09 بهمن 1401
سيد رضا حسيني زوارمحله

سید رضا حسینی زوارمحله

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: مازندران- بابلسر- بلوار شهید ذوالفقاری- میدان ابوعلی سینا- بلوار دانشگاه- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی- گروه شیمی کاربردی، کد پستی: 4741695447
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه
تلفن: 01135302361
دانشکده: دانشکده شیمی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی تجزیه ، دانشگاه مازندران ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: الکتروکاتالیز اکسایش متانول و فرمالدهید در سطوح الکترودهای کربن شیشه ای و خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات فلزی و برخی پلیمرهای هادی واجد ذرات فلزی و نانولوله های کربنی
 • فوق لیسانس شیمی تجزیه ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: ساخت الکترود خمیرکربن اصلاح شده با پلی (5،1- دی آمینونفتالن) واجد نیکل (II) به روش الکتروشیمیایی و بررسی رفتار و قابلیت های الکتروشیمیایی آن در محیط آبی
 • لیسانس شیمی محض ، دانشگاه مازندران ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

 • الکتروشیمی
 • نانوشیمی (سنتز و کاربرد نانومواد)
 • سیستم های ذخیره انرژی (ابرخازن ها)
 • پیل های سوختی الکل مستقیم
 • فوتوکاتالیز
 • الکتروریسی
 • پلیمرهای قالب یونی نانوساختار
 • تصفیه آب
 • پیل های فوتوولتایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hamed Salimi-Kenari, Mehdi Barari, Seyed Reza Nabavi, Atefeh Mousavi Anejeh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2023) Step by Step Modification of Electrospinning Process to Fabricate Ultra-Fine Dextran Nanofibers Polymer-Plastics Technology and Materials: 3; 294-305
2
Sedigheh khorrambin, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022) Ultrasonically assisted preparation of molybdenum sulfide/graphitic carbon nitride nanohybrid as counter electrode material for dye-sensitized solar cell JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 929; 167220
3
Niloufar Jamshidi Roodbari, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022) Synthesis and characterization of GO-PpPDA/Ni–Mn nanocomposite as a novel catalyst for methanol electrooxidation INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 47; 36543-36555
4
Atieh Mousavi-Majd, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022) Zeolitic imidazolate framework derived porous ZnO/Co3O4 incorporated with gold nanoparticles as ternary nanohybrid for determination of hydrazine JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 896; 162922
5
Niloufar Jamshidi Roodbari, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022) Synthesis, characterization and performance of a novel NieCo/GO-TiO2 for electrooxidation of methanol and ethanol INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 47; 6044-6058
6
Milad Bonakdar-Golkhoorani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2021) Poly(o-Anisidine)/carbon nanotubes/graphene nanocomposite as a novel and cost-effective supercapacitor material Materials Science and Engineering B: 267; 115099
7
Bahare Noorani, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2021) Nanostructured nickel sulfide/graphene oxide-polypyrrole as platinum-free counter electrode for dye-sensitized solar cell Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry: 405; 112966
8
Omid Rabbani, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2020) Sonochemical assisted synthesis of manganeseenickel molybdate/ reduced graphene oxide nanohybrid for energy storage JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS: 840; 155665
9
Sara Akbarfallahi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2020) Improved electrocatalytic activity of ethanol oxidation over Pd/TiO2 nanofibers-carbon black nanocomposite MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 252; 123317
10
شهرام قاسمی میر، سید رضا حسینی زوارمحله، فائزه حسن پور، شیما نبی پور (1399) حسگر آمپرومتری بیسفنول A بر پایه نانوورقه های گرافنی دارای نانوذره های دو فلزی پلاتین- پالادیوم شیمی و مهندسی شیمی ایران: 39; 119-132
11
Mahsa Majidian, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani, Jiri Barek, Jan Fischer (2020) Novel Type of Carbon Nanotube Paste Electrode Modified by Sb2O3 for Square Wave Anodic Stripping Voltammetric Determination of Cd2+ and Pb2+ ELECTROANALYSIS: 32; 2260-2265
12
فاطمه بشیری کیوی، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1399) بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرآیند ازن زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید شیمی کاربردی (اندیشه علوم): 1; 10-19
