09 بهمن 1401
احسان جهاني

احسان جهانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر - دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09358549107
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Sarah ALAA MOHAMMED ALMOUSAWI, Ehsan Jahani, Naser Kordani (2022) COST ESTIMATION USING COMPUTATIONAL INTELLIGENCE NeuroQuantology: 20 (11); 1637-1651
2
احسان جهانی، محراب اکراقنبری (1400) تحلیل آماری نیروی ناشی از باد مهندسی عمران امیرکبیر: 3; 14-29
3
Elaheh Ebrahimi, Gholamreza Abdollahzadeh, Ehsan Jahani (2022) Developing the structural analysis considering fuzzy performance levels Applied Soft Computing Journal: 115; 108
4
Ehsan Jahani, Mohammad Roozbahan (2021) OPTIMAL SINGLE AND MULTIPLE TUNED MASS DAMPERS BASED ON NONLINEAR STRUCTURES RESPONSES USING THE MOUTH BROODING FISH ALGORITHM international journal of optimization in civil engineering: 11(4); 647-661
5
Elaheh Ebrahimi, Gholamreza Abdollahzadeh, Ehsan Jahani (2020) Developing the seismic fragility analysis with fuzzy random variables using Mouth Brooding Fish algorithm Applied Soft Computing Journal: 91; 106 190
6
Elaheh Ebrahimi, Gholamreza Abdollahzadeh, Ehsan Jahani (2019) The Effect of Axial Force Variations on Nonlinear Modeling and Seismic Response of Reinforced Concrete Structures civil engineering infrastructures journal: 52(2); 379-395
7
Amir Ali Shahmansouri, Habib Akbarzadeh Bengar, Ehsan Jahani (2019) Predicting compressive strength and electrical resistivity of eco-friendly concrete containing natural zeolite via GEP algorithm CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 229; 116 883
8
mohsenali shayanfar, mohammadali Barkhordari, mostafa Mahmoudi, Ehsan Jahani (2019) Selection of ground motion prediction equations for probabilistic seismic hazard analysis based on an improved fuzzy logic Journal of Vibroengineering: 21(8); 2216-2227
9
10
Hamed Taleshi, Ehsan Jahani, Zahra Kashir (2018) Peak ground acceleration attenuation relationship for Mazandaran province using GEP algorithm Earthquakes and Structures: 15(4); 403-410
11
حامد حمیدی، جعفر پاکدامن، احسان جهانی، حمید رجب نژاد (1397) ارزیابی رفتار ساختمان های بلند با سیستم مهار بازویی و کمربند خرپایی با استفاده از منحنی های شکنندگی مهندسی سازه و ساخت: دوره 5 شماره 1; 174-188
12
Ehsan Jahani, Mohammad Chizari (2018) Tackling global optimization problems with a novel algorithm –Mouth Brooding Fish algorithm APPLIED SOFT COMPUTING: 62; 987–1002
13
Gholamreza Abdollahzadeh, Ehsan Jahani, Zahra Kashir (2017) Genetic Programming Based Formulation to Predict Compressive Strength of High Strength Concrete civil engineering infrastructures journal: 50(2); 207-219
14
حامد طالشی، احسان جهانی (1396) بررسی کاهندگی شتاب بر اساس داده های شتاب نگاری استان مازندران علوم و مهندسی زلزله: 4(1); 65-74
15
16
Parinaz Jafari, Ehsan Jahani (2016) Reliability sensitivities with fuzzy random uncertainties using genetic algorithm STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 60(3); 413-431
17
Gholamreza Abdollahzadeh, Ehsan Jahani, Zahra Kashir (2016) Predicting of compressive strength of recycled aggregate concrete by genetic programming Computers and Concrete: 18(2); 155-163
18
mostafa Mahmoudi, mohsenali shayanfar, mohammadali Barkhordari, Ehsan Jahani (2016) New fuzzy method in choosing Ground Motion Prediction Equation (GMPE) in probabilistic seismic hazard analysis Earthquakes and Structures: 10(2); 389-408
19
Ehsan Jahani, Rafi. Muhanna, mohsenali shayanfar, mohammadali Barkhordari (2014) Reliability assessment with fuzzy random variables using interval Monte Carlo simulation COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING: 29-3; 208-220
مقاله ارائه‌شده
1
حمیدرضا رضازاده، عباسعلی شاهرودی، احسان جهانی (1395) تاثیر انواع اشکال و فرمهای بناهای بلند بر توزیع نیروی زلزله سومین کنفرانس بناهای بلند، ایران¡ تهران
2
احسان جهانی، محمد چیذری (1395) تحلیل و مقایسه جدیدترین و قویترین روشهای الگوریتمیک در بهینه سازی برای سازه های خرپایی ساده و پیچیده چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
3
احسان جهانی، محمد چیذری (1395) تحلیل و برآورد متغیرهای طراحی سازه های خرپایی به روش بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک و در نظر گرفتن قابلیت اطمینان چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
4
احسان جهانی، محمد چیذری (1395) تحلیل و مقایسه جدیدترین و قویترین روشهای الگوریتمیک در بهینه سازی برای سازه های خرپایی ساده و پیچیده چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
5
حامد طالشی، احسان جهانی (1395) مقایسه روابط کاهندگی شتاب موجود در فلات ایران اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
6
مسعود بابازاده، احسان جهانی (1395) آنالیز حساسیت قابلیت اعتماد سیستم های سازه ای به شکل بازه ای با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو کتفرانس بین المللی مهندسی عمران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
محسنعلی شایانفر، محمد قانونی بقا، احسان جهانی (1394) تئوری قابلیت اعتماد سازه ها شابک:978-964-454-301-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!