01 فروردین 1402
علي اكبر باقري خليلي

علی اکبر باقری خلیلی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302667
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، فردوسی مشهد ، ایران (1376 - 1381)
    عنوان رساله: فرهنگ اصطلاحات طبی در ادب فارسی
  • فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، تربیت مدرس ، ایران (1368 - 1371)
    عنوان پایان‌نامه: فرهنگ بیماری ها و داروها و درمان ها در متون ادب فارسی تا پایان قرن ششم ه.ق
  • لیسانس زبان وادبیات فارسی ، فردوسی مشهد ، ایران (1364 - 1368)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مقدسه کوچک زاده، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی، قدسیه رضوانیان (1401) سبک شناسی لایه ای تذکرةالاولیاء عطار در سه لایۀ واژگانی، نحوی وبلاغی کاوش نامه: 54; 47-89
2
مریم مردانی، حسین حسن پورآلاشتی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1400) «بررسی مقایسه ای دعا از منظر مولانا و کاترین پاندر» ادبیات تطبیقی: دوره 13، شماره 25; صفحه 285-310
3
سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400) تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب): سال 14، شماره 11; صفحه (193 - 215)
4
یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400) بررسی شگرد های طنز در اشعار اکبر اکسیر مطالعات زبانی و بلاغی: 25; 214-246
5
علی اکبر باقری خلیلی، عارفه طاهری (1400) طرح وارة حرکتی در منطق الطیر عطار مطالعات عرفانی: 34; 67-94
6
سیده فاطمه ذبیح پور، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1400) تحلیل اغراض ثانوی فعل امر اشعار اجتماعی مجموعة آیینه ای صداها پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 61; 133-158
7
علیرضا تقوی کوتنائی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، علی اکبر باقری خلیلی (1399) از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه گانۀ تأویلی در اندیشه و آثار عین القضات همدانی ادبیات عرفانی: دوره 12، شماره 23; 9-35
8
بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1399) گذر از تابوها « بازکاوی مؤلّف ههای ناتورالیستی ب ا تکیه بر زمستان « در رمان 62 پژوهشنامه مکتب های ادبی: سال چهارم/ شمار هی دوازدهم/; 77 -100
9
عبدالرضا شیردست، غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1399) سبک شناسی واژههای مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال)1357 )تا پایان سال )1397 )با رویکرد الیهای سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 51; 25-45
10
محمد علی اکبرزاده، علی اکبر باقری خلیلی (1399) تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی متن شناسی ادب فارسی: 1; 23-40
11
سیده فاطمه نیک گهر، علی اکبر باقری خلیلی (1399) گزینش واژگانی رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور زبان فارسی و گویش های ایرانی: سال 5، دورة اوّل، شماره 9،; 235-260
12
مرتضی انصار، علی اکبر باقری خلیلی (1398) ساختارهای نحوی شعر نادر نادرپور با تکیه بر نظریّة نظم جرجانی زبان و ادب فارسی: 2; 177-197
13
علی اکبر باقری خلیلی، عارفه طاهری (1398) طرح وارة عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق الطیر عطار ادبیات عرفانی: سال 11، شماره 21،; 119-144
14
ساناز ازاری، علی اکبر باقری خلیلی (1398) مخاطب شناسی در غزلیّات حافظ شیرازی با تکیه بر نقش ترغیبی کهن نامه ادب پارسی: 10; 65-95
15
parinaz bagheri, GholamReza Pirouz, Aliakbar Bagherikhalili, Hassan Goodarzi (2018) A comparative study of romantic naturalism in Shafiee Kadkani and Badi Saqour Opcion: 34; 657-680
16
سیدمحمدعلی سلمان زاده اتاق سرایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396) بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال دهم-شماره چهارم; 185-206
17
علی اکبر باقری خلیلی، روجا آدینه پورباقری (1396) بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی » ین « با تکیه بر متون ادبی فنون ادبی: 9; 67-82
