16 خرداد 1402
مجتبي شكراله زاده طالشي

مجتبی شکراله زاده طالشی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی تجزیه محیط زیست دریا
تلفن: 093-08113069
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohsen Ahmadpour, Mohammad Hosein Sinkakarimi, Mohammad Hossein Gorjian Arabi, Mohammadreza Abdollahpour, Amirhossein Mansour, Aref Asgharpour, Iman Islami, Mousa Ahmadpour, Seyed Hamid Hosseini, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Paul Hapeman, Jeffrey Levengood (2022) Minerals and trace elements in a long term paddy soil-rice system in the north of Iran: Human health and ecological risk assessment JOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS: 110; 104573
2
Majid Rasta, Masoud Sttari, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Javid Imanpour Namin (2021) Microplastics in different tissues of some commercially important fish species from Anzali Wetland in the Southwest Caspian Sea, Northern Iran MARINE POLLUTION BULLETIN: 169; 112479
3
مینو پورآقابرار، مجتبی شکراله زاده طالشی، محمد جواد چائیچی (1399) تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها علوم و فنون دریایی: 19; 66-72
4
Majid Rasta, Masoud Sttari, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Javid Imanpour Namin (2020) Identification and distribution of microplastics in the sediments and surface waters of Anzali Wetland in the Southwest Caspian Sea, Northern Iran MARINE POLLUTION BULLETIN: 160; 111541
5
مجید راستا، مسعود ستاری، مجتبی شکراله زاده طالشی، جاوید ایمانپور نمین (1399) آلودگی میکروپلاستیک در رسوبات تالاب انزلی، جنوب غربی دریای خزر )استان گیلان( مجله علمی شیلات ایران: 29; 121-133
6
Fatemeh Elmi, Farshid Mohammadi, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi (2020) Kinetic and Isotherm Studies of Adsorption of the Metribuzin Herbicide on an Fe3O4/CNT@PDA Hybrid Magnetic Nanocomposite in Wastewater INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: 59; 9604-9610
7
Ameneh Mataji, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Ebrahim Bali Moghadam (2020) Distribution and characterization of microplastics in surface waters and the Southern Caspian Sea Coasts sediments ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY: 78; 86-93
8
Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, nayyereh ghaeni, Fatemeh Elmi (2019) Removal and recovery of strontium (Sr(II)) from seawater by Fe3O4/MnO2/ fulvic acid nanocomposite MARINE CHEMISTRY: 213; 33-39
9
امیر شفیقی، مجتبی شکراله زاده طالشی، جلال حسن، اشکان زرگر (1397) اندازه گیری میزان غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن باغی در ماهی قزل آلا علوم و فنون دریایی: 17 (1); 59-67
10
Robabeh Oskoo, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Mohammad Javad Chaeichi (2018) Temporal bio-monitoring of cadmium in barnacle and mussel shells as an indicator of pollution in the central southern coast of Caspian Sea بوم شناسی آبزیان: 7(3); 1-8
11
Mehdi Hazrati, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Mohammad Javad Chaeichi (2017) Characterization of trace metals in source identification of tar balls deposited along the southern coast of the Caspian Sea PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY: 35; 710-717
12
Fatemeh Elmi, Taiebeh Hosseini, Mojtaba Shokrollah Zadeh Taleshi, Farshad Taleshi (2017) Kinetic and thermodynamic investigation into the lead adsorption process from wastewater through magnetic nanocomposite Fe3O4/CNT Nanotechnology for Environmental Engineering: 2; 1-13
مقاله ارائه‌شده
1
شیما درزی، مجتبی شکراله زاده طالشی، فاطمه علمی (1400) بررسی اثر pH و مقدار جاذب)بر حسب گرم( در حذف باریم از پساب صنعتی با استفاده از نانوجاذب کلسیم آلژینات-اکسید منگنز دهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست، ایران¡ قوچان
2
میترا اسمعیل پور روشن، فاطمه علمی، مریم میترا علمی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1400) بررسی ویژگیهای ساختاری ژالتین استخراج شده از پوست ماهی هوور یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار، ایران¡ تهران
3
فاطمه حسینی ولوکلایی، فاطمه علمی، مجتبی شکراله زاده طالشی، حسن تقوی جلودار (1398) جداسازی آب/روغن توسط غشاء تثبیت شده با کیتوسان استخراج شده از پوست میگوی موزی (Fenneropenaeus merguiensis) سومین کنفرانس ملی نانوساختارها علوم و مهندسی نانو، ایران¡ کاشان
4
الهه اسداله پور، مجتبی شکراله زاده طالشی (1397) تعیین میزان فلزات سنگین در ذرات خاکستر جمع آوری شده از سواحل مازندران نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار، ایران¡ تهران
5
ناصر رنجکش شورکایی، مجتبی شکراله زاده طالشی، حجت اله کاطمی (1397) اندازه گیری نسبت پریستان به فیتان در جلبکهای جمع آوری شده از سواحل نوشهر و بابلسر ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
6
نیره قائنی، مجتبی شکراله زاده طالشی، فاطمه علمی (1396) بررسی اثر pH و قدرت یونی در استخراج استرانسیم از آب دریا با استفاده از نانوکامپوزیت فولویک اسید اکسید آهن اولین همایش بین المللی مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا، ایران¡ تهران
7
فرشید محمدی، فاطمه علمی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1396) مطالعه همدمای جذب علف کش متری بوزین از پساب توسط نانوجاذب مغناطیسی سه مؤلفه ای Fe3O4/CNT@PDA اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران¡ آمل
8
آمنه متاجی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1395) پراکنش میکروپلاستیک ها در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر همایش بین اللملی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ تهران
9
آمنه متاجی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1395) پراکنش ذرات خاکستر و میکروپلاستیک ها درآب های سطحی سواحل جنوبی دریای خزر چهارمین کنفرانس بین اللملی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ اردبیل
10
هما سلطان سراجیان، مجتبی شکراله زاده طالشی (1395) کاربرد جلبک سبز کلادوفورا به عنوان پایش زیستی غلظت فلزات سنگین As,Ni,V در سواحل جنوبی دریای خزر اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها، ایران¡ اردبیل
11
هما سلطان سراجیان، مجتبی شکراله زاده طالشی، جلال حسن (1395) بررسی تغییرات فصلی فلزات سنگینPb,Zn, Cu با استفاده از جلبک سبز کلادوفورا در سواحل جنوبی دریای خزر پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، ایران¡ تهران
12
سیده طیبه حسینی، فاطمه علمی، فرشاد طالشی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1395) بررسی عامل pH بر فرآیند جذب سرب از محیطهای آبی دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد حسین گرجیان عربی، محسن احمدپور، محمد رحمانی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1400) تعیین تجمع زیستی برخی عناصرجزئی در ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris) دریای کاسپین و برآورد ریسک مصرف غذایی آن دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
سیده طیبه حسینی، فاطمه علمی، فرشاد طالشی، مجتبی شکراله زاده طالشی (1395) اثر نانوکامپوزیت معناطیسی نانولوله کربنی برای جذب سرب از منابع آبی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مجتبی شکراله زاده طالشی (1395) پایش و شناسایی آلودگی های نفتی در سواحل دریای کاسپین دانشگاه مازندران