09 بهمن 1401
تقي محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فیزیک دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک پلاسما
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سالیتونهای یون- و پوزیترون- صوتی در پالسمای همجوشی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سالیتونهای یون- و پوزیترون-صوتی، تابع توزیع نافزونور، مدل KdV ،پالاسمای همجوشی توکامک
پژوهشگران سید محمد متولی (نفر اول) ، تقی محسن پور (نفر دوم) ، نوشین دشتبان (نفر سوم)

چکیده

مشخصات سالیتونهای یون- و پوزیترون-صوتی در یک سیستم پالسمایی شامل یونهای سیالی گرم، پوزیترونهای سیالی گرم، پوزیترونهای با توزیع نافزونور، الکترونهای با توزیع نافرونور، و ذرات غبار ساکن برر سی شده ا ست. برای بدستتت روردن مدادل KdV ،روش اختالل کاهشتتی ب کار برده شتتده استتت. تا یر پارامترهای مختلف بر روی سرعتهای فاز و دامن ماکزیمم سالیتونهای یون- و پوزیترون-صوتی مطالد شدهاند. این تئوری در مورد پالسماهای همجوشی در لب توکامک ب کار برده شده است.