18
صفوراسادات رشیدی، علی اکبر باقری خلیلی، غلامرضا پیروز (1396) گفتمان شناسی انتقادی چوبک، در رمان «تنگسیر» متن پژوهی ادبی: دوره 21، شماره 72; صفحه 35-62
19
رضا ستاری، علی اکبر باقری خلیلی، سوگل خسروی (1396) رستم و جست وجوی فردیّت در جهانگیرنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 44; 55-80
20
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1396) تحلیل گفتمان سیاسی اجتماعی رابطۀ عاشق و معشوق در غزلیات سعدی متن شناسی ادب فارسی: 33; 37-56
21
سید محمد هاشمی، علی اکبر باقری خلیلی (1395) شیوه ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل های پست مدرن ادبیات پارسی معاصر: 4; 117-140
22
روجا آدینه پورباقری، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1395) تحلیل درون مایه ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 43; 109-138
23
حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مهدیس کاظمی (1395) تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 12; 35-59
24
صفوراسادات رشیدی، علی اکبر باقری خلیلی (1395) گفتمان طنز در آثار صادق چوبک ادبیات پارسی معاصر: 3; 1-24
25
علی اکبر باقری خلیلی، امیرحسین بهمنی (1395) قیدهای آغازین، عنصری از الگوی وصفی-روایی در شعر نیما فنون ادبی: 2; 33-46
26
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1395) تحلیل «آنیما» در غزلیات حافظ شیرازی پژوهشنامه ادب غنایی: 26; 9-26
27
لیلا درویشعلی پوراستانه، علی اکبر باقری خلیلی (1395) بررسی مقایسه ای ویژه زبان قدرت در سیاست نامه و نصیحه المولوک متن شناسی ادب فارسی: 1; 35-54
28
سارا زارع جیرهنده، علی اکبر باقری خلیلی (1395) شگردهای طنز پردازی درکتاب شلوارهای وصله دار کاوش نامه: 33; 305-333
29
علی اکبر باقری خلیلی، زهرا مقدسی (1394) بررسی تأثیر جنسیّت بر زبان پاره ای از نویسندگان زن و مرد معاصر ایران مجله ی دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی مشهد: 4; 17-40
30
علی اکبر باقری خلیلی، مریم زلیکانی (1394) تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی متن پژوهی ادبی: 65; 79-99
31
علی اکبر باقری خلیلی، عفت سادات غفوری (1394) بازشناسی دگردیسی فکری-عاطفی قیصر امین پور در بستر گزاره های پرسشی زبان و ادبیات فارسی: 79; 35-58
32
مرتضی انصار، علی اکبر باقری خلیلی (1394) بازشناسی نوع دستوری واژه «یعنی» در زبان فارسی نامه فرهنگستان: 11; 41-56
33
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1393) طرحواره ی حجمی رهیافتی به واقگرایی سعدی ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان: 36; 89-112
34
علی اکبر باقری خلیلی، مرضیه حقیقی (1393) گفتگو در شعر فروغ فرخزاد شعر پژوهی: 4; 23-46
35
علی اکبر باقری خلیلی، سهراب قهارپور گتابی (1392) تجربه ی دینی حافظ شیرازی بر اساس نظریه ی گلاک و استارک شعر پژوهی: 3; 23-44
36
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1392) طرح وارة چرخشی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی نقد ادبی: 23; 125-148
37
علی اکبر باقری خلیلی، مریم محمودی (1391) منظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیات سعدی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 19; 43-57
38
علی اکبر باقری خلیلی، طیبه غزنوی (1391) دیرینگی مازندران و فرهنگ مازندرانی مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: 1; 56-74
39
علی اکبر باقری خلیلی، مرضیه حقیقی (1390) رویکرد معناگرایانه به وابسته های پیشین در داستان رستم وسهراب ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان: 30; 79-99
40
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1390) تحلیل غزلیات حافظ شیرازی براساس نظریه نقاب و سایة ک .گ .یونگ ∗ پژوهش های ادبی: 31-32; 33-50
41
علی اکبر باقری خلیلی (1390) بررسی موانع حضور قلب در نماز، در مثنوی معنوی مطالعات ادبی متون اسلامی: 3; 15-39
42