13
Rahim Hamidi-Milkariz, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2020) Ultrasonic assisted synthesis of Ni3(VO4)2-reduced graphene oxide nanocomposite for potential use in electrochemical energy storage ULTRASONICS SONOCHEMISTRY: 62; 104869
14
Sareh Rahmani, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2020) Effects of Silica Nanoparticles Content on the Properties and Corrosion Behavior of Electroless Ni-Ba-B Alloy Coatings Silicon: 12; 547-560
15
Mahsa Majidian, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Jan Fischer, Jiri Barek (2020) Determination of 8-hydroxy-7-iodo-5-quinoline sulfonic acid (HIQSA) at renewable electrode with Sb2O3/MWCNT-TiO2 nanohybrid JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY: 858; 113775
16
سید رضا حسینی زوارمحله، شهرام قاسمی میر، شیوا پورصادق (1398) تهیه نانوالیاف کبالت اکسید به روش الکتروریسی و به کارگیری آنها برای الکتروکاتالیز اکسایش اتیلن گلیکول شیمی و مهندسی شیمی ایران: 38; 11-21
17
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Faezeh Hassanpour, Shima Nabipour-seyyed zeinolabedini (2019) Amperometric hydrazine sensor based on the use of Pt-Pd nanoparticles placed on reduced graphene oxide nanosheets MICROCHIMICA ACTA: 186; 1-9
18
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyedeh Arefeh Ghasemi (2019) Fabrication and Performance Evaluation of Pd-Cu Nanoparticles for Hydrogen Evolution Reaction Chemistry SELECT: 4; 6854–6861
19
Sareh Rahmani, Abdollah Omrani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2019) Impact of Barium in Improving Corrosion Resistance and Properties of Electroless Ni–Ba–B Alloy Deposits METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL: 26; 979–988
20
Mohammad‑Saleh Zabihi, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Mahmoud Reza Sohrabi (2019) Electro-Catalytic Oxidation of Methanol at Ni(OH)2 Nanoparticles-Poly (o-Anisidine)/Triton X-100 Film onto Phosphotungstic Acid-Modified Carbon Paste Electrode Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering: 38; 37-48
21
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Monire Moalem-Benhangi (2019) Preparation of electrochemically reduced graphene oxide/bimetallic copperplatinum nanohybrid as counter electrode for fabrication of dye-sensitized solar cell JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY: 833; 242–250
22
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shima Nabipour-seyyed zeinolabedini (2019) Preparation of nanohybrid electrocatalyst based on reduced graphene oxide sheets decorated with Pt nanoparticles for hydrogen evolution reaction Journal of the Iranian Chemical Society: 16; 101-109
23
سید رضا حسینی زوارمحله، شهرام قاسمی میر، شیوا پورصادق (1397) بررسی مقایسه ای اکسایش الکتروکاتالیستی برخی از الکل های مهم در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوالیاف نیکل اکسید الکتروریسی شده Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering: 37; 109-120
24
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Yasaman Vahdat (2018) The effect of electro-polymerization method on supercapacitive properties of poly (o-Anisidine)/CNT nanocomposites SYNTHETIC METALS: 246; 16-22
25
Sakineh Mandegarzad, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2018) Bimetallic Cu-Pt/nanoporous carbon composite as an efficient catalyst for methanol oxidation Journal of the Iranian Chemical Society: 15; 1851-1859
26
Sakineh Mandegarzad, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2018) MOF-derived Cu-Pd/nanoporous carbon composite as an efficient catalyst for hydrogen evolution reaction: A comparison between hydrothermal and electrochemical synthesis Applied Surface Science: 436; 459–451
27
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Zahra Kazemi-shekarsaraee (2018) Electrophoretic preparation of graphene-iron oxide nanocomposite as an efficient Pt-free counter electrode for dye-sensitized solar cell JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY: 22; 245-253
28
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Omid Boore (2018) Sonochemical assisted synthesis MnO2/RGO nanohybrid as effective electrode material for supercapacitor ULTRASONICS SONOCHEMISTRY: 40; 675-685
29
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Zahra Kazemi-shekarsaraee (2017) Electrochemical deposition of Pt-Ni on reduced graphene oxide as counter electrode material for dye-sensitized solar cell JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY: 348; 263-268
