09 بهمن 1401
محمود يحيي زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر ،شهرک دانشگاه، خیابان شریعتی، خیبان محبوبی7 ، منزل شخصی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت مالی
تلفن: 01135284760
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثيرگرايش به بازاريابي داخلي و رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد سازماني در دانشگاه مازندران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گرایش به بازاریابی داخلی؛ رفتار شهروندی سازمانی؛ عملکرد سازمانی؛ دانشگاه مازندران
مجله پژوهشنامه مدیریت اجرایی
شناسه DOI
پژوهشگران محمود یحیی زاده فر (نفر اول) ، میثم شیرخدایی (نفر دوم) ، ایوب رمضانی (نفر سوم)

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق یازده دانشکده فعال در دانشگاه مازندران می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه استفاده شده است و131 نفر از کارکنان دانشکده ها متشکل از اعضای هیات علمی و کارشناسان که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند، به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. همچنین داده های مربوط به عملکرد سازمانی با استفاده از اسناد و مدارک موجود مربوط به هر یک از دانشکده ها جمع آوری شده است. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 87/0α= استفاده شده است. جهت بررسی روایی سازه از شاخص AVE استفاده گردید که نشان دهنده برخورداری پرسشنامه از روایی مناسب بوده است. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم­افزارهای 16 SPSS، Visual PLS و Smart PLS وآزمون تحلیل مسیر انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که گرایش به بازاریابی داخلی بر عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه مازندران تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران تاثیر مثبت و معنی دار دارد.