01 مهر 1398

تقی محسن پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 9122184991
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
noushin Dashtban, S.Mohammad Motevalli, (2018) Investigation of Ion-Acoustic Solitons in Magnetosphere and Tokamak Warm Plasma with Two-Temperature Electrons PLASMA PHYSICS REPORTS: 44; 854-860
2
Parvin Varmazyar, Saeed Mirzanejhad, (2018) Effect of pre-plasma on the ion acceleration by intense ultra-short laser pulses LASER AND PARTICLE BEAMS: 36; 6
3
4
Zeinab Mahdian, Saeed Mirzanejhad, , Meisam Taghipour (2017) Polarization influence on the backward Raman amplification through chirped pump laser pulse OPTIK: 149; 372-377
5
, Hasan Ehsani Amri, Zahra Norouzi (2016) Propagation and Interaction of Electrostatic and Electromagnetic Waves in Two Stream Free Electron Laser in the Presence of Self-Fields international journal of optics and photonics: 10; 91-100
6
S.Mohammad Motevalli, , noushin Dashtban (2016) Effect of different tritium fractions on some plasma parameters in deuterium-tritium magnetic confinement fusion European Physical Journal Plus: 131; 6
7
Hasan Ehsani Amri, (2016) Self-Fields Effects on Gain in a Helical Wiggler Free Electron Laser with Ion-Channel Guiding and Axial Magnetic Field international journal of optics and photonics: 10; 37-46
8
9
مقاله ارائه‌شده
1
پروین ورمزیار، سعید میرزانژاد، تقی محسن پور (1398) اثر قطبش لیزر در برهم کنش لیزر های کوتاه پرشدت با خوشه های فلزی هفمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، شاهرود
2
فرشاد صحبت زاده لنبر، مجید عشق آبادی، تقی محسن پور (1397) رشد لایه DLC بر روی پارچه کتان با استفاده از جت پلاسمای جفت شده با افشانه الکتروستاتیک ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، قزوین
3
فاطمه نوراللهی فومشی، سعید میرزانژاد، تقی محسن پور (1397) بررسی کیفیت شتاب بسته یونی در گرداب مغناطیسی در برهم کنش پالس لیزر پرشدت با پلاسمای نزدیک بحرانی ناهمگن ششمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، قزوین
4
احسان شاکری نسب، فرشاد صحبت زاده لنبر، تقی محسن پور (1396) ساخت سطوح ابگریز بوسیله پلاسما اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران، آمل
5
نوشین دشتبان، سید محمد متولی، تقی محسن پور (1395) انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده نسبیتی ضعیف گرم با دو دمای الکترون چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران، یزد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!