11 فروردین 1402
علي رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 0113532214
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر تمرين مقاومتي با دو حجم متفاوت بر مقادير سرمي هورمون هاي جنسي و برخي از پارامتر-هاي سيمن موش هاي صحرايي نر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تعداد اسپرم؛ تمر ین مقاومتی؛ حرکات اسپرم؛ هورمون های جنسی
مجله مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
شناسه DOI 10.22077/jpsbs.2017.690.1246
پژوهشگران رامین مهماندوست (نفر اول) ، علی رضا صفرزاده (نفر دوم) ، فرشته میر محمدرضایی (نفر سوم)

چکیده

زمینه وهدف: مطالعات نشان داده­اند که ورزش هوازی منظم باروری را بهبود می­بخشد. با این وجود نتایج تحقیق­ها در رابطه با تاثیر تمرین مقاومتی بر باروری متناقض است. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی اثر تمرین مقاومتی با دو حجم متفاوت بر مقادیر سرمی هورمون­های جنسی و برخی از پارامتر­های سیمن موش­های صحرایی نر است. روش تحقیق: بیست و چهار سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن 6/7±7/157 گرم به طور تصادفی به 3 گروه (8 سر در هر گروه) کنترل، تمرین مقاومتی با حجم بالا و پایین تقسیم شدند. برنامه تمرین مقاومتی شامل بالارفتن از نردبان 3 روز در هفته و به مدت 8 هفته بود. وزن بدن، غلظت سرمی تستوسترون (Ts)، هورمون تحریک کننده فولیکولی (FSH) و هورمون لوتئینی (LH) اندازه‏گیری شد و تعداد و کل حرکات اسپرم نیز محاسبه گردید. داده­ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی­داری 05/0>p بررسی شدند. یافته­ ها: بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی با حجم بالا سطوح سرمی LHدر مقایسه با گروه کنترل پایین­ تر بود (03/0=p). مقادیر سرمی FSH در گروه تمرین مقاومتی با حجم پایین به طور معنی داری در مقایسه با گروه تمرین مقاومتی با حجم بالا سطوح بالاتری داشت (009/0=p). در بین گروه­ها سطوح سرمی تستوسترون، مقادیر وزن بدن، همچنین تعداد اسپرم و کل حرکات آن تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (05/0