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1390) بررسی ادارک واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیات حافظ فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی دانشگاه اصفهان: 3; 1-18
43
علی اکبر باقری خلیلی (1389) هویّت فرهنگی در غزلیّات حافظ شیرازی مطالعات ملی: 3; 49-71
44
علی اکبر باقری خلیلی، عصمت عامری (1389) شادی در غزلیّات شمس تبریزی با تکیه بر عوامل عرفانی ادبیات عرفانی: 2; 1-23
45
46
علی اکبر باقری خلیلی (1388) آموزه های شادزیستن با تکیه بر غزلیّات حافظ شیرازی مطالعات ملی: 2; 101-126
47
علی اکبر باقری خلیلی (1388) مبانی عیش و خوشدلی در غزلیات حافظ شیرازی پژوهش های ادبی: 24; 9-34
48
علی اکبر باقری خلیلی (1388) عناصر غالب بلاغی در طنزهای دیوان خروس لاری پژوهش های زبان و ادبیات فارسی(ادبیات و علوم انسانی سابق) - مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان: 3; 1-18
49
علی اکبر باقری خلیلی، مهدیه رحیمی نژاد (1387) محورهای «آز» و «کنش» های شخصیّت های آزمند در شاهنامه ی فردوسی مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد: 3; 171-196
50
علی اکبر باقری خلیلی (1387) مبانی فلسفی عیش و خوشدلی در غزلیّات حافظ شیرازی علوم انسانی دانشگاه الزهراء: 73; 1-24
51
غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی (1387) راز و رازداری در عرفان مولوی پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی: شماره 59; -
52
علی اکبر باقری خلیلی (1386) در باره ی سه اصطلاح طبی در قصاید خاقانی ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان: 22; 65-81
53
علی اکبر باقری خلیلی (1386) همانندی های فلسفة نوافلاطونی و عرفان مولوی تاریخ ادبیات: 54; 51-74
54
علی اکبر باقری خلیلی (1386) شادی در فرهنگ و ادب ایرانی مطالعات ملی: 2; 52-80
55
علی اکبر باقری خلیلی (1385) آماج های طنز سیاسی حالت علوم انسانی دانشگاه الزهراء: 61-62; 101-127
56
علی اکبر باقری خلیلی (1384) تحلیل درونمایه های طنز حالت پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی: 45-46; 17-38
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
ملیحه هاشمی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1400) تحلیل عناصر و کارکردهای ابهام در شعر نیما و نمایندگان جریان های شعری پس از وی
2
علیرضا قنبری حیدرآبادی، بتول مهدوی، علی اکبر باقری خلیلی (1400) بررسی طنز و شگردهای طنزپردازی در آثار احمد گلچین معانی
3
بهاره قربان نژاد زواردهی، حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مسعود روحانی (1400) بازکاوی مولفه های ناتورالیسم در ده داستان ادبیات پایداری و بررسی تمایز آن با نئورائالیسم
4
حدیثه خادمی، علی اکبر باقری خلیلی، شهرام احمدی (1400) چند معنایی در پسوندهای اشتقاقی ی و ین در غزلیات حافظ شیرازی
5
سلمان رحیمی، حسین حسن پورآلاشتی، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1400) تحلیل و بررسی عقل و عشق در متون نثر عرفانی فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم
6
احمد توانایی، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی (1398) تحلیل گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ
7
نیلوفر ستایش، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی (1398) تحلیل ارتباط غیر کلامی در لیلی و مجنون نظامی
8
یحیی شیخی، احمد غنی پور ملکشاه، علی اکبر باقری خلیلی، سیاوش حق جو (1396) بررسی طنز دهة 80 با تکیه بر آثار کیومرث صابری، عمران صلاحی، ابوالفضل زرویی نصرآبادی و اکبر اکسیر
9
حلیمه خداداد، علی اکبر باقری خلیلی، شهرام احمدی (1396) بررسی مقایسه ای شادی و خوشدلی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی
10
محمدعلی سلمانزاده، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396) تحلیل تصویرهای درباری در قصاید فارسی
11
عطرالله قنبری، علی اکبر باقری خلیلی، شهرام احمدی (1395) بررسی باورهای عامیانه درباره ی حیوانات در متون تمثیلی- عرفانی
12
مسعود اسکندری، سیاوش حق جو، علی اکبر باقری خلیلی (1392) بررسی نظریه ی استعاره و دگردیسی آن در مکتب جرجانی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!