیر پوترسین را بر رشد، رنگدانههای فتوسنتزی و پروتئین در گیاه تحت سمیت عنصر روی ارزیابی میکند. به این منظور گیاه کلزا تحت شرایط کنترل شده به مدت 01روز جوانه زنی و سپس در محیط هیدروپونیک در تیمارهای مختلف شامل تیمار کنترل (هوگلند ،)%24پوترسین ( 1/2میلی مولار)، سمیت عنصر روی ( 21میکرومولار کلرید روی)، تیمار پوترسین به همراه سمیت عنصر روی به مدت 21روز کشت داده شد. سپس وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، میزان پروتئین، رنگدانههای فتوسنتزی بررسی شدند. نتایج نشان داد که وزن تر، خشک و محتوای پروتئین به ترتیب در اندام هوایی 02 ،08و 02درصد و در ریشه به ترتیب 03 ،42و 23درصد تحت سمیت روی نسبت به کنترل کاهش یافت. همچنین میزان کلروفیل b ،aو کاروتنوئید به ترتیب 22 ،38و 38درصد نسبت به کنترل کاهش یافت. درحالیکه تیمار گیاه با پوترسین باعث افزایش 2 ،0/3و 0/3برابر به ترتیب در کلروفیل b ،aو کاروتنوئید شد. همچنین وزن تر، خشک و محتوای پروتئین را به ترتیب 0/2 ،0/2و 2/2برابر در اندام هوایی و 0/0 ،0/2و 0/4برابر در ریشه گیاه افزایش داد