11 فروردین 1402
علي رضا صفرزاده

علی رضا صفرزاده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
تلفن: 0113532214
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير فعاليت ورزشي هوازي بر غلظت پلاسمايي كاليكرين-7 و شاخص مقاومت انسوليني در زنان غيرفعال
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
"تمرین ورزشی هوازی"، "کالیکرین-7 پلاسمایی"، "مقاومت به انسولین"، "زنان دارای اضافه وزن"
مجله دیابت و متابولیسم ایران
شناسه DOI
پژوهشگران علی رضا صفرزاده (نفر اول) ، فخری برادران جم (نفر دوم) ، الهه طالبی گرکانی (نفر سوم) ، رزیتا فتحی (نفر چهارم)

چکیده

مقدمه: کالیکرین-7 (KLK7) سرین پروتئازی با ویژگی شبه کیموتریپسینی است که می­ تواند موجب گسستن زنجیره A و B انسولین شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و شاخص مقاومت انسولینی در زنان غیرفعال با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن می­باشد. روش­ها: بیست و هشت زن غیرفعال 24 تا 60 ساله به طور داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند و براساس نمایه توده بدن به دو گروه با وزن طبیعی (15 n=) و دارای اضافه وزن تقسیم شدند (13 n=). تمامی آزمودنی­ ها در برنامه­ 8 هفته­ای تمرین هوازی فزاینده (شامل دویدن با شدت 40 تا 80 درصد ضربان قلب ذخیره) شرکت کردند. شاخص­ های پیکرسنجی (وزن، BMI، درصد چربی بدن)، متابولیک و غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 در ابتدا و پایان برنامه­ تمرینی اندازه­ گیری شد. یافته­ ها: این برنامه تمرینی موجب کاهش معنی­ دار درصد چربی بدن (05/0> P) و افزایش معنی­ دار اکسیژن مصرفی بیشنه (05/0> P) در هر دو گروه شد. مقادیر پایه (پیش آزمون) غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 در زنان دارای اضافه وزن در مقایسه با گروه با وزن طبیعی به طور معنی­ داری بالاتر بود (05/0> P). افزایش معنی­ دار غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 پس از 8 هفته تمرین هوازی تنها در گروه زنان با وزن طبیعی مشاهده شد (05/0> P). ارتباط معنی­ داری بین تغییرات غلظت پلاسمایی کالیکرین-7 و تغییرات غلظت انسولین یا شاخص مقاومت به انسولین مشاهده نشد (05/0> P). نتیجه­گیری: تمرین هوازی می­تواند عامل موثری در افزایش سطوح پلاسمایی کالیکرین-7 در زنان غیرفعال باشد. داده­های این پژوهش تائید کننده نقش کالیکرین-7 پلاسمایی در تغییرات مقاومت انسولینی نمی­ باشد.