30
Hamed Ramezani, Seyed Naser Azizi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2017) NaY zeolite as a platform for preparation of Ag nanoparticles arrays in order to construction of H2O2 sensor SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL: 248; 571-579
31
Mahsa Majidian, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2017) Determination of copper ion by square wave anodic stripping voltammetry at antimony trioxide-modified carbon nanotube paste electrode Journal of the Iranian Chemical Society: 14; 1263-1270
32
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Farimah Mousavi (2017) Electrophoretic deposition of graphene nanosheets: A suitable method for fabrication of silver-graphene counter electrode for dye-sensitized solar cell COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS: 520; 477-487
33
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta (2017) Preparation of CuO/NiO composite nanofibers by electrospinning and their application for electro-catalytic oxidation of hydrazine JOURNAL OF POWER SOURCES: 343; 467-476
34
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Nahid Farzaneh, Najma Kamali (2017) Efficient Electrocatalysis of Formic Acid Oxidation onto Pd-Cu/poly (2-Methoxyaniline)-SDS Nanocomposite Film IONICS: 23; 707-716
35
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2017) Preparation of NiO nanofibers by electrospinning and their application for electro-catalytic oxidation of ethylene glycol INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 42; 906-913
36
Mohammad‑Saleh Zabihi, Jahan Bakhsh Raoof, Mahmoud Reza Sohrabi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Fatemeh Farrash Bamoharram (2016) Application of phosphotungstic acid–nickel composite‑modified carbon paste electrode for electrocatalytic oxidation of methanol in alkaline solution Journal of the Iranian Chemical Society: 13; 2093-2101
37
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyedeh Arefeh Ghasemi (2016) Effect of surfactants on electrocatalytic performance of copper nanoparticles for hydrogen evolution reaction JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 222; 1068-1075
38
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Jahan Bakhsh Raoof, Shahram Ghasemi, Zahra Gholami (2016) Pd-Cu/poly(o-Anisidine) nanocomposite as an efficient catalyst for formaldehyde oxidation MATERIALS RESEARCH BULLETIN: 80; 107-119
39
Sakineh Mandegarzad, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2016) Cu-Pt bimetallic nanoparticles supported metal organic framework-derived nanoporous carbon as a catalyst for hydrogen evolution reaction ELECTROCHIMICA ACTA: 190; 729-736
40
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Mina Kamali-Rousta (2016) Preparation of electro-spun CuO nanoparticle and its application for hydrazine hydrate electro-oxidation ELECTROCHIMICA ACTA: 189; 45-53
41
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shima Nabipour-seyyed zeinolabedini, Parvin Asen (2015) Palladium nanoparticles supported on graphene as an efficient electrocatalyst for hydrogen evolution reaction INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 40; 16184-16191
42
Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Sharifeh Rezaee (2015) A simple and effective route for preparation of platinum nanoparticle and its application for electrocatalytic oxidation of methanol and formaldehyde JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 212; 767-774
43
Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani, Sakineh Mandegarzad (2015) MOF-derived Cu/nanoporous carbon composite and its application for electro-catalysis of hydrogen evolution reaction Energy: 90; 1075-1081
44
Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani, Sepideh Aghajani (2015) Fabrication of bimetallic Cu/Pd particles modified carbon nanotube paste electrode and its use towards formaldehyde electrooxidation JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 204; 106-111
45
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Parvin Asen (2015) Preparation of graphene/nickel-iron hexacyanoferrate coordination polymer nanocomposite for electrochemical energy storage ELECTROCHIMICA ACTA: 160; 337-346
46
