16 خرداد 1402
ابوالحسن حسيني

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- دانشگاه مازندران- دانشکده اقتصاد و علوم اداری- گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
تلفن: 01135302572
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی ، شهید بهشتی ، ایران (1384 - 1389)
    عنوان رساله: طراحی مدل مدیریت استعداد برای سازمانهای دولتی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مهدی خسروی، ابوالحسن حسینی، جمال قاسمی (1401) مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه های عصبی - فازی پژوهشنامه مدیریت اجرایی: 14; 335-378
2
taghi ashori, Morteza Dousti, sayed mohammad hossein razavi, Aboalhasan Hosseini (2022) Modeling Solutions for the Development of Sports Entrepreneurship Opportunities at the Middle Level iranian journal of educational sociology: 5; 110-120
3
تقی عاشوری، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، ابوالحسن حسینی (1400) راهکارهای توسعه فرصت های کارآفرینی ورزشی در سطح کلان خط مشی گذاری عمومی در مدیریت: 12; 125-142
4
زینب کرامتی یزدی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1400) ارتباط کارکردهای مدیریت منابع انسانی و ستاده های سازمانی : پژوهش فراتحلیل پژوهش های مدیریت منابع سازمانی: 11; 145-163
5
فاطمه بابایی نسب، ابوالحسن حسینی، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1400) شناسا سطح بندی مؤلفه های جربان خدمات اعضای هیئت علمی با روش مدلساز ی ساختاری-تفسری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب استان مازندران) مدیریت منابع انسانی پایدار: 3; 275-253
6
مریم دهقان، مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی (1400) بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه با تأکید بر نقش ‏میانجی رفتار پیشاهنگی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی: 10; 87-112
7
حسنعلی آقاجانی، زینت شریعتی، ابوالحسن حسینی (1399) تبیین روند تکاملی و مولفه های موثر بر مدل کسب و کارهای الکترونیکی در استارتاپ های ایرانی بهبود مدیریت: 14; 127-147
8
مهدی خسروی، ابوالحسن حسینی، جمال قاسمی (1399) ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد شبکه عصبی رگرسیون عمومی مورد مطالعه: اعضای هیات علمی مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 9 شماره 17; 202-222
9
ابوالحسن حسینی، عقیل قربانی پاچی، امیر اکبری (1398) اثر طرد شدگی در محیط کار بر رفتارهای محیط کار با نقش میانجی عزت نفس سازمانی و تعدیلگر عدالت سازمانی مدیریت فرهنگ سازمانی: 17; 569-586
10
ابوالحسن حسینی، مهدی رئوف (1398) ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی اﻧﮕﺎری در وﻓﺎداری و اﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎن مطالعات مدیریت (بهبود و تحول): 28; 37-61
11
12
ابوالحسن حسینی، فاطمه جعفری بازیار (1398) تاب آوری سازمانی از منظر کارکنان بااستعداد و مدیران سازمان مطالعات مدیریت (بهبود و تحول): 91; 9-30
13
تقی عاشوری، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، ابوالحسن حسینی (1398) شناسایی فرصتهای کارافرینانه در صنعت ورزش با رویکرد ورزش قهرمانی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان: -; 184-209
14
ابوالحسن حسینی، محسن علیزاده ثانی، زینب درویشی کلاهگری (1397) تأثیر سرپرستی اجحاف آمیز بر تمایل به ترک شغل: با میانجی گری رفتار آوایی و خودکارآمدی مطالعات رفتار سازمانی: سال هفتم، شماره 4 (شماره پیاپی8); 24-1
15
ابوالحسن حسینی، محمد رضا طبیبی، پریسا علی نتاج (1397) تاثیر شدت رقابت بر عملکرد سازمانی با نقش مدیریت منابع انسانی راهبردی و تصویر برند (مورد مطالعه: هتلهای استان مازندران) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 7; 82-101
16
17
محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی، امیر تبسمی (1397) ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ مطالعات مدیریت (بهبود و تحول): 87; 29-44
18
تقی عاشوری، مرتضی دوستی، سید محمدحسین رضوی، ابوالحسن حسینی (1396) تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی کارآفرینی ورزش در ایران پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی: 6; 75-86
19
ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، احمد عباسی (1396) بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کننده با نقش میانجی ترجیح برند سبز چشم انداز مدیریت بازرگانی: 16; 109-125
20
21
22
شهاب الدین شمس، ابوالحسن حسینی، رادمان خورشیدیان (1395) تحلیل و ارزیابی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی سناریوهای توسعه گردشگری روستایی برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 18; 158-178
23
ابوالحسن حسینی، محمد رضا طبیبی، علی حسینی (1395) بررسی تأثیر هم راستایی راهبردهای بازاریابی و عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت های صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران: جلد 31 ، شماره 3،; صفحه 540 - 522
24
ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، سعید سعیدی (1395) بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عشق به برند با تبیین نقش میانجی اعتماد به برند چشم انداز مدیریت بازرگانی: 15; 139-155
25
سیده زینب ابراهیم زاده گنجی، میثم شیرخدایی، ابوالحسن حسینی (1395) ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی مطالعات مدیریت گردشگری: 11; 111-129
26
27
محمد رضا طبیبی، ابوالحسن حسینی، تیمور رضایی (1394) ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری به روش IPA گردشگری شهری: دورة 2، شمارة 3،; ص219-231
28
ابوالحسن حسینی (2012) نقش مدیریت استعداد در تامین و حفظ منابع انسانی مستعد فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین, وزارت صنعت, معدن و تجارت: ;
29
ابوالحسن حسینی (2008) بررسی اثربخشی گروه و هوش هشتگانه افراد در مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت بازرگانی نشریه چشم انداز مدیریت دانشگاه شهید بهشتی: ;
30
ابوالحسن حسینی (2007) بررسی صنعت بیمه کشور (از سال 74-85) ارائه شده به مدیر کل دفتر بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: ;
31
ابوالحسن حسینی (2007) بررسی و سنجش بهره وری در دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: ;
32
ابوالحسن حسینی (2004) بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مولد و نوآوری نشریه پیام مدیریت, دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی: ;
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، رضا میرعرب رضی، علی کریمی کلوخی (1400) آموزش الکترونیک و نقش آن بر عملکرد اعضای هیئت علمی در دوره پاندمی کرونا هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر توانمندی و هوش رقابت، ایران¡ تهران
2
راضیه بابائی، ابوالحسن حسینی، بهاره عابدین (1400) شناسایی مهمترین عوامل موثر بر جوانسازی برند دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری، ایران¡ دامغان
3
مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، مریم دهقان (1398) تحلیل کیفیت ارتباط فرد-سازمان و رفتار نوآورانه ی کارکنان دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری، ایران¡ تهران
4
مریم دهقان، مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی (1398) بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر رفتار نوآورانه با میانجیگری کیفیت ارتباط فرد–سازمان پنجمین همایش کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، ایران¡ بابلسر
5
زینب کرامتی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1398) بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر کارکرد های مدیریت منابع انسانی همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، کشور ایران¡ بابلسر
6
ابوالحسن حسینی، سینا یعقوبی گرجی (1398) بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه محصول جدید با میانجیگری ظرفیت جذب دانش و تعدیلگری دانش ضمنی در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، ایران¡ یزد
7
مرتضی موقر، ابوالحسن حسینی، سید محمد حسینی ایمنی (1397) نوع شناسی عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی، ایران¡ تهران
8
ماهم ادیبیان، ابوالحسن حسینی (1396) ﻧﻘﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی، ایران¡ تهران- دانشگاه تهران
9
فاطمه جعفری بازیار، ابوالحسن حسینی، محسن علیزاده ثانی (1396) توسعه ظرفیت تاب آوری سازمان از طریق فعالیتهای مدیریت استعداد استراتژیک نخستین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
10
بهاره پاشا زانوسی، ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی (1395) نقش نگرانی زیست محیطی بر مصرف محصول سبز دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، ایران¡ تهران
11
امیر تبسمی، محسن علیزاده ثانی، ابوالحسن حسینی (1395) نوع شناسی خدمات رفاهی کارکنان سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، ایران¡ شیراز
12
ابوالحسن حسینی، محمد ولی پور خطیر، رقیه حیدرزاده (1395) بررسی اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر تحقق کارآفرینی همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
13
ابوالحسن حسینی، میثم شیرخدایی، مائده نامور (1395) نقش بازاریابی رابطه مند در کارآفرینی چهارمین همایش ملی کارآفرینی و رشد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
14
ابوالحسن حسینی، محمد رضا طبیبی، علی حسینی (1394) مطالعه تطبیقی رابطه بین عملکرد زنجیره تامین با عملکرد سازمانی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکار ها، ایران¡ شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
ابوالحسن حسینی، عباسعلی حاجی کریمی (1397) مدیریت منابع انسانی پیشرفته( مباحث نوین) شابک:9786226506007
2
عباسعلی حاجی کریمی، ابوالحسن حسینی (1395) مدیریت منابع انسانی از تئوری تا عمل شابک:978-964-8925-86-9
3
ابوالحسن حسینی، عباسعلی حاجی کریمی (1394) مدیریت استعداد در سازمان شابک:6-80-6545-600-978
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!