06 فروردین 1402
مرتضي موقر

مرتضی موقر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 01135302532
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
نوع شناسی عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کارآفرینی، کسب و کار روستایی، تمایل، جوانان روستایی
پژوهشگران مرتضی موقر (نفر اول) ، ابوالحسن حسینی (نفر دوم) ، سید محمد حسینی ایمنی (نفر سوم)

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی صورت گرفت. کسب و کار روستایی بیانگر ایجاد نهادهای کوچک و متوسط در روستا میباشد که تولید یا خدمتی را در روستا معرفی و بازاری را ایجاد میکند. روش پژوهش در این مطالعه، مروری است. برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه پژوهش را تمامی مقالههای مرتبط با موضوع پژوهش شامل میشود. جهت استخراج عوامل، جستجویی نظاممند بر اساس کلیدواژههای مرتبط با کسب و کار روستایی، تمایل جوانان روستا، کارآفرینی روستایی، از پایگاه های داده Civilica ، SID ، IRANDOC ، ISC ، IEEE ، Science Direct بین سالهای 1370 تا اوایل سال 1397 صورت گرفته است. طی تحقیق حاضر پس از مطالعه و تحلیل نتایج تحقیقات تجربی، به ارائه یک تقسیم بندی از عوامل مؤثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل از تحقیق عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی در 5 مولفه شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، محیطی و زیرساختی، فردی و خانوادگی دسته بندی شد. قابل ذکر است که عوامل اقتصادی و زیرساختی در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات به عنوان مهمترین عوامل موثر بر تمایل جوانان به کسب و کار روستایی شناخته شد.با توجه به یافته های تحقیق، توصیه میشود که توجه به عوامل شناسایی شده در این مقاله خاصه عوامل اقتصادی و زیرساختی و رفع آنها میتواند تاثیر زیادی در تمایل جوانان به راه اندازی کسب و کار روستایی داشته باشد.