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Rahman Hosseinzadeh, Shahram Ghasemi, Nahid Farzaneh (2015) Synthesis of poly (2-Methoxyaniline)/sodium dodecyl sulfate film including bimetallic Pt-Cu nanoparticles and its application for formic acid oxidation INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 40; 2182-2192
47
Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Seyedeh Zeinab Mousavi‐Sani (2015) Improved hydrogen evolution on glassy carbon electrode modified with novel Pt/cetyltrimethylammonium bromide nanoscale aggregates CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS: 36; 216-220
48
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Jahan Bakhsh Raoof, Shahram Ghasemi, Zahra Gholami (2015) Synthesis of Pt-Cu/poly (o-Anisidine) nanocomposite onto carbon paste electrode and its application for methanol oxidation INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 40; 292-302
49
Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Sharifeh Rezaee (2014) Preparation of Pt/poly(2-Methoxyaniline)/multi-walled carbon nanotube nanocomposite and its application for electrocatalytic oxidation of methanol JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS: 200; 196-204
50
Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Sharifeh Rezaee (2014) Preparation of Pt/poly (2-Methoxyaniline)-sodium dodecyl sulfate composite and its application for electrocatalytic oxidation of methanol and formaldehyde ELECTROCHIMICA ACTA: 141; 340-348
51
Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Sepideh Aghajani (2013) Fabrication of a bimetallic Cu/Pt particle-modified carbon nanotube paste electrode and its use for the electrocatalytic oxidation of methanol INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 38; 16394-16401
52
Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2013) An Electrochemical Investigation of Methanol Oxidation on Nickel Hydroxide Nanoparticles SOUTH AFRICAN JOURNAL OF CHEMISTRY-SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR CHEMIE: 66; 47-53
53
Jahan Bakhsh Raoof, Reza Ojani, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2013) Electrochemical synthesis of a novel platinum nanostructure on a glassy carbon electrode, and its application to the electrooxidation of methanol MICROCHIMICA ACTA: 180; 879-886
54
Fakhrosadat Jamali, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2013) Application of copper oxide nanoparticles modified glassy carbon electrode for electrocatalytic oxidation of methanol Chemistry of Solid Materials: 1; 33-40
مقاله ارائه‌شده
1
شایان شیرمهد، سید کریم حسنی نژاد درزی، سید رضا حسینی زوارمحله (1401) نانو کامپوزیت Pd/MWCNTs/rGO به عنوان یک کاتالیزور برای اکسیداسیون اتیلن گلیکول پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران¡ دانشگاه علم و صنعت-تهران
2
سید محمدامین داعی ناصری، شهرام قاسمی میر، سید رضا حسینی زوارمحله، سیده فریماه موسوی (1401) حسگر الکتروشیمیایی برپایه نانوکامپوزیت کبالت-مس سولفید مشتق شده از چارچوب فلزی - آلی برای تعیین کلرامفنیکل ششمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران¡ ملایر
3
نیلوفر جمشیدی رودباری، عبد اله عمرانی، سید رضا حسینی زوارمحله (1401) تهیه نانوکامپوزیت گرافن اکسید-پلی آنیلین/پالادیوم-نیکل و بررسی عملکرد الکتروکاتالیزوری آن در اکسایش فرمیک اسید ششمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران¡ ملایر
4
Seyed Mohammad Amin Daei Naseri, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Sayedeh Farimah Mousavi, Fariba Fotouki (2022) Nanostructured Cobalt Compounds Derived From Terephthalate Metal-Organic Framework 27th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Iran, Zanjan
5
Seyede Zohre Hosseini, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2022) ZIF-67 derived cobalt sulfide/g-C3N4 nanohybrid as catalyst for electroreduction of chloramphenicol 23 rd ISC Physical Chemistry Conference, Iran, Kerman
6
محدثه مهدی زاده، عبد اله عمرانی، سید رضا حسینی زوارمحله (1400) تهیه ی نانوهیبرید کربن نیترید گرافیتی/ نقره فسفات/ روی اکسید و به کارگیری آن برای تخریب رنگ متیلن بلو دومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی، ایران¡ جیرفت
7
فاطمه نادری، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1400) تهیه بایوچار از ضایعات کاه برنج و استفاده از آن در حذف آلاینده دارویی سفالکسین از محیط آبی پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ اذربایجان
8
Atieh Mousavi-Majd, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2020) ZIF-67 derived cobalt oxide for electrocatalytic oxidation of hydrazine 15 th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
