07 خرداد 1402
فرامرز بريماني

فرامرز بریمانی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
تلفن: 9153433675
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، فرامرز بریمانی، الهام حکیمیان (1399) ارزیابی دیدگاه گردشگران نسبت به اثر بخشی برنامه های آموزشی – تفسیری در منطقه حفاظت شده میانکله مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره9 شماره 18; 170-184
2
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، فرامرز بریمانی، نوابه تقی زاده ارمکی (1399) سنجش ظرفیت تحمل اجتماعی جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری ( مورد مطالعه : روستاهای ساحلی دهستان دابوی شمالی- شهرستان محمود آباد) پژوهش های روستایی: دوره 11 شماره2; 318-331
3
هادی راستی، حمید برقی، سید اسکندر صیدایی، فرامرز بریمانی (1398) ردیابی و ساخت رابطه ای فضاهای توسعه اقتصاد نخل داری؛ قابلیت تجاری محصول خرما در ناحیه مَکُّران پژوهش های روستایی: 43; 488-507
4
علی تقی پور جاوید، سید اسکندر صیدایی، فرامرز بریمانی (1398) أثیر فضاییِ ساخت اجتماعی- اقتصادی نواحی روستایی بر افت منابع آب زیرزمینی )مطالعۀ موردی: سکونتگاههای روستایی شهرستان  لردگان( آمایش سرزمین: 24; صفحات 963-993
5
فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، نازنین تبریزی، سهند نوذر اصل (1397) ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری(مطالعه موردی : چشمه های آبگرم رامسر) جغرافیا و برنامه ریزی: 22; 26-50
6
فرامرز بریمانی، هادی راستی، میثم دهانی، راضیه جهان تیغ (1397) تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و عوامل تهدید کننده امنیت مورد شناسی: سکونتگاه های مرزی استان سیستان و بلوچستان جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 26; 159-178
7
فرامرز بریمانی، غریب فاضل نیا، زهرا صیادی (1396) تاثیر اسکان عشایر بر میزان مشارکت زنان در تامین درآمد خانوار (مطالعه موردی: زنان عشایر سیستانی) پژوهش های جغرافیای انسانی: 49; 791-805
8
فرامرز بریمانی، حمید جلالیان، وحید ریاحی، مرتضی مهرعلی تبار (1396) الگوی تحلیلی اثربخشی سازمان های محلی اجتماع محور بر سرمایه اجتماعی نواحی روستایی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل جغرافیا و توسعه ناحیه ای: 20; 71-94
9
فرامرز بریمانی، حمید جلالیان، وحید ریاحی، مرتضی مهرعلی تبار (1395) بررسی ابعاد اثربخشی سازمان های مالی اجتماع محور بر توسعه اجتماعی – اقتصادی نواحی روستایی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 8; 195-228
10
حمید جلالیان، فرامرز بریمانی، وحید ریاحی، مرتضی مهرعلی تبار (1395) شناسایی مؤلفه های بهینه گی نهادهای تأمین‎کننده خدمات مالی در ناحیه روستایی جنگلی– کوهستانی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل اقتصاد فضا و توسعه روستایی: 16; 175-200
11
فرامرز بریمانی، نازنین تبریزی، منصوره کریمی رستگار (1395) اثرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی ناشی از فعالیت های گردشگری (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن) جغرافیا: سال چهاردهم شماره 49; 5-20
12
فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، سید حسین حسینی ولشکلایی (1395) تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان: 47; 157-183
13
مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی، سید حسین حسینی ولشکلائی (1395) تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکو توریسم مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندورود آمایش جغرافیایی فضا: 19; 45-58
14
فرامرز بریمانی، هادی روستایی، اسلام رئیسی، مسعود محمد زاده (1395) تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر معیشت خانوار در سکونتگاه های روستایی مورد شناسی: شهرستان قصرقند جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای: 18; 85-96
مقاله ارائه‌شده
1
کوثر عابدینی، مهدی رمضان زاده لسبویی، فرامرز بریمانی (1400) تحلیل اثرات محیطی گردشگری مبتنی بر طبیعت با تاکید بر نقش حکمروایی محلی (مطالعه موردی: کویر ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، ایران¡ تهران
2
فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، سید حسین حسینی ولشکلائی (1398) تحلیل عوامل موثر بر ادارک از اکوتوریسم(مطالعه موردی: دانش آموزان دوره متوسطه، شهرستان میاندورود استان مازندران ) اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
3
محمود غریبی جویباری، ناصر علیقلی زاده فیروزجایی، طاهر صفرراد، فرامرز بریمانی (1396) سنجش نگرش گردشگران از ابعاد زیستمحیطی دهستان رودپی شمالی دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
4
فرامرز بریمانی، روزبه میرزائی، سیما مومنی آهنگر (1395) نقش گردشگری در توانمندسازی اقتصادی زنان مطالعه موردی: ناحیه ساحلی بابلسر توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
5
رحیم بردی آنامرادنژاد، فرامرز بریمانی، امید آذریو (1393) ارزیابی آثار مهاجرتهای روستایی در توسعه فیزیکی شهر پیرانشهر دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در جغرافیا وگردشگری، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فائزه یوسفی، نازنین تبریزی، فرامرز بریمانی (1399) شناسایی فرصت های توسعه بازار دنج در گردشگری غذا در شهر رشت
2
سهند نوذر اصل، فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، نازنین تبریزی (1395) عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری سلامت در نواحی مقصد (مطالعه موردی رامسر)
3
سیما مومنی، روزبه میرزائی، فرامرز بریمانی، نازنین تبریزی (1395) نقش گردشگری در توانمندسازی زنان مطالعه موردی: بابلسر
4
منصوره کریمی رستگار، فرامرز بریمانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، نازنین تبریزی (1394) اثرات تغییر کاربری اراضی ناشی از توسعه گردشگری بر نواحی روستایی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!