09 مرداد 1400
علي اكبر باقري خليلي

علی اکبر باقری خلیلی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302667
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، فردوسی مشهد ، ایران (1376 - 1381)
    عنوان رساله: فرهنگ اصطلاحات طبی در ادب فارسی
  • فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی ، تربیت مدرس ، ایران (1368 - 1371)
    عنوان پایان‌نامه: فرهنگ بیماری ها و داروها و درمان ها در متون ادب فارسی تا پایان قرن ششم ه.ق
  • لیسانس زبان وادبیات فارسی ، فردوسی مشهد ، ایران (1364 - 1368)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
عبدالرضا شیردست، غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی، حسین حسن پورآلاشتی (1399) سبک شناسی واژههای مجموعه شعرهای شاعران فارسی سرای مازندران از سال)1357 )تا پایان سال )1397 )با رویکرد الیهای سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 51; 25-45
2
محمد علی اکبرزاده، علی اکبر باقری خلیلی (1399) تحلیل کارکردهای قید در اشعار دقیقی و فردوسی توسی متن شناسی ادب فارسی: 1; 23-40
3
سیده فاطمه نیک گهر، علی اکبر باقری خلیلی (1399) گزینش واژگانی رهیافتی به تحلیل شخصیّت قیصر امین پور زبان فارسی و گویش های ایرانی: سال 5، دورة اوّل، شماره 9،; 235-260
4
مرتضی انصار، علی اکبر باقری خلیلی (1398) ساختارهای نحوی شعر نادر نادرپور با تکیه بر نظریّة نظم جرجانی زبان و ادب فارسی: 2; 177-197
5
علی اکبر باقری خلیلی، عارفه طاهری (1398) طرح وارة عمودی (نزولی/ صعودی) در منطق الطیر عطار ادبیات عرفانی: سال 11، شماره 21،; 119-144
6
ساناز ازاری، علی اکبر باقری خلیلی (1398) مخاطب شناسی در غزلیّات حافظ شیرازی با تکیه بر نقش ترغیبی کهن نامه ادب پارسی: 10; 65-95
7
parinaz bagheri, GholamReza Pirouz, Aliakbar Bagherikhalili, Hassan Goodarzi (2018) A comparative study of romantic naturalism in Shafiee Kadkani and Badi Saqour Opcion: 34; 657-680
8
سیدمحمدعلی سلمان زاده اتاق سرایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396) بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال دهم-شماره چهارم; 185-206
9
علی اکبر باقری خلیلی، روجا آدینه پورباقری (1396) بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی » ین « با تکیه بر متون ادبی فنون ادبی: 9; 67-82
10
صفوراسادات رشیدی، علی اکبر باقری خلیلی، غلامرضا پیروز (1396) گفتمان شناسی انتقادی چوبک، در رمان «تنگسیر» متن پژوهی ادبی: دوره 21، شماره 72; صفحه 35-62
11
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1396) تحلیل گفتمان سیاسی اجتماعی رابطۀ عاشق و معشوق در غزلیات سعدی متن شناسی ادب فارسی: 33; 37-56
12
سید محمد هاشمی، علی اکبر باقری خلیلی (1395) شیوه ها و کارکردهای هنری حذف عناصر کلام در غزل های پست مدرن ادبیات پارسی معاصر: 4; 117-140
13
روجا آدینه پورباقری، علی اکبر باقری خلیلی، احمد غنی پور ملکشاه (1395) تحلیل درون مایه ها و عناصر زبانی در اشعار طنز غلام پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 43; 109-138
14
حسین حسن پورآلاشتی، علی اکبر باقری خلیلی، مهدیس کاظمی (1395) تحلیلشناختی فنای نفس در غزلیات سنایی بر اساس طرحواره حرکتی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: 12; 35-59
15
صفوراسادات رشیدی، علی اکبر باقری خلیلی (1395) گفتمان طنز در آثار صادق چوبک ادبیات پارسی معاصر: 3; 1-24
16
علی اکبر باقری خلیلی، امیرحسین بهمنی (1395) قیدهای آغازین، عنصری از الگوی وصفی-روایی در شعر نیما فنون ادبی: 2; 33-46
17
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1395) تحلیل «آنیما» در غزلیات حافظ شیرازی پژوهشنامه ادب غنایی: 26; 9-26
18
لیلا درویشعلی پوراستانه، علی اکبر باقری خلیلی (1395) بررسی مقایسه ای ویژه زبان قدرت در سیاست نامه و نصیحه المولوک متن شناسی ادب فارسی: 1; 35-54
19
سارا زارع جیرهنده، علی اکبر باقری خلیلی (1395) شگردهای طنز پردازی درکتاب شلوارهای وصله دار کاوش نامه: 33; 305-333
20
علی اکبر باقری خلیلی، زهرا مقدسی (1394) بررسی تأثیر جنسیّت بر زبان پاره ای از نویسندگان زن و مرد معاصر ایران مجله ی دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی مشهد: 4; 17-40
21
علی اکبر باقری خلیلی، مریم زلیکانی (1394) تحلیل سیاسی زبان بدن در تاریخ بیهقی متن پژوهی ادبی: 65; 79-99
22
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1393) طرحواره ی حجمی رهیافتی به واقگرایی سعدی ادب و زبان دانشگاه شهید باهنر کرمان: 36; 89-112
23
علی اکبر باقری خلیلی، سهراب قهارپور گتابی (1392) تجربه ی دینی حافظ شیرازی بر اساس نظریه ی گلاک و استارک شعر پژوهی: 3; 23-44
24
علی اکبر باقری خلیلی، مریم محمودی (1391) منظور شناسی جمله های پرسشی در غزلیات سعدی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 19; 43-57
25
علی اکبر باقری خلیلی (1390) بررسی موانع حضور قلب در نماز، در مثنوی معنوی مطالعات ادبی متون اسلامی: 3; 15-39
26
علی اکبر باقری خلیلی، منیره محرابی کالی (1390) بررسی ادارک واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیات حافظ فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی دانشگاه اصفهان: 3; 1-18
27
غلامرضا پیروز، علی اکبر باقری خلیلی (1387) راز و رازداری در عرفان مولوی پژوهش نامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی: شماره 59; -
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!