9
سید رضا نبوی، فاطمه بشیری کیوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1398) بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرایند ازن زنی کاتالیز شده با با نانو ذرات منیزیم اکسید چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران¡ ارومیه
10
Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2018) Visible-light-active Photocatalytic Microreactor with Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers Bed for Degradation of Dyes in Water 1st Iranian Catalyst Conference, (ICC), Iran, Zanjan
11
Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2018) Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers as an Effective Visible-light-active Photocatalyst 1st Iranian Catalyst Conference, (ICC), Iran, Zanjan
12
جهانبخش رئوف، سید رضا حسینی زوارمحله (1396) مروری بر واکنش های مبادله الکترون بر مبنای کتاب درسی دوره متوسطه دوم سومین همایش آموزش الکتروشیمی ایران، ایران¡ تهران
13
Sara Akbarfallahi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2017) Preparation of TiO2 nanofibers by electrospinning combined with sol-gel process and their application as supporting materials in ethanol electro-oxidation The 7th International Color & Coating Congress (ICCC 2017), Iran, Tehran
14
Matin Shabannia-galeshkolami, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2017) Preparation of graphene oxide hybridized by ZnO nanoparticles and its application as a photocatalyst for degradation of methylene blue dye The 7th International Color & Coating Congress (ICCC 2017), Iran, Tehran
15
Monire Moalem-Benhangi, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2017) Preparation of electrochemically reduced graphene oxide/ bimetallic Cu-Pt nanohybrid as counter electrode for efficient of dye-sensitized solar cells 4 th International conference &exhibition on Solar energy, Iran, Tehran
16
Fatemeh Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2017) Preparation of Cu-MWCNT hybrid modified ionic liquids-carbon paste electrode and its application for determination of acetaminophen 13th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Karaj
17
Fatemeh Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2017) Investigation of ionic liquid effect on the electrocatalytic performance of manganese/multi-walled carbon nanotubes nanohybrid for paracetamol oxidation 13th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Karaj
18
Rahim Hamidi-Milkariz, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2017) Ni3(VO4)2 Nanoparticles for High-Performance Supercapacitor Applications 13th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Karaj
19
خدیجه خطیبی، محمد اکبرزاده پاشا، سید رضا حسینی زوارمحله (1396) بررسی اثر غلظت نانولوله کربنی در ساخت سامانه هیبریدی نانولوله کربنی-نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل-ژل اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
20
Mahsa Majidian, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2017) Square wave anodic stripping voltammetric measurement of cadmium and lead ions using antimony trioxide modified carbon nanotube paste electrode 24 iranian chemical society seminar of analytical chemistry, Iran, tabriz
21
Jahan Bakhsh Raoof, Mahsa Majidian, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2017) Antimony trioxide‑modified carbon nanotube paste electrode for square wave anodic stripping voltammetric measurement of copper ion 12th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran (12 BESI), Iran, Isfahan
22
Zahra Kazemi, Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2016) Preparation of counter electrode based on graphene-iron oxide nanocomposite for dye-sensitized solar cell 3rd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering, Iran, Tehran
23
Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016) SYNTHESIS OF NiO, Co2O3 AND NiCo2O4 NANOFIBERS BY ELECTROSPINNING 19th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Rasht-Zibakenar
24
Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016) Synthesis of NiO, Co2O3 and Co2O3 nanofibers by electrospinning 19th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Rasht-Zibakenar
25
Maryam Dordi-mohammadi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2016) Synthesis and characterization of palladium-copper bimetallic nanoparticles-graphene nanohybrids 19th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Rasht-Zibakenar
