06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل کیفیت ارتباط فرد-سازمان و رفتار نوآورانه ی کارکنان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کیفیت ارتباط فرد-سازمان، رفتار نوآورانه، سازمان های مردم نهاد
پژوهشگران مرتضی موقر (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم) ، مریم دهقان (نفر سوم)

چکیده

در فضای به شدت رقابتی امروز، سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی، ناگزیر از ارائه ی محصولات و خدمات نوآورانه می باشند. در این بین از میان عوامل مختلف دخیل در این امر به نظر سهم کارکنان بسیار با اهمیت خواهد بود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت ارتباط فرد-سازمان بر رفتار نوآورانه ی کارکنان می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق، افراد فعال درسازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان مازندران می باشند که از بین آنها تعداد 301 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر با رویکردی کمی از لحاظ هدف کاربردی است، و از لحاظ شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق، روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری با تجزیه و تحلیل استنباطی، در روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت ارتباط فرد-سازمان، تاثیری مثبت و معنادار بر رفتار نوآورانه دارد.