11 بهمن 1401
آرزو رشيدي

آرزو رشیدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی (فیزیک لیزر)
تلفن: 011-35302401
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تغییر پارامترهای ساختاری بر جذب نوری در توری نقرهای یک بعدی: طراحی جاذبهای اپتیکی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
توری فلزی، جذب اپتیکی، روش المان محدود، جذب کامل
پژوهشگران آرزو رشیدی (نفر اول)

چکیده

در این مقاله، با تغییر دوره ی تناوب و عرض شکافها در یک توری فلزی نقره ای یک بعدی به بررسی رفتار جذب در ناحیه ی طیفی مرئی پرداخته ایم. در واقع، با توجه به اینکه بعد از ساخت سیستم، امکان تغییر پارامترهای ساختاری آن وجود ندارد، بهینه مقادیر پارامترهای هندسی که جذب اپتیکی را افزایش می دهند، مورد مطالعه قرار گرفته است. فرض شده است که نور تابشی عمود بر ساختار و میدان الکتریکی نیز عمود بر شکافها می باشد. محاسبات با استفاده از روش المان محدود صورت گرفته است. نتایج نشان می دهند که جذب افزایش یافتهی چند مدی حاصل میگردد که در یک دوره ی تناوب معین با تغییر عرض شکاف ها به سمت طول موج های کوتاه تر جابجا میگردد. بعلاوه، قله ی جذب ساختار نیز با تغییر این پارامترها تغییر می یابد. جالب اینکه با تنظیم مناسب این پارامترها حتی می توان به جذب کامل) تک یا چند مدی (دست یافت که برای اهداف جاذب مناسب می باشند.