19 خرداد 1402
تقي محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فیزیک دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک پلاسما
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محسن خواجوند صالحان، فرشاد صحبت زاده لنبر، ایمان حاجی زاده چناری، فهیم شافعی، احسان شاکری نسب، تقی محسن پور، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) مقایسه اثر پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک در حالت تیمار سطحی و حجمی بر خواص شیمیایی و فیزیکی زعفران مجله علوم و صنایع غذایی ایران: 18(120); 13-25
2
Fatemeh alsadat Abdollahia, Abbas Abdoli-Arani, Taghi Mohsenpour (2022) Study of gain and trajectories in elliptical electron beam considering a planar wiggler and self fields and ion-channel in free electron laser CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 77; 1946-1962
3
Davood Asgharnejad, Taghi Mohsenpour, Saeed Mirzanejhad (2022) پNonlinear self-focusing of an intense laser beam in non-Maxwellian plasma with a non-uniform magnetic field CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 76; 237-250
4
داود اصغرنژاد، تقی محسن پور، سعید میرزانژاد (1400) Investigation of self-focusing a Gaussian laser pulse in a weakly relativistic and ponderomotive regime inside a collisionless warm quantum plasma CHINESE JOURNAL OF PHYSICS: 73; 304-313
5
Taghi Mohsenpour, Hasan Ehsani Amri, Mojtaba Behzadipour (2021) Ion-acoustic solitons in negative ion plasma with relativistic degenerate electrons and positrons Waves in Random and Complex Media: 31; 1
6
reza safari, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Taghi Mohsenpour (2020) Optical and electrical properties of N-DLC films deposited by atmospheric pressure DBD plasma: Effect of deposition time Surfaces and Interfaces: 21; 100795
7
Fatemeh alsadat Abdollahia, َAbbas Abdoli-Arani, Taghi Mohsenpour (2020) Trajectories in relativistic electron beam with elliptical cross section under the effects of selffields, axial, planar and helical wiggler magnetic fields Waves in Random and Complex Media: 30; 1
8
9
hamid Soltani, Taghi Mohsenpour, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2019) Obliquely propagating quantum solitary waves in quantum‐magnetized plasma with ultra‐relativistic degenerate electrons and positrons CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 29; e201900038
10
Zahra Rezaiinia, Taghi Mohsenpour, Saeed Mirzanejhad (2018) Effects of axial magnetic field and nonextensivity on small amplitude dust acoustic solitary waves in dusty plasma CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 59; 252-264
11
noushin Dashtban, S.Mohammad Motevalli, Taghi Mohsenpour (2018) Investigation of Ion-Acoustic Solitons in Magnetosphere and Tokamak Warm Plasma with Two-Temperature Electrons PLASMA PHYSICS REPORTS: 44; 854-860
12
Parvin Varmazyar, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour (2018) Effect of pre-plasma on the ion acceleration by intense ultra-short laser pulses LASER AND PARTICLE BEAMS: 36; 6
13
S.Mohammad Motevalli, Taghi Mohsenpour, noushin Dashtban (2018) Ion- and positron-acoustic solitons in magnetized dusty plasma with q-non-extensive electron and positron velocity distribution CONTRIBUTIONS TO PLASMA PHYSICS: 59; 111-121
14
15
Zeinab Mahdian, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour, Meisam Taghipour (2017) Polarization influence on the backward Raman amplification through chirped pump laser pulse OPTIK: 149; 372-377
16
Taghi Mohsenpour, behrouz Maraghechi (2017) Dispersion relation and growth rate in a free-electron laser with a background plasma JOURNAL OF PLASMA PHYSICS: 81; 13
17
Taghi Mohsenpour, Hasan Ehsani Amri, Zahra Norouzi (2016) Propagation and Interaction of Electrostatic and Electromagnetic Waves in Two Stream Free Electron Laser in the Presence of Self-Fields international journal of optics and photonics: 10; 91-100
18
S.Mohammad Motevalli, Taghi Mohsenpour, noushin Dashtban (2016) Effect of different tritium fractions on some plasma parameters in deuterium-tritium magnetic confinement fusion European Physical Journal Plus: 131; 6
19
Hasan Ehsani Amri, Taghi Mohsenpour (2016) Self-Fields Effects on Gain in a Helical Wiggler Free Electron Laser with Ion-Channel Guiding and Axial Magnetic Field international journal of optics and photonics: 10; 37-46
20
21
مقاله ارائه‌شده
1
پروین ورمزیار، سعید میرزانژاد، تقی محسن پور (1398) اثر قطبش لیزر در برهم کنش لیزر های کوتاه پرشدت با خوشه های فلزی هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
2
سید محمد متولی، تقی محسن پور، نوشین دشتبان (1397) بررسی سالیتونهای یون- و پوزیترون- صوتی در پالسمای همجوشی بیست و چهارمین کنفرانس هسته ای ایران، ایران¡ اصفهان
3
فرشاد صحبت زاده لنبر، مجید عشق آبادی، تقی محسن پور (1397) رشد لایه DLC بر روی پارچه کتان با استفاده از جت پلاسمای جفت شده با افشانه الکتروستاتیک ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ قزوین
4
فاطمه نوراللهی فومشی، سعید میرزانژاد، تقی محسن پور (1397) بررسی کیفیت شتاب بسته یونی در گرداب مغناطیسی در برهم کنش پالس لیزر پرشدت با پلاسمای نزدیک بحرانی ناهمگن ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ قزوین
5
محسن خواجوند صالحان، فهیم شافعی، ایمان حاجی زاده چناری، تقی محسن پور، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397) بررسی نقش جنس دی الکتریک در پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک هوا بر روی غلظت نیترات و آمونیوم زعفران هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ شاهرود
6
احسان شاکری نسب، فرشاد صحبت زاده لنبر، تقی محسن پور (1396) ساخت سطوح ابگریز بوسیله پلاسما اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
7
نوشین دشتبان، سید محمد متولی، تقی محسن پور (1395) انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده نسبیتی ضعیف گرم با دو دمای الکترون چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ یزد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
رضا صفری، فرشاد صحبت زاده لنبر، تقی محسن پور (1399) تولید و مشخصه یابی پوشش های شبه الماسی به وسیله پلاسمای فشار اتمسفری
2
احسان شاکری نسب، فرشاد صحبت زاده لنبر، تقی محسن پور (1396) استفاده از ساختار الکترواسپری در طراحی و ساخت جت پلاسمای اتمسفری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!