06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان نقش رويكرد كارآفرينانه و ظرفيت جذب دانش در عملكرد شركتهاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رویکرد کارآفرینانه، ظرفیت جذب دانش، عملکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی، استان مازندران
مجله راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
شناسه DOI
پژوهشگران خاطره پورآهنگریان (نفر اول) ، مرتضی موقر (نفر دوم) ، میثم شیرخدایی (نفر سوم)

چکیده

در محیط پویای کسب وکار، که جریانهای سود در آینده از عدم اطمینان برخوردارند، شرکتها نیاز دارند که به صورت مستمر در جستجوی فرصتهای جدید و بهره برداری از آنها باشند. حفظ حضور فعال در بازار و دستیابی به عملکرد بالاتر مستلزم توجه بیشتر این شرکتها به عوامل تأثیرگذار بر شاخصهای مهم عملکردی آنها است. امروزه کارآفرینی و اتخاذ رویکرد کارآفرینانه به عنوان یک تدبیر مهم برای چگونگی سازماندهی شرکتها و بهره برداری از فرصتهای بازار در کانون توجه صاحبنظران و مدیران در عرصه تئوری و عمل مدیریت سازمانها قرار دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط صنایع تبدیلی استان مازندران بوده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است و نمونه شامل 99 شرکت میباشد. داده ها از طریق پرسشنامه هایی که روایی آن براساس نظر جمعی از متخصصان تأیید، و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 95/0محاسبه گردید، جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که رویکرد کارآفرینانه و ظرفیت جذب دانش تأثیر مثبت و معنی داری برعملکرد شرکتها داشته اند. به عبارت دیگر، سطح بالاتر فعالیتهای مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه، منجر به عملکرد بالاتر گردیده است.یافته های تحقیق مبین آن است که بااکتشاف مستمر دانش بیرون ازشرکت و جذب بخشهای مورد نیاز آن و به عبارتی درونی سازی این دانش در بین افراد و تیمها میتوان سطح بالاتری ازعملکرد شرکت را شاهد بود. با توجه به همین نتایج به مدیران این شرکتها پیشنهاد گردید تا برای بهبود عملکرد نسبت به اتخاذ رویکرد کارآفرینانه وفراهم ساختن بستر مناسب برای جذب دانش در سازمان اهتمام بیش از پیش معمول دارند.