26
Najma Kamali, Nahid Farzaneh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi (2016) Pd-Cu/P2MA-SDS Nanocomposite as an Efficient Electrocatalyst for Formic acid Oxidation THE 23TH SEMINAR OF ANALYTICAL CHEMISTRY, IRAN, TEHRAN
27
سید رضا نبوی، محمود عباسی، سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) بهینه سازی فرآیند الکتروریسی پلی آمید 6 جهت تولید نانو الیاف توسط طراحی آزمایش به روش تاگوچی نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
28
مهدی براری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی، حامد سلیمی کناری (1395) بررسی برخی از عوامل موثر در تهیه نانوالیاف پلیمری زیست تخریب پذیر دکستران به روش الکتروریسی دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
29
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Faezeh Hassanpour (2015) Application of bimetallic Pt-Pd/graphene nanosheets for determination of environmental pollution such as hydrazine 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
30
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2015) Preparation of poly (vinyl alcohol)/cupric acetate nanofibers by electrospinning method: Applications for hydrazine hydrate electrooxidation 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
31
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Omid Boore (2015) Sonochemical synthesis of graphene-manganese oxide nanohybrid as an electrode material for supercapacitor 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
32
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyedeh Arefeh Ghasemi (2015) Effect of surfactants on electrocatalytic performance of copper nanoparticles for hydrogen evolution reaction 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
33
Sakineh Mandegarzad, Jahan Bakhsh Raoof, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Reza Ojani (2015) Preparation of Cu-Pd bimetallic nanoporous carbon composite and its application as electrocatalyst for hydrogen evolution reaction 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
34
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Yasaman Vahdat (2015) Preparation of electrode material for supercapacitor based on electropolymerized poly (ortho-Methoxyaniline)/MWCNT composite film 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
35
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Farimah Mousavi (2015) Dye-sensitized solar cells based on TiO2 nanoparticles and Rhodamine 6g co-sensitizer 2nd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE-2015), Iran, Tehran
36
Shahram Ghasemi, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Farimah Mousavi (2015) Dye-sensitizes solar cell equipped by grapheme nanosheet-based counter electrode 2nd International Conference and Exhibition on Solar Energy (ICESE-2015), Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
سیده مریم سید نژاد، سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید رضا حسینی زوارمحله (1396) ساخت غشای نانوچند سازه پلی آمید6 الکتروریسی شده/پلی آنیلین و کاربرد آن برای حذف Cr(VI) از محیط آبی
3
4
5
6
7
8
9
10
سید محمد رضا احمدی، شهرام قاسمی میر، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) سنتز نانوهیبریدهای گرافن – 4 NiWO و 4 CoWO به عنوان مواد الکترودی برای ابرخازن
11
دینا کیانی، محمد اکبرزاده پاشا، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) بررسی پارامترهای موثر در عامل دار سازی نانولوله های کربنی
12
خدیجه خطیبی، محمد اکبرزاده پاشا، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) ساخت و مشخصه یابی نانوماده هیبریدی CNT-TiO2
13
مریم دردی محمدی، سید رضا حسینی زوارمحله، شهرام قاسمی میر (1395) سنتز نانوهیبرید گرافن-نانوذرات فلزی و بکارگیری آن برای الکتروکاتالیز اکسایش هیدرازین
14
15
زهرا کاظمی شکارسرایی، شهرام قاسمی میر، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) تهیه ی الکترود مخالف بر پایه نانوچندسازه گرافن-آهن اکسید برای ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگ
16
مهدی براری، حامد سلیمی کناری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی (1395) تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف مبتنی بر دکستران/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی با نگرشی بر کارکردهای بالینی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه مازندران (1400 - 1402)
 • معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه مازندران (1400 - 1400)
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه مازندران (1399 - 1400)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده شیمی (1397 - 1399)
بیشتر